سامانه ملی@

  سامانه رمز یکبار مصرف نرم افزاری
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف  (OTP) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

  نحوه ی فعالسازی برنامه رمز یکبار مصرف (SOTP) بر روی گوشی همراه:
1- مراجعه مشتری به ATM و انجام فرآیند  Provisioning
2- ورود کارت و رمز  به دستگاه خودپرداز
3- انتخاب گزینه عملیات رمز 
4- تخصیص رمز اول یا رمز دوم یکبار مصرف نرم افزاری  
5- ورود شماره همراه معتبر جهت احراز هویت و انطابق اطلاعات مشتری با بانک ایران 
6- ارسال بخشی از اطلاعات رمز شده  TokenID بر روی رسید خودپرداز
7- مراجعه مشتری به سایت بانک و دریافت برنامه SOTP
9- نصب برنامه و تخصیص رمز  یا Pattern جهت ورود به آن
10- پس از نصب برنامه، گوشی مشتری باید جهت ارتباط با مرکز به اینترنت متصل باشد.
11- وارد نمودن اطلاعات کارت یا کارتهای مشتری و نیز وارد کردن اطلاعات TokenID که بخشی از آن را با پیامک دریافت نموده و بخشی هم در رسید ATM چاپ شده است.
12- پس از ورود اطلاعات فوق ، APP موبایل فعال می شود.

  نحوه ی استفاده از APP در انجام تراکنشهای مبتنی برکارت
توجه : App موبایلی در زمان تولید رمز یکبار مصرف نیازی به ارتباط اینترنتی ندارد.
پس از انجام مراحل فوق ، دارنده کارت در صورت نیاز به استفاده از رمز یکبار مصرف ، APP موبایلی را بر روی گوشی خود اجرا می نماید. شماره کارت مدنظر را انتخاب می کند (در صورتیکه بیش از یک کارت مجهز به SOTP داشته باشد) و بسته به نوع نیاز رمز اول یا رمز دوم یکبار مصرف را از برنامه دریافت و استفاده می نماید.
لازم به ذکر است هزینه فعالسازی این سرویس به صورت سالیانه و در اولین فرآیند Provisioning از حساب مشتری کسر می شود.

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel