عقداجاره به شرط تمليك

  تعريف عقد

         اجاره به شرط تمليك عقدي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك شود .

شرايط متقاضي :
درحال‌حاضرتسهيلات اجاره‌به‌شرط‌تمليك‌ودرصورت‌فراهم بودن‌شرايط لازم درموارد ذيل قابل اعطا مي باشد .
1ـ  خريد مطب براي پزشكان
2ـ  خريد دفاتر وكالت
3ـ خريد محل براي دفاتر اسناد رسمي
4ـ  خريد محل براي مراكز آموزشي ( مدارس غير انتفاعي ).
5ـ  خريد محل براي واحدهاي توليدي
6- خريد محل كار براي كسبه وصنوف

  شرايط اعطاي تسهيلات  پس از دريافت تقاضاي مشتري ، برگ درخواست استفاده از تسهيلات اجاره به شرط تمليك حسب مورد براي اشخاص حقيقي يا حقوقي در اختيار متقاضي قرار داده مي شود تا برگ مذكور را در دو نسخه با كمال دقت تكميل و پس از امضاء همراه مدارك مورد لزوم به بانك تسليم نمايد. امضاي متقاضي در ذيل برگ درخواست بايستي مطابق نمونه امضاي مسلم الصدور وي بوده و به گواهي شعبه برسد.
پس از بررسي و حصول اطمينان از اينكه به تمام سئوالات مندرج در برگ درخواست بطور كامل پاسخ داده شده است ، نسبت به كسب اطلاعات حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري و يا مامورين اداره امور شعب متبوع يا شعبه اقدام گردد .
واحدها بعد از كسب و جمع آوري مدارك و اطلاعات مورد نياز ، با ملحوظ نمودن نكات ذيل بايد نسبت به بررسي تقاضاي مشتري اقدام نمايند :
الف ـ تقاضاي اجاره بشرط تمليك اموال منقول و غير منقول منحصراً جهت تسهيل در امور توليدي و خدماتي بوده و چنانچه تقاضا براي واحد مسكوني ارزان قيمت ارائه شود يا اين واحد احداث شده يا در دست احداث باشد و همچنين اعطاي تسهيلات در اين مورد با اجازه اداره مركزي انجام گردد .
ب ـ نوع و مشخصات كامل اموال مورد درخواست بطور دقيق تعيين واعلام شده باشد .
ج – متقاضي بايد بهاي خريد و شرايط آن و نام فروشنده اموال را تعيين ودرصورتيكه اموال مورد خريداري بايد از خارج كشوروارد شود ، شرايط و مجوزهاي لازم براي ورود اموال و مشخصات كارخانه سازنده و يا فروشنده ، پيش فاكتور( افر) فروشنده اموال ، وسيله حمل ، هزينه هاي حقوق گمركي و نصب و خدمات پس از فروش را نيز تعيين و اعلام نموده باشد .

دـ براي تعيين بهاء مال مورد اجاره موارد ذيل بايد ملحوظ گردد :
1- بهاي خريد براساس قيمت رسمي ويا عرف بازار ، مورد قبول واحد پرداخت كننده تسهيلات باشد.
2-هزينه هاي نصب و راه اندازي و ساير هزينه هاي عمده به منظور بهره برداري از مال مورد اجاره مشخص و اعلام شود .
3- هزينه هاي خدمات بعد از فروش بطور مشخص و كامل تعيين گردد .
هـ ـ درصورتيكه خريد و استفاده اموال‌موردتقاضا مستلزم اخذ مجوزهاي خاص و يا پروانه بهره برداري باشد اقدامات لازم از طرف متقاضي به عمل آمده و مدارك مورد نياز مربوط ضميمه تقاضا باشد.
و – چنانچه مال مورد اجاره بشرط تمليك، ماشين آلات و تاسيسات باشد متقاضي مسئوليت كليه امور اجرائي مربوط به انتخاب ، تحويل ، نصب و راه اندازي را شخصاً و بدون هيچگونه مسئوليت و تعهدي براي بانك به عهده گرفته باشد .
زـ از مال مورد اجاره بشرط تمليك( عين مستاجره) خود متقاضي راساً قصد استفاده داشته و به منظور واگذاري و يا اجاره به غير تقاضا ننموده باشد .
ح ـ مدت اجاره اموال مورد تقاضا تعيين و متناسب با طول عمر مفيد مورد اجاره بشرط تمليك باشد و شعبه اطمينان حاصل نمايد در طول مدت قرارداد وجوه بانك و سود ناشي از عمل اجاره بشرط تمليك قابل برگشت خواهد بود و همچنين مال الاجاره مربوط با قدرت مالي و پرداخت متقاضي متناسب باشد .
ط ـ درصورتيكه اموال مورد تقاضا ماشين آلات باشد از نظر نگهداري و تامين و تهيه قطعات يدكي پيش بيني هاي لازم و احتياطي به‌عمل آمده باشد ، به نحوي كه بر اثر عدم دسترسي به لوازم يدكي ،
بهره برداري از ماشين آلات مورد اجاره بشرط تمليك دچار مخاطره و اشكال نگردد و يا اصولاً‌بهره برداري از آن متوقف نشود .
ي- پرداخت حداقل بيست درصد بهاي‌اموال‌مورد اجاره بشرط تمليك را به عنوان‌قسمتي ازمال الاجاره تقبل نموده و قبل از هرگونه اقدام براي خريد اموال به منظور تحويل به مستاجر و تنظيم قرارداد ، اين مبلغ را به شعبه پرداخت نمايد .
ك – اجاره اموال مورد تقاضا‌به‌مبلغ تعيين شده در قرارداد اجاره بشرط تمليك را به محض اعلام شعبه تعهد نموده باشد .
ل – واحدها مي‌توانند‌عنداللزوم به منظورحسن اجراي قرارداد اجاره بشرط تمليك از مستاجر تامين كافي اخذ نمايند .
پس از بررسيهاي لازم در صورتي كه درخواست متقاضي مورد تاييد و تصويب قرار گيرد بااستفاده از طرح قرارداد مربوطه عقد اجاره بشرط تمليك منعقد مي گردد . موارد ذيل درقرارداد اجاره بشرط تمليك‌ملحوظ‌مي شود :
- واحدها مكلفند در قرارداداجاره بشرط تمليك قيد نمايند كه قرارداد مذكور براساس توافق طرفين ، در حكم اسناد لازم الاجراء و تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد .

-قائل شدن حق بازرسي و بازديد از عين مستاجره براي موجر ( بانك) در طول مدت اجاره بمنظور اعمال نظارت لازم و كافي .
- واحدها بايد موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداداجاره بشرط تمليك ذكر نمايند .
- واحدها بايددرقراردادشرط‌نمايند كه‌در پايان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قسط مال الاجاره ، در صورتيكه‌كليه تعهدات مستاجرطبق قرارداد انجام‌شده‌باشد‌عين‌مستاجره درملكيت مستاجر در خواهد آمد .
- شرايط انتقال عين مستاجره قبل از پايان مدت اجاره نيز بايد در قرارداد ذكر شود .
- مكلف نمودن مستاجر به حفظ و نگهداري و كاربرد صحيح اموال مورد اجاره .
- شرط‌عدم واگذاري‌عين‌يامنافع‌عين‌مستاجره‌به‌اشخاص ديگر از طريق اجاره و يا تحت هر عنوان ديگر .
- مستاجر حق تغيير محل ، تغيير شكل و يا هر نوع تغيير ديگري در عين مستاجره را بدون موافقت بانك ندارد .
- پرداخت كليه مالياتها و عوارض متعلقه به عين مستاجره ، بدون حق مطالبه از موجر( بانك) ، بر عهده مستاجر خواهد بود.
- شروط ضمان و امانت داري اموال مورد اجاره و همچنين شرط حق اختيار فسخ براي بانك در قرارداد ملحوظ گردد .
- شرط مباشرت يعني مستاجر راساً در استيفاء منابع از عين مستاجره مگردر موارد قهري و اضطراري به تشخيص بانك بايد در قرارداد قيد شود .

شرايط محصول :‌
واحدها مي توانند به منظور تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي ، كشاورزي ،صنعتي ومعدني به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايند مورد اجاره مي تواند اموال منقول وغير منقول باشد مشروط براينكه طول عمر مفيد آنها كمتر از دو سال نباشد خريد اموالي كه به تشخيص بانك مصرف انحصاري يا محدود داشته باشد ويا براثر نصب وبهره برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد به منظور اجاره به شرط تمليك ممنوع است .
  مدارك مورد نياز و هزينه ها الف – درصورتيكه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :
1- برگ درخواست استفاده از تسهيلات اجاره بشرط تمليك كه در آن نوع كار ، مشخصات كامل اموال مورد درخواست،بهاي خريد نقدي و شرايط آن‌نام‌ و نشاني‌كامل فروشنده اموال ، نحوه و مدت بازپرداخت ، وثايق و تضمينات قيد شده باشد .
- مجوزهاي خاص يا پروانه بهره برداري و ساير مدارك مورد نياز(درصورتي كه خريد و استفاده اموال مورد تقاضاي مستلزم اخذ آنها باشد) .
3- فتوكپي ( تطبيق شده با اصل) سند مالكيت وثايق و تضمينات ( عنداللزوم)

 4- آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق و تضمينات متقاضي ( عندالزوم )
5- صورتمجلس ارزيابي كارشناسي مورد معامله .
6- اطلاعات مربوط به قيمت و مشخصات كارخانه سازنده يا فروشنده اموال.
7- ساير مدارك و مجوزهائي كه بنظر شعبه و اداره امور شعب يا اداره مركزي اخذ و نگهداري آن ضروري است .
8- مصوبه انجام معامله اجاره بشرط تمليك .
9- قرارداد منعقده اجاره بشرط تمليك .
10- بيمه نامه اموال موضوع اجاره بشرط تمليك و عنداللزوم وثايق و تضمينات كه بنفع و بنام صادرشده متناسب با مدت قراداد .
11- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز و تصفيه آن .
ب ـ در صورتيكه متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد ” پرونده عمومي“نزد شعبه باشد علاوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در پرونده معاملاتي وي ضروري است :
12- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي‌از طريق اداره اطلاعات اعتباري و يا اداره امور شعب متبوع يا شعبه مربوط .
13- اوراق اطلاعات اخذ شده از ساير منابع .
14- فتوكپي پروانه كسب معتبر متقاضي( تطبيق شده با اصل توسط شعبه)درامور توليدي و خدماتي.
15- اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضي درصورتيكه قرارداد خريد مورد معامله بطورثبتي منعقد نشود .
16- شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاري متقاضي        و تاريخ افتتاح آن :    /         /       13
17- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز       و تاريخ افتتاح آن:       /           /           13
18-فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و در مورد شخص حقوقي ، فتوكپي شناسنامه اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت .
19- يك قطعه آخرين‌عكس‌متقاضي و در خصوص شخص حقوقي ، يك قطعه آخرين عكس اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت . 

و در خصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معاملاتي آنها نگهداري شود :
20- فتوكپي اساس نامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها .
21- فتوكپي شركت نامه ( درخصوص شركت غير سهامي)
22- روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها.
23-روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت .
24- روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل و صاحبان امضاء مجاز شركت .
25- ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها .
26- گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته(درخصوص شركتهاي وابسته و تحت پوشش موسسات دولتي و شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام و اوراق بهادار)
27- آخرين اظهارنامه مالياتي شركت ممهور به مهر اداره دارائي محل .

هزينه هاي احتمالي:
عدم اجراي كليه شرايط قرارداد اجاره كه باعث عدم انتقال عين مستاجره خواهد شد .


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSSEMailInstagramAparat Channel