اعتبارات اسنادي

  اعتبارات اسنادي وارداتي
 • ارائه رهنمودهاي لازم به شعب در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي وارداتي و اعلام بانكهاي معتبر كه با اين بانك داراي روابط كارگزاري مي باشند.
 • گشايش اعتبارات اسنادي
 • فروش ارز به مشتريان بانك بابت پيش دريافت هاي ارزي اعتبارات اسنادي وارداتي
 • فروش ارز به مشتريان بابت باقيمانده مبلغ اعتبار اسنادي وارداتي
 • تاييد بانك معامله كننده اسناد در اعتبار اسنادي وارداتي

واردات كالاازطريق ثبت سفارس براي اسناد ديداري كوتاه مدت:

 •  واردات كالا و كالا- خدمت از طريق ثبت سفارش برات اسنادي با رعايت ضوابط مندرج در مجموعه مقررات ارزي امكان پذير مي باشد.
  اعتبارات اسنادي صادراتي
 •  بررسي شرايط اعتبارات اسنادي صادراتي گشايش يافته و تاييد وضعيت و موقعيت بانكهاي گشاينده اعتبارات
 • تنزيل اسناد صادراتي نوعي ديگر از خدمات ارزي است كه با پرداخت وجه اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تهيه شده توسط خريدار خارجي يا بانكهاي كارگزار و شعب خارج از كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا به فروشندگان ايراني امكان پذير خواهد بود.

 •  تنزيل اعتبارات اسنادي صادراتي 
 •  خدمات كارگزاري
  تنزيل اعتبارات اسنادي صادراتي
 • خريد دين
خريد اوراق و اسناد تجاري به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي را خريد دين گويند . منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار مي باشد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد و منظور از مبلغ اسمي، مبلغي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ميزان دين يا بدهي مي باشد كه بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت گردد. بانك ملي به منظور تأمين مالي براي فعاليتهاي بخش بازرگاني واحدهاي توليدي تسهيلات خريد دين به صورت ارزي در قالب صرفا اعتبارات اسنادي صادراتي اعطا مي نمايد.

 • شرايط اسناد و اوراق تجاري
 -دين مذكور در اوراق و اسناد تجاري مورد معامله بايد واقعي بوده و ناشي از يك معامله تجاري نسيه بين متعهد اسناد و اوراق تجاري و فروشنده آن اسناد به بانك باشد.
-سررسيد اسناد و اوراق قابل خريداري بايد مدت دار و پس از تحويل كالا باشد.
 • شرايط متعهد و فروشنده اسناد تجاري ‍
 متعهد اوراق و اسناد تجاري بايد داراي قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد. متقاضي استفاده از تسهيلات بايد اهليت قانوني داشته باشد. متقاضي در شعبه اي كه تقاضاي تسهيلات مي نمايد داراي حساب جاري با گردش مناسب باشد.

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel