آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز بانک ملی استان خوزستان

تاریخ: دوشنبه 29 خرداد 1396 - تعداد بازدید: 2161

بانک ملی ایران اداره امورشعب استان خوزستان در نظر دارد قسمتی از املاک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی برمبنای قیمت پایه مزایده در وضعیت موجود و به صورت نقد، نقد و اقساط، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید املاک، دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روزدوشنبه مورخ 12ر04ر96 در شهرستان های مربوطه به دفاتر حوزه و تا ساعت 12 روزسه شنبه مورخ 13ر04ر96 در محل این اداره واقع در اهواز – امانیه – خیابان سقراط – اداره امور شعب استان خوزستان، دایره کارپردازی مراجعه نمایند.
شماره تماس : 33367344-33360050
توضیحات :
 1- بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2- پیشنهاد فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.
 3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان خوزستان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 9:30 صبح چهارشنبه مورخ 14ر04ر96 در سالن جلسات بانک ملی ایران در اداره امور شعب خوزستان واقع در امانیه – خیابان سقراط بازگشائی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
6- املاک دارای متصرف بصورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد برعهده خریدار واگذار می گردد. ( هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود.)
 7- برای کلیه املاک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای املاک متصرف دار تخلیه ملک برعهده خریدار است.
 8- املاک حق سرقفلی (ردیف الف) هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار است.
 9- املاکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.برای املاک دارای سرقفلی درصورت خریداقساطی حسب درخواست متقاضی به یکی ازطرق ذیل صورت می پذیرد : 1-انعقاد قراردادعادی صلح حقوق اقساطی (بدون نیازبه ارایه وثیقه )مطابق نمونه قراردادبانک 2-عقد صلح اقساطی به صورت رسمی بااخذ وثیقه موردپذیرش بانک به میزان مانده بخش اقساطی ثمن معامله وسودمتعلقه آن .
 10- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.
 11- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 000ر200 ریال با تنظیم فیش نقدی (576) به حساب بستانکاران موقت اداره امور شعب واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل نمایند.
 12- متقاضیان خرید املاک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده (که بصورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.
 13- درصورتی که مبلغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.
 14- نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذیل اعلام می گردد.


ردیف

شـرح

1

درصورت خرید نقدی 10% تخفیف به خریدار داده خواهد شد (برای کلیه کاربری ها)

2

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی و اداری بصورت50% نقد و 50% الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت دو سال بدون احتساب سود

3

برای املاک کاربری تجاری، مسکونی اداری به صورت 30% نقد و 70% الباقی اقساط برای مدت 24 ماه با سود 20%

4

برای املاک کاربری صنعتی ، کشاورزی و دامداری در صورت 30% نقد و 70% الباقی برای اقساط دوساله بدون احتساب سود

5

املاک متصرف دار فقط بصورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بلاعزل به فروش می رسد.


جهت دریافت مشخصات املاک، فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel