هیات عامل و معاونان

شنبه 4 آذر 1402

ابوالفضل نجارزاده
تلفن: 60992001
پست الکترونیکی:
a.najarzadeh@bmi.ir


کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir


حسن مونسان
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۱۷
پست الکترونیکی:
h.mounesan@bmi.ir


امیر مسعود رزازان
تلفن: 60992013
پست الکترونیکی:
Am.razazan@bmi.ir


نصرت اله شهبازی 
تلفن: 60993954
پست الکترونیکی:
N.shahbazi@bmi.ir


محمد نجف زاده ضیاء الدین
تلفن: ۶۰۹۹۳۹۵۵
پست الکترونیکی:
daftar9125@bmi.ir


حسن کاظمی
تلفن: ۶۰۹۹۳۹۷۳
پست الکترونیکی:
----


علیرضا گچ پز زاده
تلفن: 23583127
پست الکترونیکی:
----


جواد بخشی
تلفن: 60992128
پست الکترونیکی:
daftar9117@bmi.ir

محمدرضا محمود پناه 
تلفن: 60993961
پست الکترونیکی:
----


حمیدرضا مختاریان(سرپرست)
تلفن: 60993968
پست الکترونیکی:
it9111@bmi.ir


علیرضا دزیانی
تلفن: ----
پست الکترونیکی: ----


تعداد بازدید: 367448


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail