مناقصه عمومی شماره 15/92 (خرید اسکناس شمار)

تاریخ: سه شنبه 29 بهمن 1392 - تعداد بازدید: 7037

1.      نام دستگاه مناقصه گزار : بانک ملی ایران

2.   موضوع مناقصه : خريد تعداد 1200دستگاه اسكناس شمار ايستاده توليد داخل

3.   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی (به استثنای ضمانتنامه بانک ملی ایران) به مبلغ 000ر000ر650ر1 ریال

4.   مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 5/12/92 با ارائه معرفی نامه کتبی

5.   مهلت ارسال پیشنهاد : از تاریخ 6/12/92تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ 17/12/92

6.       هزینه خرید اسناد مناقصه : 200.000 ریال

7.   نشانی مناقصه گزار : تهران ، خیابان فردوسی ، ادارات مرکزی بانک ملی ایران ، اداره کل کارپردازی ، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان

  

      شرایط شرکت در مناقصه در سایت ( http: //iets.mporg.ir ) قابل مشاهده می باشد.

 

اداره كل كارپردازي
اقدام کننده:  اداره كل كارپردازي