نمایش کتاب

A General English Course for University Student. عنوان کتاب:
parviz Birjandi نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
- سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٨٠ سال انتشار:
موسسه آموزشي فرهنگي شهيدمهدوي ناشر:
تهران محل نشر:
،١٥٢٥،١٣٨٠PE رده کنگره
٨٧٧٠ شماره سند:
- شابک:
Colleg readers.,English language-study and teaching-foreign speaker موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
Birjandi,Parviz شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
١٧٦ص صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail