شعبه هامبورگ

كد شعبه:  40
آدرس: 

GERMANY

HAMBURG   BRANCH

  HOLZBRUECKE 2 


a20459 HAMBURG


P.O. BOX 112129


GERMANY


مسئول شعبه - آقاي محمد حسين رضائي شايسته
مسئول محلي شعبه - آقاي مهران دهقان
0049-40-360000
0049-40-36000213
دورنگار
0049-40-36000236
0049-40-36000210
پست الكترونيكي
bankmelli.hh@bankmelli.de
وب سايت
www.bankmelli.de
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS