آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی استان کرمان

تاریخ: يکشنبه 17 دی 1396 - تعداد بازدید: 795

بانک ملی اداره امور شعب استان کرمان در نظر دارد قسمتی از املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکتورنیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1396/10/10 لغایت ساعت 12 صبح روز دوشنبه 1396/10/26 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق در قبال پرداخت مبلغ 200/000 ریال نسبت به خرید اوراق شرکت در مزایده اقدام و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا همان روز در سامانه ستاد ارسال و سؤالات احتمالی خود را در زمینه املاک با شماره تلفن 32234763-034 مطرح و یا در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه و ارائه پیشنهاد خرید ملک با شماره تلفن 41934-021 داخلی 5 تماس حاصل نمایند.

توضیحات :

1. بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2. پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.

3. رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4. سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان کرمان به همراه پاکت های مربوط به برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز بارگذاری نمایند.

5. کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 در محل اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یادشده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

6. املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوطه به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد. (هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)

7. برای کلیه املاک بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای املاک متصرف دار وفق شرایط مندرج در  برگ مزایده ، تخلیه ملک برعهده خریدار است.

8. املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در املاک ملکی و تملیکی می باشد.

9. هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

10. متقاضیان خرید می بایست مبلغ200.000 ریال به حساب بستانکاران موقت در وجه اداره امور شعب بانک ملی (قابل واریز در کلیه شعب) واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

11. فروش املاک به صورت نقد و اقساط براساس جدول اعلام شده ذیل صورت خواهد پذیرفت که خریدار می بایست صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر نماید .

12. در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.

13. ملاک عمل مندرجات بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است و در صورت تناقض با اسناد تحویل شده پیشنهاد قیمت باطل می باشد.

14. نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذیل اعلام می گردد:


نحوه فروش با شرایط نقد

ردیف

شرح شرایط

1

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد. (برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکرشده در توضیحات)

 

 نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

ردیف

کاربری

مدت

شرایط اقساط

1

تجاری، مسکونی، اداری

دو ساله (24 ماهه)

50% نقد + 50% اقساط ماهیانه بدون سود

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه با سود 20%

2

صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی

دو ساله (24 ماهه)

30% نقد+ 70% اقساط ماهیانه بدون سود


برای دریافت مشخصات املاک فایل الحاقی را کلیک نمایید.

فایل الحاقی فایل الحاقی

.
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel