روسای ادارات امور شعب (به ترتیب حروف الفبا)

سه شنبه 1 اسفند 1402
 داود رحیمی
داود رحیمی
تلفن: 04433453888
دورنگار: 04433453808
پست الکترونیکی:
bmi5100@bmi.ir

 عادل غلامی
عادل غلامی
تلفن:۰۴۱۳۵۲۳۷۱۹۱
دورنگار:۰۴۱۳۵۲۳۰۷۰۱
پست الکترونیکی:
bmi4400@bmi.ir

جلال خیرخواه مقدم
جلال خیرخواه مقدم
تلفن:۰۴۵۳۳۲۴۹۹۲۰
دورنگار:۰۴۵۳۳۲۴۹۹۱۴
پست الکترونیکی:
bmi4850@bmi.ir

یوسفعلی مهرپویا
یوسفعلی مهرپویا
تلفن:۰۲۶۳۴۲۵۲۰۰۶
دورنگار:۰۲۶۳۴۴۰۳۵۵۱
پست الکترونیکی:
bmi2620@bmi.ir

رشید ساعدی
رشید ساعدی
تلفن:۰۳۱۳۲۲۲۷۴۶۵
دورنگار:۰۳۱۳۲۲۴۱۳۴۹
پست الکترونیکی:
bmi3000@bmi.ir

 طالب یاسمی
طالب یاسمی
تلفن:۰۸۴۳۳۳۳۱۰۱۴
دورنگار:۰۸۴۳۳۳۶۰۹۴۶
پست الکترونیکی:
bmi5980@bmi.ir

 محسن دادخواه تهرانی
محسن دادخواه تهرانی
تلفن:۰۷۷۳۳۳۲۱۷۰۱
دورنگار:۰۷۷۳۳۳۲۱۶۹۸
پست الکترونیکی:
bmi7700@bmi.ir

 سید رضا خادمی
سید رضا خادمی
تلفن:۰۲۱۷۷۵۰۱۳۷۴
دورنگار:۰۲۱۷۷۵۳۸۹۸۲
پست الکترونیکی:
bmi0353@bmi.ir

علیرضا جعفری (سرپرست)
علیرضا جعفری(سرپرست)
تلفن:۰۲۱۲۲۷۲۲۷۱۴
دورنگار:۰۲۱۲۲۷۲۲۷۱۶
پست الکترونیکی:
bmi0351@bmi.ir

احداله امیری
احداله امیری
تلفن:۰۲۱۳۳۸۹۱۴۶۰
دورنگار:۰۲۱۳۳604040
پست الکترونیکی:
bmi0352@bmi.ir

هادی محبوبی
هادی محبوبی
تلفن:۰۲۱۶۶۰۲۵۲۵۲
دورنگار:۰۲۱۶۶۰۲۵۴۶۵
پست الکترونیکی:
h_mahboubi@bmi.ir

 محمد جواد داوری
محمد جواد داوری
تلفن:۰۲۱۸۸۸۴۰۰۲۰
دورنگار:۰۲۱۸۸۸۲۲۰۵۷
پست الکترونیکی:
bmi0350@bmi.ir

 احمدرضا صباغی فرادنبه
احمدرضا صباغی فرادنبه
تلفن:۰۳۸۳۲۲۴۰۱۶۱
دورنگار:۰۳۸۳۲۲۲۹۷۶۸
پست الکترونیکی:
bmi3270@bmi.ir

رضا طهماسبی(سرپرست)
رضا طهماسبی(سرپرست)
تلفن:۰۵۸۳۲۷۲۰۵۷۹
دورنگار:۰۵۸۳۲۷۲۰۴۲۱
پست الکترونیکی:
bmi8600@bmi.ir

 محمد علی زرنگ
محمد علی زرنگ
تلفن:۰۵۶۳۲۲۲۴۴۴۰
دورنگار:۰۵۶۳۲۲۲۵۰۴۶
پست الکترونیکی:
bmi8700@bmi.ir

 حمید صفای نیکو
حمید صفای نیکو
تلفن:۰۵۱۳۷۶۸۳۲۳۶
دورنگار:۰۵۱۳۷۶۴۶۴۸۸
پست الکترونیکی:
bmi8500@bmi.ir

 اسماعیل یوسفی مورزی
اسماعیل یوسفی مورزی
تلفن:۰۶۱۳۳۳۶۶۶۳۱
دورنگار:۰۶۱۳۳۳۶۶۶۳۴
پست الکترونیکی:
bmi6500@bmi.ir

فرامرز شیروانی
فرامرز شیروانی
تلفن:۰۲۴۳۳۷۷۰۰۴۳
دورنگار:۰۲۴۳۳۷۷۰۲۷۹
پست الکترونیکی:
bmi4300@bmi.ir

----
حسین قدیر(سرپرست)
تلفن:۰۲۳۳۳۳۲۱۵۷۰
دورنگار:۰۲۳۳۳۳۴۱۴۲۸
پست الکترونیکی:
bmi2500@bmi.ir

 عباسعلی کیخوایی
عباسعلی کیخوایی
تلفن:۰۵۴۳۳۴۲۹۲۰۰
دورنگار:۰۵۴۳۳۴۲۹۲۰۳
پست الکترونیکی:
Bmi8300@bmi.ir

 کریم ریگی زادگان
کریم ریگی زادگان
تلفن:۰۷۱۳۲۲۲۹۴۳۰
دورنگار:۰۷۱۳۲۲۲۲۸۴۱
پست الکترونیکی:
bmi7200@bmi.ir

محمد ابراهیم معدنی
محمد ابراهیم معدنی
تلفن:۰۲۸۳۳۵۵۴۸۱۱
دورنگار:۰۲۸۳۳۵۵۹۷۰۰
پست الکترونیکی:
bmi2670@bmi.ir

 سید رسول میرخلفی
سید رسول میرخلفی
تلفن:۰۲۵۳۶۶۲۵۱۱۲
دورنگار:۰۲۵۳۶۶۲۵۱۱۳
پست الکترونیکی:
bmi2700@bmi.ir

جمشید کریمی (سرپرست)
جمشید کریمی (سرپرست)
تلفن:۰۸۷۳۳۲۳۳۵۰۵
دورنگار:۰۸۷۳۳۲۴۴۲۹۵
پست الکترونیکی:
bmi5600@bmi.ir

 عبداله آبسواران
عبداله آبسواران
تلفن:۰۳۴۳۲۲۲۰۰۸۶
دورنگار:۰۳۴۳۲۲۲۰۲۳۷
پست الکترونیکی:
bmi8000@bmi.ir

 جلال صفری
جلال صفری
تلفن:۰۸۳۳۸۲۴۷۰17
دورنگار:۰۸۳۳۸۲۴۷۰۱۶
پست الکترونیکی:
bmi5700@bmi.ir

 منصور دانش آموز
منصور دانش آموز
تلفن:۰۷۴۳۳۲۲۷۲۰۰
دورنگار:۰۷۴۳۳۲۲۵۸۸۸
پست الکترونیکی:
bmi7100@bmi.ir

 حسین قدیر
----
تلفن:۰۱۷۳۲۲۶۷۷۶۸
دورنگار:۰۱۷۳۲۲۶۷۷۶۹
پست الکترونیکی:
bmi9200@bmi.ir

احمدرضا رجبی
احمدرضا رجبی
تلفن:۰۱۳۳۲۱۱۳۴۰۱
دورنگار:۰۱۳۳۳۱۱۳۴۰۰
پست الکترونیکی:
bmi3700@bmi.ir

غلامحسن کریمی
غلامحسن کریمی
تلفن:۰۶۶۳۳۳۰۲۰۶۳
دورنگار:۰۶۶۳۳۳۰۲۰۶۲
پست الکترونیکی:
bmi6400@bmi.ir

 هرمز پژولیده
هرمز پژولیده
تلفن:۰۱۱۳۳۳۴۷۸۶۶
دورنگار:۰۱۱۳۳۳۴۷۸۶۷
پست الکترونیکی:
bmi9600@bmi.ir

 مرکزی
---
تلفن:۰۸۶۳۲۲۴۰۰۷۷
دورنگار:۰۸۶۳۲۲۴۲۰۵۶
پست الکترونیکی:
bmi2800@bmi.ir

حسن آرمات
حسن آرمات
تلفن:۰۷۶۳۳۶۶۹۸۸۵
دورنگار:۰۷۶۳۳۶۸۲۹۷۵
پست الکترونیکی:
bmi7800@bmi.ir

 محمد طوماسی
محمد طوماسی
تلفن:۰۸۱۳۸۳۷۰۰۱۲
دورنگار:۰۸۱۳۸۳۷۰۰۱۱
پست الکترونیکی:
bmi6100@bmi.ir

ذبیح اله پورجان آباد
ذبیح اله پورجان آباد
تلفن:۰۳۵۳6951002
دورنگار:۰۳۵۳۵۲۲۱۶۶۶
پست الکترونیکی:
bmi3500@bmi.ir


تعداد بازدید: 1082890


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail