نرخ مبادله ای حواله و اسکناس

سه شنبه 30آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24744

24941 

94

 يورو

31680

31933

23

 يكصد ين ژاپن

30500

30743

14

 درهم امارات

6737

6791

39

 روبل روسيه

789 

795

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13753

13863

85

 يوان  چين

3972 

4004

13

 روپيه هند

451

455

دوشنبه 29آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24860

25058

94

 يورو

31733

31986

23

 يكصد ين ژاپن

30600

30844

14

 درهم امارات

6768

6822

39

 روبل روسيه

785 

791 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13823

13933

85

 يوان  چين

3987 

4019

13

 روپيه هند

452

456

یکشنبه 28آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24885

25084

94

 يورو

31712

31965

23

 يكصد ين ژاپن

30600

30844

14

 درهم امارات

6775

6829

39

 روبل روسيه

785 

791 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13821

13931

85

 يوان  چين

3991 

4023

13

 روپيه هند

451

455

 

شنبه 27آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24925

25124

94

 يورو

31706

31959

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6786

6840

39

 روبل روسيه

785 

791 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13802

13912

85

 يوان  چين

4004 

4036

13

 روپيه هند

454

458

پنجشنبه 25آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24885

25084

94

 يورو

31726

31979

23

 يكصد ين ژاپن

30900

31147

14

 درهم امارات

6775

6829

39

 روبل روسيه

785 

791 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13781

13891

85

 يوان  چين

3996

4028

13

 روپيه هند

452

456

چهارشنبه 24آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24925  

25124

94

 يورو

31706

31959

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6786

6840

39

 روبل روسيه

785 

791 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13802 

13912

85

 يوان  چين

4004 

4036

13

 روپيه هند

454

458

 سه شنبه 23آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24925  

25124

94

 يورو

31615

31867 

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6786

6840

39

 روبل روسيه

788 

794 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13821 

13931

85

 يوان  چين

4003 

4035

13

 روپيه هند

453

457

 دوشنبه 22آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24925  

25124

94

 يورو

31725

31978 

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6786

6840

39

 روبل روسيه

789 

795 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13931 

14042

85

 يوان  چين

4001 

4033

13

 روپيه هند

456

460

 

 یکشنبه 21آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24950  

25149

94

 يورو

31709

31962 

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6793

6847

39

 روبل روسيه

790 

796 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13929 

14040

85

 يوان  چين

3995

4027

13

 روپيه هند

457

461

 

 شنبه 20آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24950  

25149

94

 يورو

31709

31962 

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6793

6847

39

 روبل روسيه

790 

796 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13929 

14040

85

 يوان  چين

3995

4027

13

 روپيه هند

457

461

پنج شنبه 18آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24950  

25149

94

 يورو

31800

32054

23

 يكصد ين ژاپن

31200

31449

14

 درهم امارات

6793

6847

39

 روبل روسيه

790 

796 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13975 

14087

85

 يوان  چين

3997

4029

13

 روپيه هند

457

461

چهار شنبه 17آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24950  

25149

94

 يورو

32544

32804

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6793

6847

39

 روبل روسيه

807 

813 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13903 

14014

85

 يوان  چين

3989

4021

13

 روپيه هند

464

468

سه شنبه 16آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

24955  

25154

94

 يورو

31935

32190

23

 يكصد ين ژاپن

31100

31348

14

 درهم امارات

6794

6848

39

 روبل روسيه

790 

796 

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14010

14122

85

 يوان  چين

3996

4028

13

 روپيه هند

457

461

دوشنبه 15آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25105  

25305

94

 يورو

32198

32455

23

 يكصد ين ژاپن

31200

31449

14

 درهم امارات

6835

6890

39

 روبل روسيه

797 

803

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14000

14112

85

 يوان  چين

4020

4052

13

 روپيه هند

464

468

یکشنبه 14آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25225  

25426

94

 يورو

32379

32637

23

 يكصد ين ژاپن

31400

31651

14

 درهم امارات

6868

6923

39

 روبل روسيه

801

807

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14071

14183

85

 يوان  چين

4041

4073

13

 روپيه هند

469

473

پنج شنبه 11آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25225  

25426

94

 يورو

32704

32965

23

 يكصد ين ژاپن

31500

31751

14

 درهم امارات

6868

6923

39

 روبل روسيه

804

810

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14074

14186

85

 يوان  چين

4043

4075

13

 روپيه هند

469

473

چهار شنبه 10آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25265  

25467

94

 يورو

32746

32007

23

 يكصد ين ژاپن

31700

31953

14

 درهم امارات

6879

6934

39

 روبل روسيه

804

810

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14060

14172

85

 يوان  چين

4048

4080

13

 روپيه هند

467

471

سه شنبه 9آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25276  

25478

94

 يورو

32628

32888

23

 يكصد ين ژاپن

31700

31953

14

 درهم امارات

6882

6937

39

 روبل روسيه

803

809

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14006

14118

85

 يوان  چين

4047

4079

13

 روپيه هند

469

473

 

 دوشنبه 8آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25355  

25557

94

 يورو

32788

33050

23

 يكصد ين ژاپن

31800

32054

14

 درهم امارات

6903

6958

39

 روبل روسيه

808

814

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14082

14194

85

 يوان  چين

4065

4097

13

 روپيه هند

471

475

 یکشنبه 7آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25412  

25615

94

 يورو

32897

33160

23

 يكصد ين ژاپن

31900

32155

14

 درهم امارات

6919

6974

39

 روبل روسيه

809

815

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14113

14226

85

 يوان  چين

4067

4099

13

 روپيه هند

475

479

 شنبه 6آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25412  

25615

94

 يورو

32897

33160

23

 يكصد ين ژاپن

31900

32155

14

 درهم امارات

6919

6974

39

 روبل روسيه

809

815

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14113

14226

85

 يوان  چين

4067

4099

13

 روپيه هند

475

479

چهار شنبه 3آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25403   

25606

94

 يورو

32993

33256

23

 يكصد ين ژاپن

31800

32054

14

 درهم امارات

6916

6971

39

 روبل روسيه

809

815

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14103

14216

85

 يوان  چين

4064

4096

13

 روپيه هند

473

477

سه شنبه 2آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25450      

25653

94

 يورو

33217

33482

23

 يكصد ين ژاپن

31900

32155

14

 درهم امارات

6929

6984

39

 روبل روسيه

818

825

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14180

14293

85

 يوان  چين

4073

4106

13

 روپيه هند

475

479

 

دوشنبه 1 آبان ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25450      

25653

94

 يورو

33196

33461

23

 يكصد ين ژاپن

32100

32356

14

 درهم امارات

6929

6984

39

 روبل روسيه

824

831

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14182

14295

85

 يوان  چين

4069

4101

13

 روپيه هند

473

477

یکشنبه 30مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25445      

25648

94

 يورو

33141

33405

23

 يكصد ين ژاپن

32100

32356

14

 درهم امارات

6928

6983

39

 روبل روسيه

824

831

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14175

14288

85

 يوان  چين

4069

4101

13

 روپيه هند

473

477

شنبه 29مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25445      

25648

94

 يورو

33141

33405

23

 يكصد ين ژاپن

32100

32356

14

 درهم امارات

6928

6983

39

 روبل روسيه

824

831

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14175

14288

85

 يوان  چين

4069

4101

13

 روپيه هند

473

477

پنجشنبه 27مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25455      

25658

94

 يورو

33337

33603

23

 يكصد ين ژاپن

32200

32457

14

 درهم امارات

6930

6985

39

 روبل روسيه

827

834

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14146

14259

85

 يوان  چين

4069

4101

13

 روپيه هند

480

484

چهار شنبه 26مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25455      

25658

94

 يورو

33319

33585

23

 يكصد ين ژاپن

32300

32558

14

 درهم امارات

6930

6985

39

 روبل روسيه

825

832

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14130

14243

85

 يوان  چين

4069

4101

13

 روپيه هند

483

487

سه شنبه 25مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25472       

25675

94

 يورو

33028

33292

23

 يكصد ين ژاپن

32300

32558

14

 درهم امارات

6935

6990

39

 روبل روسيه

822

829

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14076

14188

85

 يوان  چين

4065

4097

13

 روپيه هند

482

486


 دوشنبه 24مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25460       

25663

94

 يورو

32869

33131

23

 يكصد ين ژاپن

32400

32659

14

 درهم امارات

6932

6987

39

 روبل روسيه

819

826

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14056

14168

85

 يوان  چين

4062

4094

13

 روپيه هند

480

484

 یکشنبه 23مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25450       

25653

94

 يورو

32974

33237

23

 يكصد ين ژاپن

32400

32659

14

 درهم امارات

6929

6984

39

 روبل روسيه

818

825

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14085

14197

85

 يوان  چين

4061

4093

13

 روپيه هند

482

486

 شنبه 22مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25450       

25653

94

 يورو

32974

33237

23

 يكصد ين ژاپن

32400

32659

14

 درهم امارات

6929

6984

39

 روبل روسيه

818

825

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14085

14197

85

 يوان  چين

4061

4093

13

 روپيه هند

482

486


 پنج شنبه 20مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25450       

25653

94

 يورو

32740

33001

23

 يكصد ين ژاپن

32600

32860

14

 درهم امارات

6929

6984

39

 روبل روسيه

816

823

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14021

14133

85

 يوان  چين

4053

4085

13

 روپيه هند

480

484

چهار شنبه 19مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25480       

25683

94

 يورو

32758

33019

23

 يكصد ين ژاپن

32600

32860

14

 درهم امارات

6937

6992

39

 روبل روسيه

817

824

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

13965

14076

85

 يوان  چين

4053

4085

13

 روپيه هند

482

486

سه شنبه 18مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25480       

25683

94

 يورو

33083

33347

23

 يكصد ين ژاپن

32500

32759

14

 درهم امارات

6937

6992

39

 روبل روسيه

820

827

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14073

14185

85

 يوان  چين

4054

4086

13

 روپيه هند

486

490 

دوشنبه 17مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25550       

25754

94

 يورو

33178

33443

23

 يكصد ين ژاپن

32500

32759

14

 درهم امارات

6956

7012

39

 روبل روسيه

822

829

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14139

14252

85

 يوان  چين

4064

4096

13

 روپيه هند

490

494 

یکشنبه 16مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25650       

25855

94

 يورو

33432

33699

23

 يكصد ين ژاپن

32600

32860

14

 درهم امارات

6984

7040

39

 روبل روسيه

827

834

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14210

14323

85

 يوان  چين

4081

4114

13

 روپيه هند

494 

498 

شنبه 15مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

25975    

26182

94

 يورو

33856

34126

23

 يكصد ين ژاپن

33000

33263

14

 درهم امارات

7072

7128

39

 روبل روسيه

838

845

90

 هزار وون كره جنوبي

23000

23184

38

 لير تركيه

14390

14505

85

 يوان  چين

4133

4166

13

 روپيه هند

500

504


پنجشنبه 13مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

26518

26730

94

 يورو

34272

34545

23

 يكصد ين ژاپن

33700

33969

14

 درهم امارات

7220

7278

39

 روبل روسيه

852

859

90

 هزار وون كره جنوبي

24000

24192

38

 لير تركيه

14695

14812

85

 يوان  چين

4220

4254

13

 روپيه هند

511

515


چهارشنبه 12مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

26720

26933

94

 يورو

34470

34745

23

 يكصد ين ژاپن

34200

34473

14

 درهم امارات

7275

7333

39

 روبل روسيه

859

866

90

 هزار وون كره جنوبي

24000

24192

38

 لير تركيه

14902

15021

85

 يوان  چين

4252

4286

13

 روپيه هند

510

514


سه شنبه 11مهر ماه 1391

كد

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش

1

 دلار آمريكا

26720

26933

94

 يورو

34454

34729

23

 يكصد ين ژاپن

34200

34473

14

 درهم امارات

7275

7333

39

 روبل روسيه

859

866

90

 هزار وون كره جنوبي

24000

24192

38

 لير تركيه

14914

15033

85

 يوان  چين

4252

4286

13

 روپيه هند

510

514دوشنبه 10 مهر ماه 1391

كد

نوع ارزنرخ خریدنرخ فروش

1

 دلار آمريكا

26720

26933

94

 يورو

34264

34537.43

23

 يكصد ين ژاپن

34300

34574

14

 درهم امارات

7275

7333

39

 روبل روسيه

857

864

90

 هزار وون كره جنوبي

24000

24192

38

 لير تركيه

14866

14985

85

 يوان  چين

4252

4286

13

 روپيه هند

505

509

 

تعداد بازدید: 14440

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد. Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel