• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید و ارزیابی عملکرد مبارزه با پولشوئی اداره امور شعب استان خراسان جنوبی

بازدید و ارزیابی عملکرد مبارزه با پولشوئی اداره امور شعب استان خراسان جنوبی
بازدید از استان خراسان جنوبی

 

در بازدید  از استان خراسان جنوبی جناب آقای بیگی و آقای مقدم، معاون و بازرس اداره کل مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم، علاوه بر حضور در جلسه کمیته اجرائی از حوزه های قائنات و حوزه های یک و دو بیرجند بازدید به عمل آورده و تعدادی از شعب تحت پوشش حوزه های مذکور نیز مورد بازرسی اجمالی گروه اعزامی قرار گرفت.