• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

آخرین قوانین و مراجع

سیاست مبارزه با پولشویی و تأ مین مالی تروریسم بانک ملی ایران

بانک ملی ایران مفتخر است تا با تجربه ای دیرین در عرصه پولی بانکی کشور ، با اقتباس از فرهنگ و مبانی غنی ایرانی اسلامی ، بر اصول اقتصاد اسلامی و سایر الزامات مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی شبکه بانکی کشور ابلاغ و تضمین کننده ...

[ادامه]

بیانیه پذیرش و شناسائی مشتری در بانک ملی ایران

موسسات اعتباری در اجرای مدیریت موثر ریسک ها ودر انجام فعالیت های مختلف بعضا با فرآیندهای متنوع و پیچیده ای روبرو هستند که هریک از آنها در جای خود از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . شناسایی مشتریان در فرآیند مدیریت ریسک ها جایگاه ویژه ای دارد، بعبارت د ...

[ادامه]

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دستورالعمل نحوه مدیریت ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در روابط کارگزاری بانکی

[ادامه]

چارچوب رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ) Compliance Charter and Framework (CCF)

بانک ملی ایران بانک با درک اهمیت به روز بودن اسناد ) تطبیق ( و در راستای رعایت قوانین و مقررات و همچنین همسویی با استانداردهای حرفه ای صنعت بانکداری اقدام به بررسی و به روز رسانی چارچوب رعایت قوانین و مقررات خود نموده است . بانک از نخستین سال های فعالی ...

[ادامه]

آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

هیئت ..زیران در جلسه 21 تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده( 14 ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1397 – تصویب کرد

[ادامه]

صفحه قبل