معرفی مدیران امور بانک ملی ایران

چهارشنبه 3 بهمن 1397


 مدیر امور اعتباری
علی موسوی زاده
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۰۳
دورنگار:۶۰۹۹۲۴۸۸
پست الکترونیکی:
credit@bmi.ir

مدیر امور بازرسی و حسابرسی
حسن سعیدی اصل
تلفن: ۸۸۹۰۳۰۲۳
دورنگار: ۸۸۹۰۳۰۲۱
پست الکترونیکی:
h.saeidi@bmi.ir

  مدیرامور حوزه مدیریت و روابط عمومی
سعداله عیسی زاده
      تلفن :  ۶۰۹۹۲۰۸۷     
 دورنگار : ۶۰۹۹۴۰۶۱ 
پست الکترونیکی:
s.eisazadeh@bmi.ir

مدیر امور شعب تهران 
اصلان کریمی
تلفن: ‌ ۸۸۱۴۰۴۰۳
دورنگار: ۸۸۸۴۸۷۴۸
پست الکترونیکی:
a.karimi@bmi.ir

  مدیر امور شعب منطقه یک کشور 
حمیدرضا فتحی بیرانوند
تلفن: ۳۱۶۰ ۶۰۹۹
دورنگار: ۶۰۹۹۳۸۲۲
پست الکترونیکی:
h.r.fathi@bmi.ir


 
 مدیر امور شعب منطقه دو کشور 

فرهاد معقول
تلفن:‌  ۶۰۹۹۲۰۸۹
دورنگار: ۶۶۷۲۰۶۰۰
پست الکترونیکی:
--

مدیر امور طرح و برنامه
هادی سالارخیلی
 تلفن: 60992816
دورنگار: 60994180
پست الکترونیکی:
h.salarkheili@bmi.ir

 


مدیر امور شعب مستقل
حمید مومنی 
تلفن :33911069
     دورنگار: 33115265
پست الکترونیکی:
h.momeni@bmi.ir

مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری
حسینعلی سخندان
تلفن :61423116
     دورنگار: 66737568    
پست الکترونیکی:
h.sokhandan@bmihospital.com
 

مدیر امور مجلس
--
تلفن :۶۰۹۹۲۷18 
     دورنگار: ۶۶۷۵۲۵۵۹ 
پست الکترونیکی:
--


تعداد بازدید: 526614


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS