مديريت مستقل منطقه آسيا و خاورميانه

كد شعبه:  30
آدرس:  Baniyas Street, Deira, Dubai, U.A.E., P.O. Box: 1894

Directorate General for Asia and the Middle East (DGAME), UAE

Branch Code :   30
Address :   Baniyas Street, Deira, Dubai, U.A.E., P.O. Box: 1894

Tel:  971 4 2015 100

Fax: 971 4 2015 282

Swift: MELIAEAD

Email: rohr@bmi.co.ae


Contacts

Job Title

Tel

Fax

EMAIL

Regional Director

971 4 2015 220

971 4 2015 225

ROSecretary@bmi.co.ae

Human Resources Manager

971 4 2015 205


971 4 2015282

fmousavi@bmi.co.ae

Credit Manager

971 4 2015 211

971 4 2015282

Faisal@bmi.co.ae

Risk Review Manager

971 4 2015 111

971 4 2015282

Asarmadi@bmi.co.ae

Acting Auditor

971 4 2015 206

971 4 2015282

Deivikaram@bmi.co.ae

Finance Manager

971 4 2015 237

971 4 2015282

NNGanesh@bmi.co.ae

Head of IT Manager

971 4 2015 110

971 4 2015282

ftavakoli@bmi.co.ae

Asst. IT Manager

971 4 2015 114

971 4 2015282

Mkesavan@bmi.co.ae

Recovery & Follow up Manager

971 4 2015 252

971 4 2015282

MdSadeghi@bmi.co.ae

AML & Compliance Manager

971 4 2015 219

971 4 2015282

Mahnaz@bmi.co.ae

 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail