روسای ادارات امور شعب (به ترتیب حروف الفبا)

چهارشنبه 30 مهر 1399

علی اصغر اصغرزاده
تلفن: ۰۴۴۳۳۴۵۳۸۸۸
دورنگار: ۰۴۴۳۳۴۵۳۸۰۸
پست الکترونیکی:
bmi5100@bmi.ir

عادل غلامی
تلفن: ۰۴۱۳۵۲۳۷۱۹۱
دورنگار: ۰۴۱۳۵۲۳۰۷۰۱
پست الکترونیکی:
bmi4400@bmi.ir

طاهر مولایی نیا
تلفن:۰۴۵۳۳۲۴۹۹۲۰
دورنگار:۰۴۵۳۳۲۴۹۹۱۴
پست الکترونیکی:
 bmi4850@bmi.ir

احمد ملکی راد
تلفن: ‌ ۰۲۶۳۴۲۵۲۰۰۶
دورنگار: ۰۲۶۳۴۴۰۳۵۵۱
پست الکترونیکی:
 bmi2620@bmi.ir

محمدنور آزادی
تلفن: ‌ ۰۳۱۳۲۲۲۷۴۶۵
دورنگار: ۰۳۱۳۲۲۴۱۳۴۹
پست الکترونیکی:
 bmi3000@bmi.ir

  طالب یاسمی
تلفن: ۰۸۴۳۳۳۳۱۰۱۴
دورنگار:۰۸۴۳۳۳۶۰۹۴۶
پست الکترونیکی:
bmi5980@bmi.ir

داریوش زراعت گر
تلفن:‌  ۰۷۷۳۳۳۲۱۷۰۱
دورنگار:۰۷۷۳۳۳۲۱۶۹۸  
پست الکترونیکی:
bmi7700@bmi.ir
محمد رضا صدری
تلفن:‌  ۰۲۱۷۷۵۰۱۳۷۴
دورنگار:۰۲۱۷۷۵۳۸۹۸۲
پست الکترونیکی:
bmi0353@bmi.ir
علی خسروی
تلفن:‌  ۰۲۱۲۲۷۲۲۷۱۴
دورنگار:۰۲۱۲۲۷۲۲۷۱۶
پست الکترونیکی:
bmi0351@bmi.ir

محمد جواد داوری
تلفن:‌  ۰۲۱۳۳۸۹۱۴۶۰
         دورنگار:۰۲۱۳۳604040          
پست الکترونیکی:
bmi0352@bmi.ir
افشین کاظمی
تلفن:‌  ۰۲۱۶۶۰۲۵۲۵۲
دورنگار:۰۲۱۶۶۰۲۵۴۶۵
پست الکترونیکی:
bmi0354@bmi.ir
یحیی حبیبی

تلفن:‌  ۰۲۱۸۸۸۴۰۰۲۰
دورنگار:۰۲۱۸۸۸۲۲۰۵۷
پست الکترونیکی:
bmi0350@bmi.ir


احمدرضا صباغی فرادنبه
تلفن: ۰۳۸۳۲۲۴۰۱۶۱
دورنگار:۰۳۸۳۲۲۲۹۷۶۸
پست الکترونیکی:
bmi3270@bmi.ir

علی اصغر هدایتی
تلفن: ۰۵۸۳۲۷۲۰۵۷۹
دورنگار:۰۵۸۳۲۷۲۰۴۲۱
پست الکترونیکی:
bmi8600@bmi.ir

محمد علی زرنگ
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۲۴۴۴۰
دورنگار:۰۵۶۳۲۲۲۵۰۴۶
پست الکترونیکی:
bmi8700@bmi.ir

حمید صفای نیکو
   تلفن: ۰۵۱۳۷۶۸۳۲۳۶
دورنگار:۰۵۱۳۷۶۴۶۴۸۸
پست الکترونیکی:
bmi8500@bmi.ir

سعید طاهری
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۶۶۳۱ 
دورنگار:۰۶۱۳۳۳۶۶۶۳۴
پست الکترونیکی:
bmi6500@bmi.ir

سید احمد طاهری
   تلفن: ۰۲۴۳۳۷۷۰۰۴۳
دورنگار:۰۲۴۳۳۷۷۰۲۷۹
پست الکترونیکی:
bmi4300@bmi.ir

احمد بهکار مرام
    تلفن: ۰۲۳۳۳۳۲۱۵۷۰
دورنگار:۰۲۳۳۳۳۴۱۴۲۸
پست الکترونیکی:
bmi2500@bmi.ir

وحید رضا صمد زاده
   تلفن: ۰۵۴۳۳۴۲۹۲۰۰
دورنگار:۰۵۴۳۳۴۲۹۲۰۳
پست الکترونیکی:
bmi8300@bmi.ir

کریم ریگی زادگان
    تلفن: ۰۷۱۳۲۲۲۹۴۳۰
دورنگار:۰۷۱۳۲۲۲۲۸۴۱
پست الکترونیکی:
bmi7200@bmi.ir

علی یزدان دوست
  تلفن: ۰۲۸۳۳۵۵۴۸۱۱
دورنگار:۰۲۸۳۳۵۵۹۷۰۰
پست الکترونیکی:
bmi2670@bmi.ir

غلامرضا صادق زاده خوئی
   تلفن: ۰۲۵۳۶۶۲۵۱۱۲
دورنگار:۰۲۵۳۶۶۲۵۱۱۳
پست الکترونیکی:
bmi2700@bmi.ir

علی اشرف یوسفی قیاسی
   تلفن: ۰۸۷۳۳۲۳۳۵۰۵
دورنگار:۰۸۷۳۳۲۴۴۲۹۵
پست الکترونیکی:
bmi5600@bmi.ir

جاوید قوامی
    تلفن: ۰۳۴۳۲۲۲۰۰۸۶
دورنگار:۰۳۴۳۲۲۲۰۲۳۷
پست الکترونیکی:
bmi8000@bmi.ir

بهزاد جلیلیان
   تلفن: ۰۸۳۳۸۲۴۷۰۱۷
دورنگار:۰۸۳۳۸۲۴۷۰۱۶
پست الکترونیکی:
bmi5700@bmi.ir

منصور دانش آموز
   تلفن: ۰۷۴۳۳۲۲۷۲۰۰
دورنگار:۰۷۴۳۳۲۲۵۸۸۸
پست الکترونیکی:
bmi7100@bmi.ir

عبداله باقریان لمراسکی
تلفن: ۰۱۷۳۲۲۶۷۷۶۸
دورنگار:۰۱۷۳۲۲۶۷۷۶۹
پست الکترونیکی:
bmi9200@bmi.ir

  سید رسول میرخلفی
تلفن: ۰۱۳۳۲۱۱۳۴۰۱
دورنگار:۰۱۳۳۳۱۱۳۴۰۰
پست الکترونیکی:
bmi3700@bmi.ir

 بیژن مقدم بیرانوند
تلفن: ۰۶۶۳۳۳۰۲۰۶۳
دورنگار:۰۶۶۳۳۳۰۲۰۶۲
پست الکترونیکی:
bmi6400@bmi.ir

خانعلی رشیدی
تلفن: ۰۱۱۳۳۳۴۷۸۶۶
دورنگار :۰۱۱۳۳۳۴۷۸۶۷ 
پست الکترونیکی:
bmi9600@bmi.ir

احداله امیری
تلفن: ۰۸۶۳۲۲۴۰۰۷۷
دورنگار:۰۸۶۳۲۲۴۲۰۵۶
پست الکترونیکی:
bmi2800@bmi.ir

عبداله آبسواران
تلفن: ۰۷۶۳۳۶۶۹۸۸۵
دورنگار:۰۷۶۳۳۶۸۲۹۷۵
پست الکترونیکی:
bmi7800@bmi.ir

محمد طوماسی
تلفن: ۰۸۱۳۸۳۷۰۰۱۲
دورنگار:۰۸۱۳۸۳۷۰۰۱۱
پست الکترونیکی:
bmi6100@bmi.ir
 
--
تلفن: ۰۳۵۳۵۲۲۱۷۷۷
دورنگار:۰۳۵۳۵۲۲۱۶۶۶
پست الکترونیکی:
bmi3500@bmi.ir

تعداد بازدید: 659836


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail