فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تدوین برندبوک (96/19)

تاریخ: سه شنبه 23 آبان 1396 - تعداد بازدید: 1450

بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه تدوین برند بوک به شماره ثبت ستـاد 200961056000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir به شرح زیر تجدید نماید:

1. تاریخ انتشار در سامانه: از ساعت 8 روز شنبه مورخ 96/8/27         

2. مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/9/4

3. مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/9/18

4. زمان گشودن پاکت های الف و ب: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 96/9/19

5. نوع و مبلغ تضمین: سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا ارائه سایر تضامین مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، به مبلغ 300/000/000 ریال

6. هزینه خرید اسناد : 200.000 ریال

ضمناً پاکت تضمین علاوه بر بارگذاری در سامانه، تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/9/18 به نشانی: تهران،خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران، اداره کل کارپردازی، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان تحویل شود.

 

به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط شرکت در مناقصه در سایت (http://iets.mporg.ir) قابل مشاهده می باشد.
اداره كل كارپردازي
اقدام کننده:  .
  

ارسال نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
 
 
 

 
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel