سوالات متداول - بانک ملی ایران
همه سوالات
سوالات ارزی ریالی
سوالات حقوقی
سوالات تسهیلاتی
سوالات خدمات الکترونیک

چنانچه انجام موضوع عقد به یکباره انجام پذیرفته و پایان می یابد (مانند دریافت وام ازدواج) و یا متوالیا قابل انجام است (مانند دریافت حقوق بازنشستگی در ابتدای هر ماه با استفاده از دفترچه حساب) پاسخ متفاوت است.در فرض اول چون موکل خود نسبت به انجام موضوع عقد وکالت اقدام نموده لذا وکالتنامه منتفی شده و موضوعی برای اقدام وکیل باقی نمی ماند و در فرض دوم وکالت منتفی نشده و هم وکیل و هم موکل می توانند آنرا انجام دهند.
امكان مسدود نمودن حساب وجود ندارد زيرا حساب بنام شخص ديگري است . هرچند صاحب حساب تحت تكفل وي و حق برداشت با ايشان مي باشد اما مالكيت وجوه مربوط به ديگري است و چنانچه پدر قسمتي از دارايي خود را به فرزندش انتقال نموده در واقع مالكيتي در اين اموال ندارد و قانونگذار صاحب حساب را فرزند وي مي شناسد و صرفا به لحاظ عدم صلاحيت قانوني فرزندش (اهليت) مطابق قانون حق استفاده از وجوه مذكور را تا زمان اهليت استيفاء فرزندش دارد ، لذا درخواست ثبت وجهه قانوني ندارد.
مسئول شعبه مي بايست پس از اطلاع از اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث در گواهي انحصار وراثت از ترتيب اثر دادن به آن خودداري و مشتري را جهت اصلاح آن و مراجعه به دادگاه صادر كننده گواهي انحصار وراثت دلالت نمايد .
به استناد ماده 283 ق.م "بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند"طرفين اعم از بدهكار و راهن/راهنين مي باشد .
مطابق مفاد بخشنامه نب/7 مورخ 1375/01/06 اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنین نامه شماره 5121 مورخ 1379/09/19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری " ارائه آمار و اطلاعات موردنياز استانداران ، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران در حد كليات و تا آنجا كه منافاتي با حفظ اسرار مشتريان بانك نداشته باشد از نظر بانك مركزي بلامانع است. از طرفي حسب مفاد ماده 24 مصوبه شورايعالي اداري مورخ 1377/07/28 ”كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است، فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را به جز اختيارات مصرح در بند 15 ماده 2 مصوبه را در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند.
خير امكان پذير نميباشد معهذا در صورتيكه صاحب حساب با ارائه اطلاعات مربوط به حساب خود موافقت داشته باشد ، انجام خواسته سازمان تأمين اجتماعي با اخذ موافقت كتبي صاحب حساب و رعايت كليه مقررات مربوط بنظر ميرسد بلااشكال باشد ( در این خصوص به نامه419 مورخ 1370/02/14 مدیریت نظارت و امور بانکهای بانک مرکزی ج.ا.ا که به موجب نامه عمومی 70061 مورخ 1370/02/23 اداره بازرسی کل به واحدها ابلاغ گردید و همچنین بند 9 نامه عمومی 70245 مورخ 1370/06/06 اداره حقوقی و دعاوی مراجعه شود)
وفق مفاد ماده 59 مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 ذیل آن نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد . حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ... با عنایت به مراتب فوق بانک موظف به پرداخت مالیات حق کسب و پیشه اخذ شده طبق برگ تشخیص مالیات مشاغل اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی میباشد .
اتباع بیگانه جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری می باشد مدارک ذیل را دارا باشند : الف : گذرنامه معتبر ب : ویزای اقامت حداقل یکساله از جمهوری اسلامی ایران ج : پروانه اشتغال بکار در جمهوری اسلامی ایران د : ارائه معرفی نامه از یکی از سازمانهای دولتی ، سفارتخانه ها و کنسولگری خارجی یا یکی از مشتریان دال بر شناسایی و تائید هویت متقاضی . بنابراین چنانچه تبعه افغانستان دارای شرایط فوق باشد ، می تواند برای او افتتاح حساب نمود و درغیراینصورت از پذیرش درخواست وی خودداری خواهند نمود .
سامانه بام، همراه بام، پیام رسان بله، پرداخت قبوض، پیگیری پرداخت جرائم رانندگی، خرید شارژ، اپلیکیشن 60، کارت سخا، طرح میزان، امور حج، درخواست مسدودی کارت تلفن: 83386-021
امور مربوط به کارت اعتباری
تلفن: 43087-021
امور مربوط به سهام عدالت
تلفن: 1569-021
مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران
تلفن: 64140-021
اپلیکیشن ایوا، نشان بانک، کد دستوری #737*، عوارض خروج از کشور، دستگاه کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی
تلفن: 42739000-021