شعبه پاريس

كد شعبه:  39
آدرس: 

FRANCE


PARIS   BRANCH


a43, AVE. MONTAIGNE


a75008 PARIS


مسئول شعبه - آقاي محمد شادكامي
0033-1-47237857
مسدول دايره صندوق - آقاي سيد جلال باقري
0033-1-40730060
دورنگار
0033-1-47207124
0033-1-47207421
پست الكترونيكي
direct.bmi@free.fr
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel