مـاشـیـن بابام

جشنواره سامانه بام بانک ملی ایران

بــا جـــوایــز شــگـفـت‌انـگـیــز

برندگان این دوره برندگان دوره قبل

اسامی برندگان این دوره

طاهره عباس زاده

خانم طاهره عباس زاده

از مشتریان
محمدرضا یونس زاده شیرازی

آقای محمدرضا یونس زاده شیرازی

از همکاران
مجید حاجی سلیمی

آقای مجید حاجی سلیمی

از همکاران