• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

هشتمین جلسه کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانکها در روز 7 آذرماه

هشتمین جلسه کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانکها در روز 7 آذرماه
هشتمین جلسه کمیسیون تطبیق شبکه بانکی در محل شورای هماهنگی بانکها برگزار گردید.

 

در جلسه مذکور به مباحث اهمیت برگزاری دوره های آموزشی جهت مدیران تطبیق ، بررسی وظایف 9 گانه ناظر شرعی و نیز اعلام نقطه نظرات اعضا محترم در خصوص سیاست تضاد منافع به دبیرشورا پرداخته شد. 

ارسال دیدگاه