• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

پنجاه و دومین جلسه کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شبکه بانکی در روز 17 آبانماه

پنجاه و دومین جلسه کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شبکه بانکی در روز 17 آبانماه
52 امین جلسه کمیسیون مبارزه با پولشویی بانکها در خصوص استعلام اطلاعات هویتی و وضعیت حیات اشخاص از سازمان ثبت احوال کشور و محورهای ارزیابی عملکرد شبکه بانکی برگزار گردید.

 

در این جلسه علاوه بر استعلام اطلاعات هویتی و وضعیت حیاتی اشخاص از سازمان ثبت احوال کشور و امکان سنجی اخذ اطلاعات مذکور از بانک مرکزی ج.ا.ا با توجه به مسبوق به سابقه بودن موضوع و پیگیری های قبلی کمیسیون و به موضوعات شاخصهای عملیاتی مورد سنجش در بازرسی پرداخته شد.  

ارسال دیدگاه