کمک هزینه سه میلیون ریالی، 6 ماه - مرحله اول جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران

سه شنبه 1 تير 1395

ردیف

شماره کارت

بانک

مبلغ

1

62735313****7157

بانک تجارت

3000000

2

62198610****9258  

بانک سامان

3000000

3

63959911****5356  

بانک قوامین

3000000

4

60379918****4252  

بانک ملی ایران

3000000

5

60379913****7367  

بانک ملی ایران

3000000

6

60379913****1596  

بانک ملی ایران

3000000

7

60379971****3129  

بانک ملی ایران

3000000

8

60379972****8197  

بانک ملی ایران

3000000

9

60379918****4754  

بانک ملی ایران

3000000

10

60379914****6141  

بانک ملی ایران

3000000

11

60379971****9828  

بانک ملی ایران

3000000

12

60379913****3356  

بانک ملی ایران

3000000

13

60379914****6719  

بانک ملی ایران

3000000

14

60379971****6688  

بانک ملی ایران

3000000

15

60379972****9526  

بانک ملی ایران

3000000

16

60379971****2885  

بانک ملی ایران

3000000

17

60379917****1132  

بانک ملی ایران

3000000

18

60379918****8319  

بانک ملی ایران

3000000

19

60379918****3305  

بانک ملی ایران

3000000

20

60379972****4483   

بانک ملی ایران

3000000

21

60379914****6914  

بانک ملی ایران

3000000

22

60379917****0675  

بانک ملی ایران

3000000

23

60379913****4573  

بانک ملی ایران

3000000

24

60379971****6752  

بانک ملی ایران

3000000

25

60379914****5034  

بانک ملی ایران

3000000

26

60379913****8298  

بانک ملی ایران

3000000

27

60379971****8344  

بانک ملی ایران

3000000

28

60379913****2740  

بانک ملی ایران

3000000

29

60379971****5641  

بانک ملی ایران

3000000

30

60379918****6605  

بانک ملی ایران

3000000

31

60379971****3520  

بانک ملی ایران

3000000

32

60379918****1761  

بانک ملی ایران

3000000

33

60379918****4267  

بانک ملی ایران

3000000

34

60379917****6243  

بانک ملی ایران

3000000

35

60379918****5173  

بانک ملی ایران

3000000

36

60379914****3289  

بانک ملی ایران

3000000

37

60379971****1993  

بانک ملی ایران

3000000

38

60379918****6421  

بانک ملی ایران

3000000

39

60379914****6408  

بانک ملی ایران

3000000

40

60379918****1439  

بانک ملی ایران

3000000

41

60379918****8882  

بانک ملی ایران

3000000

42

60379918****7741  

بانک ملی ایران

3000000

43

6037997****96642   

بانک ملی ایران

3000000

44

60379971****9946  

بانک ملی ایران

3000000

45

60379971****7416  

بانک ملی ایران

3000000

46

60379971****3123  

بانک ملی ایران

3000000

47

60379913****3640  

بانک ملی ایران

3000000

48

60379971****7603  

بانک ملی ایران

3000000

49

6037991****1447  

بانک ملی ایران

3000000

50

60379913****3532  

بانک ملی ایران

3000000

51

60379918****2502  

بانک ملی ایران

3000000

52

60379971****8824  

بانک ملی ایران

3000000

53

60379971****4109  

بانک ملی ایران

3000000

54

60379972****8235  

بانک ملی ایران

3000000

55

60379971****9732  

بانک ملی ایران

3000000

56

60379918****5990  

بانک ملی ایران

3000000

57

60379914****6427  

بانک ملی ایران

3000000

58

60379971****5387  

بانک ملی ایران

3000000

59

60379971****8371  

بانک ملی ایران

3000000

60

6037991****9130  

بانک ملی ایران

3000000

61

60379971****0705  

بانک ملی ایران

3000000

62

60379918****7567  

بانک ملی ایران

3000000

63

60379914****3498  

بانک ملی ایران

3000000

64

60379918****3039  

بانک ملی ایران

3000000

65

60379917****7921  

بانک ملی ایران

3000000

66

60379971****9408  

بانک ملی ایران

3000000

67

60379971****9400  

بانک ملی ایران

3000000

68

60379914****4351  

بانک ملی ایران

3000000

69

60379971****0788  

بانک ملی ایران

3000000

70

60379918****0141  

بانک ملی ایران

3000000

71

60379972****2843  

بانک ملی ایران

3000000

72

60379971****0341  

بانک ملی ایران

3000000

73

60379971****1971  

بانک ملی ایران

3000000

74

60379914****4847  

بانک ملی ایران

3000000

75

6037997****7457  

بانک ملی ایران

3000000

76

60379971****4092  

بانک ملی ایران

3000000

77

60379913****6980  

بانک ملی ایران

3000000

78

60379918****2916  

بانک ملی ایران

3000000

79

60379913****5090  

بانک ملی ایران

3000000

80

60379914****2615   

بانک ملی ایران

3000000

81

60379913****6438  

بانک ملی ایران

3000000

82

60379971****2040  

بانک ملی ایران

3000000

83

60379971****8772  

بانک ملی ایران

3000000

84

6037991****3381  

بانک ملی ایران

3000000

85

60379914****0803  

بانک ملی ایران

3000000

86

60379918****2771  

بانک ملی ایران

3000000

87

60379918****1629  

بانک ملی ایران

3000000

88

60379913****4628  

بانک ملی ایران

3000000

89

60379913****9237  

بانک ملی ایران

3000000

90

60379914****9064  

بانک ملی ایران

3000000

91

60379913****3720  

بانک ملی ایران

3000000

92

60379971****5020  

بانک ملی ایران

3000000

93

60379914****7190  

بانک ملی ایران

3000000

94

60379971****5765   

بانک ملی ایران

3000000

95

60379918****2980  

بانک ملی ایران

3000000

96

60379918****7605  

بانک ملی ایران

3000000

97

60379971****3364  

بانک ملی ایران

3000000

98

60379971****7311  

بانک ملی ایران

3000000

99

60379914****3762  

بانک ملی ایران

3000000

100

60379971****4292  

بانک ملی ایران

3000000


تعداد بازدید: 28499

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel