نمایش کتاب

...تاريخ جهانگشاي عنوان کتاب:
تاليف علا الدين عطا ملك بن بها الدين محمدبن محمدالجويني درسنه ٦٥٨هجري ازروي نس خه مصححه علامه قزويني بهمت محمدرمضاني نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
جويني ،عطاملك بن محمد،٦٢٣-٦٨١ ق سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٣٧ سال انتشار:
نور ناشر:
تهران محل نشر:
،،٩٥٢DSR / ٢،١٣٣٧ت ٩ج رده کنگره
٢٨٦٠ شماره سند:
- شابک:
ايران - تاريخ - مغولان وايلخانان ،٦١٦ - ٧٥٦ ق موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
قزويني ،محمد،١٢٥٦-١٣٢٨ . مصحح-, شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٣ج . در يك مجلد صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail