نمایش کتاب

...مثنوي معنوي عنوان کتاب:
نسخ قديمه بسعي واهتمام وتصحيح رينولدالين نيكلسون تاليف جلال الدين محمدبن محمدبن الحسين البلخي ثم الرومي ،بعدازمقابله باپنج نسخه نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
مولوي ،جلال الدين محمدبن محمد،٦٠٤-٦٧٢ ق سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٦٦ سال انتشار:
مولي ناشر:
تهران محل نشر:
،٨PIR / ،١فا / ،١٣٦٦م ٨٤٩م ٣١ رده کنگره
٣٨٦٩ شماره سند:
- شابک:
شعرفارسي - قرن ٧ ق موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
نيكلسون ،رينولدالين ،١٨٦٨-١٩٤٥ . مصحح شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٣ج صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail