• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

درباره ما

پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرم ثانویه پدیده ای بسیار شوم و مجرمانه است که به یکی از اصلی ترین تهدیدات بانک ها و مؤسسات اعتباری در سراسر دنیا تبدیل گردیده است . از این رو مجامع بین المللی با برنامه ریزی های گسترده و تدوین استانداردهای بین المللی تلاش بر مبارزه و مقابله با این پدیده مذموم در جهان دارند کشورها به منظور غلبه بر این چالش جهانی اقدام به تصویب و اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نموده اند تا بتوانند به این مبارزه جهانی بپیوندند.

بدیهی است پس از آن که موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان فعالیتی مجرمانه و غیر قانونی در جهان مطرح گردید ، کشور جمهوری اسلامی ایران نیز علی رغم مبارزه خود با این پدیده مضموم با هدف همگامی با سایر کشورها و رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات بین المللی اقدام به تدوین قانون مبارزه با پولشویی نمود. این قانون مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره در تاریخ 2/11/1386 به کلیه دستگاه های دولتی و اجرایی ابلاغ گردید . و آیین نامه اجرایی آن مشتمل بر 8 فصل و 49 ماده در تاریخ 11/9/1397 مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و به کلیه نهادهای رسمی و غیر رسمی مالی در کشور ابلاغ گردیده است.

گفتنی است در تاریخ 3/7/1397 با رویکرد به روزرسانی قوانین و رعایت هرچه بیشتر استانداردهای جهانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ماده 14 ماده و آیین نامه اجرایی آن مشتمل بر 15 فصل و 158 ماده در تاریخ 21/7/1397جهت اجرا به تمامی دستگاه های اجرایی و اشخاص مشمول ابلاغ گردید.

شایان ذکر است بانک ملی ایران نیز که همواره به عنوان بازوی اصلی دولت و بزرگترین بانک تجاری در سطح کشور مطرح می باشد در تاریخ 20/10/1388 درجلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی به موجب نامه شماره 210068/88 مورخ 8/10/1388 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأسیس واحد مبارزه با پولشویی و در تاریخ 1/11/1391 اقدام به تأسیس اداره کل مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی خود نموده است و در تاریخ 11/10/1396 نام این اداره به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تغییر یافت و در تاریخ 21/9/1397بموجب تصمیم اعضای محترم هیأت مدیره امور مرتبط با تطبیق از اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق انتزاع و به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه گردید.