فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ( شماره 15ر96)

تاریخ: دوشنبه 20 شهريور 1396 - تعداد بازدید: 1779

بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه خرید 80 دستگاه سورتر اسکناس ارزی به شماره ثبت ستـاد 200961056000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی: www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید:

1. تاریخ انتشار در سامانه: از ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 22ر6ر96     

2. مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 29ر6ر96

3. مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 12ر7ر96

4.  زمان گشودن پاکت های الف و ب: ساعت 8:30 روز یک شنبه مورخ 16ر7ر96

5.   نوع و مبلغ تضمین: سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا ارائه سایر تضامین مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، به مبلغ 000ر000ر380 ریال

6. هزینه خرید اسناد : 200.000 ریال

ضمناً پاکت تضمین علاوه بر بارگذاری در سامانه، تا ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 12ر7ر96 به نشانی: تهران،خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران، اداره کل کارپردازی، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان تحویل شود.


به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


شرایط شرکت در مناقصه در سایت (http://iets.mporg.ir) قابل مشاهده می باشد.

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel