• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید از اداره امورشعب شمال تهران در روز 7 آذرماه

بازدید از اداره امورشعب شمال تهران در روز 7 آذرماه
در این دیدار جناب آقای زنگنه معاونت محترم اداره و تیم بازرسی همراه به بحث و بررسی و تحلیل عملکردآن اداره امور در حوزه مبارزه با پولشوئی پرداختند.

 

...

ارسال دیدگاه