• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

 پیام مدیر عامل بانک ملی در خصوص  مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

امروزه پولشویی؛ به عنوان یکی از آفات و بیماری‌های دامنگیر اقتصاد کشورها، علاوه بر تأمین مالی مجرمین یا تطهیر منشأ درآمدهای نامشروع آنان، آثار زیانباری نیز بر حاکمیت اقتصادی و مالی کشورها فراهم آورده است. بدیهی است توانایی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، پولی و مالی هر کشور، به میزان عزم حاکمیتی و مردمی آنان در فراهم آوردن زمینه فعالیت اقتصادی سالم و پویا می‌باشد و در راستای سایر الزامات، مبارزه با منشأ پول‌های نامشروع و ناپاک که نقش مهمی در عدم تعادل اقتصادی داشته و موجبات اخلال در جریانات پایدار نقدی و مالی کشور را فراهم می‌نماید، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

در جهت تحقق این رسالت، نقش بانک‌ها به عنوان یکی از چارچوب‌های اصلی و اساسی در بحث حکمرانی و حاکمیت اقتصادی، بی‌بدیل میباشد، لذا رعایت قوانین و مقررات حاکمیتی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ نقش ویژه‌ای در جذب منافع پایدار و با ثبات برای بانک‌ها داشته و با هدایت آنها به بخش‌های مولد، به رشد اقتصادی کشور کمک می‌نماید.

در این میان، بانک ملی ایران به عنوان بانک پیشرو در اقتصاد کشور عزیزمان، نقش بارز و ویژه‌ای داشته و کارکنان پرتلاش و پاکدست آن، با اتکاء به دانش و تخصص خود و استعانت از خداوند متعال که می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلو اموالکم بینکم باالباطل»؛ تمام توان و عزم خود را برای مقابله با این آفت شوم اقتصادی جزم نموده‌اند. 

امید می‌رود علاوه بر غنای دانش کارکنان در زمینه مبارزه با پولشویی و انتقال این دانش و تجربه گران‌سنگ به نسل‌های آتی بانک ملی ایران، زمینه مقابله بیش از پیش با این آفت اقتصادی، برای آیندگان فراهم گردد.