سوگندنامه

                                                     بسمه تعالي
 
تاريخ :
  احتراماً ؛
        اينجانب                                       فرزند                     كه براي خدمت آزمايشي در بانك ملي ايران
به سمت                                     پذيرفته مي‏شوم ضمن اطلاع كامل از مفاد مقررات داخلي ، تعهدات و سوگندنامه بانك ، تمايل و آمادگي خود را براي اشتغال در بانك ملي ايران در هريك از شعب و يا واحدهائي كه بانك تعيين نمايد اعلام و متعهد مي‏شوم در تمام طول خدمت به مقررات داخلي ، تعهدات و سوگندنامه مندرج در اين فرم پايبند بوده و مفاد آن را كاملاً رعايت نمايم .
        بانك : منظور بانك ملي ايران
        كاركنان : منظور مستخدمين بانك اعم از ثابت و غيرثابت مي‏باشند .
        خدمت آزمايشي : منظور مدتي است كه باستناد مفاد ماده (( 8 )) آئين‏نامه استخدامي بانكي دولتي بمنظور احراز صلاحيت داوطلب براي اشتغال ثابت در بانك درنظر گرفته مي‏شود و درصورت رضايتبخش بودن  نحوه خدمت وي در پايان مدت آزمايشي ( دو سال ) حكم رسمي مستخدم صادر و درغيراين‏صورت رابطه استخدامي وي با بانك قطع مي‏گردد .
 
« بخش اول : مقررات داخلي بانك » 
          ماده 1) مستخدمين بايد رعايت شعائر اسلامي و مذهبي ، حجاب اسلامي را نموده و با متانت و  فروتني با مشتريان و ارباب رجوع رفتار نمايند .
        ماده 2) كاركنان موظفند دستورهائي را كه ازطرف رئيس مستقيم يا مقامات بالاتر بانك دريافت مي‏دارند با كمال دقت بطور صحيح انجام دهند .
        ماده 3) ازآنجا كه بانك مؤسسه‏اي خدماتي است و تداوم فعاليت آن منوط به جلب رضايت مراجعين و مشتريان مي‏باشد ، لذا كاركنان علاوه بر رعايت شئونات اسلامي ، لازم است رعايت ادب و خوشروئي را در حصول هدف فوق ، اولين وظيفه اداري خود تلقي نمايند ، بنحوي كه هيچگونه شكايتي دراين خصوص ايجاد نگردد .
        ماده 4) سرعت و دقت در انجام كارهاي محوله ، ازجمله مهمترين تكاليف كاركنان بشمار مي‏رود و مستخدمين بانك بايد در انجام كارها تسريع و مراقبت داشته ، كوچكترين تأخير را به هيچ عنوان جايز نشمارند ، درهرصورت ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور محوله آنها بدون دليل ، تخلف محسوب مي‏گردد .
        مفاد اين برگ رؤيت و مورد قبول اينجانب مي‏باشد .
 
نام و نام خانوادگي
امضاء 
  
  
        ماده 5) كاركنان بايد كارهاي بانك را با نهايت بيطرفي برطبق مقررات و با رعايت نوبت       
مراجعه كنندگان انجام دهند . تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري دراجراي قوانين و مقررات  نسبت به اشخاص ، تخلف اداري شناخته خواهد شد .
        تبصره : فقط درصورت فوريت بعضي از كارها با دستور صريح رئيس مافوق ، كاركنان بانك مي‏توانند امر مربوطه را خارج از نوبت به انجام برسانند .
        ماده 6) اسراريكه كاركنان به مناسبت شغل خود يا توسط ديگران بدست آورده باشند بايد كاملاً محرمانه بماند . همچنين بايد از افشاي اسرار اداري به يكديگر نيز خودداري نمايند . درصورت مشاهده تخلف ، گذشته از مطالبه خساراتيكه احياناً براثر افشاء متوجه بانك يا مشتريان مي‏شود ، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد .
        ماده 7) تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند ، يا ارائه گزارش خلاف واقع در امور اداري تخلف محسوب مي‏گردد .
        ماده 8) درصورت لزوم وحسب دستور رئيس مستقيم ، كاركنان بايد بعد از ساعات اداري نيز
به‏انجام كارهاي محوله بپردازند ، بديهي است اينگونه علاقمندي همكاران درموقع خود مدنظر
قرار خواهد گرفت .
        ماده 9) ساعات كار بانك ازطرف اداره كل سرمايه انساني ابلاغ مي‏شود .
        كاركنان بايد بدون استثناء ساعت ورود و خروج خود را ثبت نمايند ، درصورت تأخير در ورود
يا تعجيل در خروج يا ترك خدمت بدون مجوز در ساعات كار مطابق مقررات درمورد آنها اقدام خواهد شد .
        ماده 10) هريك از كاركنان چنانچه بواسطه بيماري يا معذوريت نتواند به خدمت حاضر شود بايد ظرف
سه ساعت اول همان روز مسئول مستقيم خود را مطلع سازد . درهرحال غيبت ، باعنوان بيماري يا معذوريت
بدون ارائه گواهي معتبر مسموع نيست و هرگاه غيبت كاركنان بواسطه گرفتاري فوري باشد لازم است
به هروسيله ممكن از رئيس مستقيم خود تقاضاي مرخصي نمايد . ضمناً درصورت مراجعه به پزشك معتمد بانك ارائه گواهي پزشكي براي مدتي كه استراحت براي او تجويز گرديده الزامي است .
        ماده 11) اعتبار و حيثيت كاركنان براي بانك داراي نهايت درجه اهميت مي‏باشد و كاركنان بايد
حتي در معاملات و معاشرتها و طرز رفتار خارج از بانك خود از هرجهت آبرومند و با حيثيت شناخته شوند و از
هرگونه اقدامي كه براي شخص آنان يا بانك موهن باشد اجتناب ورزند .
        ماده 12) كاركنان بايد ضمن رعايت كامل سلسله مراتب اداري ازهرگونه توسل و تشبث به اشخاص
و مقامات خودداري نموده و درهيچ مورد توصيه‏اي به بانك نياورند ، زيرا اينگونه اقدامات خلاف مقررات
و ضوابط اداري مي‏باشد .
        مفاد اين برگ رؤيت و مورد قبول اينجانب مي‏باشد . 
  
نام و نام خانوادگي
امضاء

        ماده 13) مستخدمين ثابت بانك مجاز نيستند بدون هماهنگي و كسب مجوز از بانك در خارج از سرويس اداري به كسب و تجارت بپردازند .
        ماده 14) كاركنان بايد تا حد امكان كليه معاملات پولي و مالي خود را توسط واحدهاي بانك ملي ايران انجام دهند و ازبازكردن حسابجاري يا سپردن سپرده دربانكهاي ديگر حتي‏المقدور خودداري نمايند.
        ماده 15) كاركنان بايد از قبول هرنوع تعهد و تضمين اشخاص بدون اجازه كتبي بانك خودداري نمايند .
        ماده 16) تعيين محل خدمت و جابجائي كاركنان و ارجاع مأموريتهاي محوله درخارج از محل خدمت فعلي ( درهر نقطه اعم از داخل يا خارج از كشور ) بطور موقت يا دائم با بانك مي‏باشد و مستخدم موظف است بدون هيچگونه عذر و بهانه‏اي احكام صادره را اجرا نمايد .
        ماده 17) چنانچه مستخدمي بخواهد از خدمت بانك استعفاء دهد بايد دو ماه قبل قصد خود را به بانك كتباً اعلام دارد .
        ماده 18) كاركنان بانك تابع مقررات آئين‏نامه استخدامي بانكي دولتي و ضوابط و مقررات ابلاغ شده
از سوي مديريت بانك مي‏باشند .
        ماده 19) چنانچه مراجع ذيصلاح داخل يا خارج از بانك تشخيص دهند كه مستخدم دراثر عمل خلاف مقررات به بانك خساراتي وارد نموده و يا بانك بهر عنواني از او طلبي داشته است ، بانك حق دارد كليه خسارات و مطالبات خود را ، حتي رأساً ازهرنوع مال و موجودي هرنوع حساب و موجودي حساب پس‏انداز بازنشستگي كاركنان و همچنين حقوق ماهانه اعم از حقوق زمان اشتغال يا بازنشستگي مستخدم برداشت و استيفا نمايد .
        ماده 20) كاركنان بانك لازم است هرگونه تخلف و يا اعمال ساير مستخدمين بانك را كه مغاير با مقررات و دستورالعملهاي صادره مي‏باشد سريعاً به مسئولين ذيربط اطلاع دهند .
        ماده 21) اينجانب امضاءكننده ذيل از مفاد مقررات داخلي بانك اطلاع كامل حاصل كرده و ضمن پذيرفتن ضوابط مذكور متعهد مي‏گردم در تمام طول خدمت خود مقررات فوق را رعايت و هيچگاه از آنها سرپيچي و عدول ننمايم و درصورت مشاهده هرگونه تعلل يا شكايتي دراين‏خصوص طبق مقررات با اينجانب رفتار خواهد شد .
 
نام و نام خانوادگي
امضاء
 
« بخش دوم : تعهدات »
 
        1 اطلاع حاصل نمودم كه حقوقم پس از يكماه آزمايش درصورتي كه طرزكار و رفتارم رضايتبخش باشد و صلاحيت و شايستگي اينجانب براي استخدام در بانك ملي ايران مورد تأييد قرار گيرد و گزارش نامطلوبي عليه اينجانب نرسد مطابق با جدول امتيازبندي و حقوق اعلام شده خواهد بود و چنانچه پس از تحقيقات از ادارات انتظامي و مراجع و مقامات ديگر معلوم شد كه سوابق سوئي داشته‏ام و استخدام اينجانب در بانك به مصلحت نمي‏باشد بانك حق دارد بلافاصله به خدمتم خاتمه دهد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت .
        مفاد اين برگ رؤيت و مورد قبول اينجانب مي‏باشد .
 
نام و نام خانوادگي
امضاء 
 
        2 چنانچه اينجانب هنگام معاينات استخدامي اظهاري از بيماريهاي مزمن خود به پزشك معاينه كننده ننمايم و پس از استخدام تا پايان خدمت آزمايشي بيماري اينجانب آشكار شود و يا ايجاب اعمال جراحي و مرخصيهاي طولاني نمايد ، بانك مي‏تواند به خدمت اينجانب خاتمه دهد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت .
        3 درصورت بروز هرگونه اشكال در مراحل استخدامي اينجانب درطول دوره آزمايشي بانك مجاز خواهد بود به خدمت آزمايشي اينجانب خاتمه دهد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت .
        4 اينجانب تعهد و اعلام مي‏دارم درحال حاضر آخرين مدرك تحصيلي‎‏ام                       بوده و
فاقد هرگونه مدرك تحصيلي بالاتر مي‏باشم . بديهي است چنانچه در آينده مدرك تحصيلي بالاتري ارائه نمايم كه تاريخ آن قبل از تاريخ آزمون ورودي بانك باشد ، بانك مجاز خواهد بود درمورد ادامه خدمتم تجديدنظر نموده و از پرداخت هرگونه مزاياي مدرك تحصيلي جديد براي مدت زماني معادل مقطع تحصيلي ارائه شده خودداري نمايد و باتوجه به كتمان موضوع بموجب اين تعهدنامه حق هيچگونه ادعا و اعتراضي نخواهم داشت .
 
نام و نام خانوادگي
امضاء
 
« بخش سوم : سوگندنامه »
 
        اينجانب امضاءكننده ذيل خداوند متعال را به شهادت مي‏طلبم و به شرافت خود سوگند ياد مي‏كنم
تا زمانيكه در خدمت بانك ملي ايران هستم وظايف خود را با كمال راستي و درستي و جديت انجام داده
و در نگهداري منافع و پيشرفت امور بانك ملي ايران ساعي باشم و اسرار بانك را چه در مدت خدمت و چه بعد
از آن حفظ نمايم.
نام و نام خانوادگي
امضاء
 
« بخش چهارم : ساير موارد »
 
        1 با اطلاع و آگاهي كامل از ضوابط صندوق رفاه و تأمين آتيه كاركنان بانك ملي ايران ، خواهشمند است با عضويت اينجانب از تاريخ برقراري حقوق در صندوق مذكور موافقت فرمايند .
 
نام و نام خانوادگي
امضاء

        2 خواهشمند است نسبت به احتساب مدت خدمت نظام وظيفه اينجانب اقدام و كسور مربوط را مطابق ضوابط از اينجانب دريافت فرمايند .
 
نام و نام خانوادگي
امضاء

تعهدنامه


تعداد بازدید: 46708


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS