حواله هاي ارزي

  صدور حواله ارزي به خارج از كشور
  • صدور حواله هاي ارزي به خارج از كشور بر مبناي حدود روابط كارگزاري بانك ملي صورت مي پذيرد.
  • صدور حواله هاي ارزي به خارج از كشور از محل حواله هاي ارزي وارده قابل انجام است .
  • صدور حواله صرفاً در مقابل ارائه ثبت سفارش و به منظور واردات كالا به اسعار قابل دسترس مي باشد.
  دريافت انواع حواله ارزي خارج از كشور

خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارتند از :

  • واريز وجه حواله هاي ارزي وارده به حسابهاي ارزي
  • در صورت درخواست متقاضي وجوه حسابهاي ارزي و حواله هاي ارزي وارده قابل تسعير به ريال به نرخ روز مي باشد.
  • پرداخت اسكناس از محل حواله هاي ارزي وارده به ذينفع در حد مقدورات بانك

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel