نمایش کتاب

Galliver's,Travels عنوان کتاب:
جاناتان سويفت ،كارل وست ونيك هريس نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
سويفت ،جاناتان سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٩٨٩ سال انتشار:
Oxford University press ناشر:
تهران محل نشر:
،١٢٩٠،١٩٨٩PE رده کنگره
٧٨٩٧ شماره سند:
- شابک:
- موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
- شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٧٦ص صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail