کمک هزینه 2 میلیون ریالی 6 ماه - مرحله اول جشنواره خودپرداز های بانک ملی ایران

سه شنبه 1 تير 1395

ردیف

شماره کارت برنده

نام بانک

مبلغ واریزی خرداد ماه (ریال)

1

62198610****3278  

بانک سامان

2000000

2

62198610****9623  

بانک سامان

2000000

3

63934610****2508  

بانک سینا

2000000

4

60379918****5928  

بانک ملی ایران

2000000

5

60379918****7410  

بانک ملی ایران

2000000

6

60379914****1827  

بانک ملی ایران

2000000

7

60379971****7643  

بانک ملی ایران

2000000

8

60379914****0839  

بانک ملی ایران

2000000

9

60379971****9542  

بانک ملی ایران

2000000

10

60379918****6587  

بانک ملی ایران

2000000

11

60379914****5408  

بانک ملی ایران

2000000

12

60379918****6841  

بانک ملی ایران

2000000

13

60379971****7099  

بانک ملی ایران

2000000

14

60379971****3561   

بانک ملی ایران

2000000

15

60379971****3667  

بانک ملی ایران

2000000

16

60379971****2204  

بانک ملی ایران

2000000

17

6037997****3008  

بانک ملی ایران

2000000

18

60379971****8854  

بانک ملی ایران

2000000

19

60379913****9910  

بانک ملی ایران

2000000

20

60379918****0950  

بانک ملی ایران

2000000

21

60379913****1516  

بانک ملی ایران

2000000

22

60379913****7230  

بانک ملی ایران

2000000

23

60379914****9097  

بانک ملی ایران

2000000

24

60379913****0997  

بانک ملی ایران

2000000

25

60379914****5802  

بانک ملی ایران

2000000

26

60379918****9282  

بانک ملی ایران

2000000

27

60379913****5526  

بانک ملی ایران

2000000

28

60379917****3319   

بانک ملی ایران

2000000

29

60379971****7409  

بانک ملی ایران

2000000

30

60379917****8754  

بانک ملی ایران

2000000

31

60379971****1818  

بانک ملی ایران

2000000

32

60379918****3283  

بانک ملی ایران

2000000

33

60379971****6578  

بانک ملی ایران

2000000

34

60379918****1449  

بانک ملی ایران

2000000

35

60379914****6967  

بانک ملی ایران

2000000

36

60379971****2209  

بانک ملی ایران

2000000

37

60379918****8386  

بانک ملی ایران

2000000

38

60379971****7275  

بانک ملی ایران

2000000

39

60379971****9671  

بانک ملی ایران

2000000

40

60379971****4023  

بانک ملی ایران

2000000

41

60379913****5917  

بانک ملی ایران

2000000

42

60379971****0689  

بانک ملی ایران

2000000

43

60379914****9978  

بانک ملی ایران

2000000

44

60379918****6517  

بانک ملی ایران

2000000

45

60379917****0328  

بانک ملی ایران

2000000

46

60379971****7374  

بانک ملی ایران

2000000

47

60379917****1670  

بانک ملی ایران

2000000

48

60379971****5718  

بانک ملی ایران

2000000

49

60379918****1921  

بانک ملی ایران

2000000

50

60379971****5547  

بانک ملی ایران

2000000

51

60379913****8796   

بانک ملی ایران

2000000

52

60379917****0493  

بانک ملی ایران

2000000

53

60379914****2279  

بانک ملی ایران

2000000

54

60379918****2067  

بانک ملی ایران

2000000

55

60379971****1236  

بانک ملی ایران

2000000

56

60379914****7643  

بانک ملی ایران

2000000

57

60379914****6805  

بانک ملی ایران

2000000

58

60379918****5162  

بانک ملی ایران

2000000

59

60379914****9053  

بانک ملی ایران

2000000

60

60379971****2132  

بانک ملی ایران

2000000

61

60379918****0623  

بانک ملی ایران

2000000

62

60379918****0064  

بانک ملی ایران

2000000

63

60379918****0935  

بانک ملی ایران

2000000

64

60379913****4582  

بانک ملی ایران

2000000

65

60379914****1844  

بانک ملی ایران

2000000

66

60379918****0082  

بانک ملی ایران

2000000

67

60379914****2550  

بانک ملی ایران

2000000

68

60379971****5588  

بانک ملی ایران

2000000

69

60379971****7239  

بانک ملی ایران

2000000

70

6037991****8529  

بانک ملی ایران

2000000

71

60379918****0345  

بانک ملی ایران

2000000

72

60379918****8603  

بانک ملی ایران

2000000

73

60379971****4686  

بانک ملی ایران

2000000

74

60379971****9243   

بانک ملی ایران

2000000

75

60379918****8822  

بانک ملی ایران

2000000

76

60379914****4015  

بانک ملی ایران

2000000

77

60379972****6226  

بانک ملی ایران

2000000

78

60379918****9613  

بانک ملی ایران

2000000

79

60379971****0681  

بانک ملی ایران

2000000

80

60379913****6654  

بانک ملی ایران

2000000

81

60379914****4192  

بانک ملی ایران

2000000

82

60379918****8129  

بانک ملی ایران

2000000

83

60379914****6387  

بانک ملی ایران

2000000

84

60379918****2109  

بانک ملی ایران

2000000

85

60379971****4754  

بانک ملی ایران

2000000

86

60379918****5864  

بانک ملی ایران

2000000

87

60379971****8580  

بانک ملی ایران

2000000

88

60379914****1885  

بانک ملی ایران

2000000

89

60379918****6064  

بانک ملی ایران

2000000

90

60379918****8924  

بانک ملی ایران

2000000

91

60379914****8806  

بانک ملی ایران

2000000

92

60379971****0619  

بانک ملی ایران

2000000

93

60379971****8635  

بانک ملی ایران

2000000

94

60379918****3915  

بانک ملی ایران

2000000

95

60379914****1650  

بانک ملی ایران

2000000

96

60379914****7278  

بانک ملی ایران

2000000

97

60379913****1156  

بانک ملی ایران

2000000

98

60379971****2394  

بانک ملی ایران

2000000

99

60379971****8497  

بانک ملی ایران

2000000

100

60379971****6753  

بانک ملی ایران

2000000

101

60379914****6070  

بانک ملی ایران

2000000

102

60379917****0779  

بانک ملی ایران

2000000

103

60379914****8933  

بانک ملی ایران

2000000

104

60379918****6321  

بانک ملی ایران

2000000

105

60379918****3191  

بانک ملی ایران

2000000

106

60379971****0786  

بانک ملی ایران

2000000

107

60379971****5414  

بانک ملی ایران

2000000

108

60379914****8481  

بانک ملی ایران

2000000

109

60379918****2910  

بانک ملی ایران

2000000

110

60379914****0536  

بانک ملی ایران

2000000

111

60379918****4380  

بانک ملی ایران

2000000

112

60379971****8253  

بانک ملی ایران

2000000

113

60379918****7911  

بانک ملی ایران

2000000

114

60379971****6373  

بانک ملی ایران

2000000

115

60379971****6283  

بانک ملی ایران

2000000

116

60379911****0509  

بانک ملی ایران

2000000

117

60379918****4050  

بانک ملی ایران

2000000

118

60379918****3004  

بانک ملی ایران

2000000

119

60379972****8690  

بانک ملی ایران

2000000

120

60379913****0110  

بانک ملی ایران

2000000

121

60379971****8315  

بانک ملی ایران

2000000

122

60379918****8600  

بانک ملی ایران

2000000

123

60379918****9599  

بانک ملی ایران

2000000

124

60379971****5774  

بانک ملی ایران

2000000

125

60379914****3067  

بانک ملی ایران

2000000

126

60379917****2827  

بانک ملی ایران

2000000

127

60379918****0284  

بانک ملی ایران

2000000

128

60379918****2653  

بانک ملی ایران

2000000

129

60379971****0450  

بانک ملی ایران

2000000

130

60379971****5298  

بانک ملی ایران

2000000

131

60379971****6699  

بانک ملی ایران

2000000

132

60379913****8101  

بانک ملی ایران

2000000

133

60379917****7911  

بانک ملی ایران

2000000

134

60379918****7513  

بانک ملی ایران

2000000

135

60379971****4495  

بانک ملی ایران

2000000

136

60379971****7375  

بانک ملی ایران

2000000

137

60379914****8231  

بانک ملی ایران

2000000

138

60379914****1972  

بانک ملی ایران

2000000

139

60379972****3463  

بانک ملی ایران

2000000

140

60379914****4042  

بانک ملی ایران

2000000

141

60379914****2704  

بانک ملی ایران

2000000

142

60379913****6641  

بانک ملی ایران

2000000

143

60379918****4651  

بانک ملی ایران

2000000

144

60379971****5588  

بانک ملی ایران

2000000

145

60379913****9055  

بانک ملی ایران

2000000

146

60379911****4001  

بانک ملی ایران

2000000

147

60379971****8172  

بانک ملی ایران

2000000

148

60379971****4285  

بانک ملی ایران

2000000

149

60379914****3498  

بانک ملی ایران

2000000

150

60379971****4288  

بانک ملی ایران

2000000


تعداد بازدید: 38615

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel