• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید از اداره امورشعب استان کرمان در روزهای 22 و23 و 24 آبانماه

بازدید از اداره امورشعب استان کرمان در روزهای 22 و23 و 24 آبانماه
در این دیدار، جناب اقایان اصغرپور و اسمعیل زاده آذری پس از تحلیل عملکرد اداره امورشعب استان در حوزه فعالیتهای مبارزه با پولشوئی ، به نحوه اعمال ضمانت نامه اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی، اهمیت وضرورت تشکیل جلسات کمیته اجرایی ، اثربخشی دوره های آموزشی ، شناسایی و احراز هویت مشتری ، نظارت رابطین محترم مبارزه با پولشویی براسناد روزانه متصدیان اموربانکی پرداختند.

 

...
ارسال دیدگاه