• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

پیام مدیر عامل بانک در خصوص مبارزه با پولشویی

زمان درگذر است و تغییرات سریع تکنولوژیک در عصر ارتباطات به موازات گشودن افق های روشن برای انسان های عصر حاضر موجبات تجهیز هنجارگریزان و مجرمین را به انواع ابزارهای کاربردی و منفی، فراهم آورده است من و همکاران شریف، صدیق، صبور و وفادار بانک ملی در نکو نام ترین نهاد پولی و بانکی ایران با ادای سوگند وفاداری و پاکدستی، افتخار خدمت یافته ایم و بر ماست تا دست رنج پیشینیان خود را که همان عزت بخشی و اعتلای نام بانک ملی در عرصه ملی و بین المللی می باشد را ارج نهیم.

حال که جامعه جهانی برائت خود را از عدم شفافیت مالی و عواید مجرمانه ابراز نموده و ضمن فراخوان همگانی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورریسم اجماع جهانی را بر این حرکت فزاینده مطالبه می نماید. کارکنان پر تلاش و عزت طلب بانک ملی به سیاق گذشته پر افتخار خود و آیین مسلمانی خویش در اطاعت از امر الهی «یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» عزم خود را جزم نموده تا با تعلیم و تعلم شیوه های مقابله و رویارویی با محرمات و آلودگی های مالی از طهارت سازمان خود و شبکه پولی کشور صیانت نموده و با ایجاد آگاهی و حساسیت در نیروهای جوان و پرورش افسران لایق مبارزه با پولشویی، انگشت اتهام کذب اشاره شده به این مرز و بوم را از آن دور نموده و با ارتقاء بینش خود در کارزار معروف و منکر به همگان اثبات نمایند، سازمانی هوشمند و پاکیزه هستیم و در این راه از بن اعتقادات خویش همت خواهیم گمارد تا بانک ملی ایران همواره بر تارک این مرز و بوم بدرخشد و میهن عزیزمان از هرگونه آسیب و اتهامی مبرا گردد.

پولشویی چیست؟