روسای ادارات کل ( به ترتیب حروف الفبا )

شنبه 24 آذر 1397


آموزش
داوود ملک نیا
تلفن:۸۸۳۰۴۰۱۱
دورنگار:۸۸۳۰۳۶۱۶
پست الکترونیکی:
training@bmi.ir


ارزیابی و نظارت بر مصارف
هادی نیک قلب
تلفن: ۶۶۴۰۴۰۰۰
دورنگار: ۶۶۴۰۸۶۷۰
پست الکترونیکی:
personal0016@bmi.ir

اطلاعات بانکی
محمد علی محمودزاده
تلفن: ۸۸۳۰۴۰۵۱
دورنگار:۸۸۸۳۴۶۸۲
پست الکترونیکی:
im@bmi.ir

اعتبارات
فریدون رشیدی
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۱۰
دورنگار: ۶۶۷۳۱۱۹۴
پست الکترونیکی:
personal0007@bmi.ir

امنیت و توسعه سیستم ها
مهدی علی آقایی
تلفن: ۶۶۴۹۷۸۳۶
دورنگار:۶۶۴۶۰۸۱۳
پست الکترونیکی:
dsit@bmi.ir

بازاریابی و امور مشتریان
نادر اکبری وند
تلفن: ‌ ۶۰۹۹۳۷۶۴
دورنگار: ۶۶۷۳۷۵۳۹
پست الکترونیکی:
marketing@bmi.ir

بررسی طرحها
مصطفی محسنی
تلفن:‌  ۶۶۷۲۴۴۳۲
دورنگار:۶۰۹۹۳۴۴۶
پست الکترونیکی:
m.mohseni@bmi.ir

پیگیری و وصول مطالبات
علی اولیائی
تلفن:‌  ۶۶۷۰۰۱۷۷
دورنگار:۶۶۷۰۳۱۶۱
پست الکترونیکی:
personal0026@bmi.ir

تحقیقات و نوآوری
بهرام واقفی
تلفن: ۸۸۹۰۹۸۸۹
دورنگار:۸۸۸۹۵۴۳۶
پست الکترونیکی:
personal9953@bmi.ir
 
حراست
--
تلفن:‌  ۶۰۹۹۳۱۸۱
دورنگار:۶۰۹۹۳۷۰۲
پست الکترونیکی:
--

حوزه مدیریت
ناصر کیانی
تلفن:‌  ۶۶۷۳۱۹۷۷ 
دورنگار:۶۶۷۳۷۸۶۹
پست الکترونیکی:
personal0001@bmi.ir


حقوقی و دعاوی
اسحق یوسف نژاد
تلفن:‌  ۴۴۲۳۵۵۶۶
دورنگار:۴۴۲۳۵۵۶۷
پست الکترونیکی:
personal0004@bmi.ir

 حفاظت اسناد، رایانه و شرکتها
محمد شهرام اخلاق دوست
تلفن:‌ 60993167
دورنگار: 66718003
پست الکترونیکی:

personal9948@bmi.ir


حفاظت فیزیکی و فنی
حسین صابری
تلفن:‌  ۶۰۹۹۳۰۵۰
دورنگار:۶۶۷۳۱۳۸۵
پست الکترونیکی:
guard@bmi.ir

خزانه
علیرضا رواقی اردبیلی
تلفن: ۶۰۹۹۲۵۰۰
دورنگار:۶۰۹۹۲۵۳۹
پست الکترونیکی:
note_sec@bmi.ir

حسابداری و بودجه 
سعید نفیسی زیده سرایی
تلفن:‌  ۶۶۷۳۲۹۴۹
دورنگار:۶۶۷۳۲۵۰۳
پست الکترونیکی:
budget@bmi.ir
 
خارجه
--

تلفن: ۲۳۵۸۳۱۲۰
دورنگار:۲۶۴۰۳۷۶۳
پست الکترونیکی:
personal9945@bmi.ir

  رفاه و درمان
مهدی لطیفی
تلفن: ۶۰۹۹۲۹۲۹
دورنگار:۶۶۷۳۱۹۹۲
پست الکترونیکی:
personal0014@bmi.ir

روابط عمومی
حشمت اله حسینی
تلفن: ۶۶۷۳۱۳۸۲
دورنگار:۶۶۷۳۸۶۰۶
پست الکترونیکی:
personal0006@bmi.ir

سازمان و روش ها
(سرپرست)
ادموند قالدی
تلفن: ۸۸۸۹۶۵۲۵
دورنگار:۸۸۸۹۶۵۲۶
پست الکترونیکی:
org_method@bmi.ir

سرمایه انسانی
محمد رضایی
تلفن: ۶۰۹۹۲۲۰۰
دورنگار:۶۰۹۹۲۷۱۲
پست الکترونیکی:
personal0003@bmi.ir

سـرمـایه گـذاری وامـور شـرکـت ها
علیرضا شریفی
تلفن: ۶۶۴۹۶۸۴۷
دورنگار:۶۶۴۸۴۷۰۰
پست الکترونیکی:
personal0034@bmi.ir

صندوق پس انداز ملّی ایران

 محمود خادمیان
تلفن:‌  ۸۸۸۲۲۴۵۳
دورنگار:۸۸۸۴۹۰۲۹
پست الکترونیکی:
personal9988@bmi.ir

ضمانتنامه های ارزی
لیلا صدر
تلفن: ۲۳۵۸۳۱۱۰
دورنگار:۲۶۴۰۳۷۶۰
پست الکترونیکی:
L.sadr@bmi.ir

کارپردازی
علی شکری زاده
تلفن: ۶۶۷۳۴۱۶۷
دورنگار:۶۶۷۳۸۶۹۷
پست الکترونیکی:
supply@bmi.ir

گزینش 
مهدی ملک مجد
تلفن: ۳۳۹۲۱۶۶۰
دورنگار:۳۳۱۱۵۱۴۳
پست الکترونیکی:
personal9954@bmi.ir

مدیریت عملیات بانکی
حبیب اله خالصی
تلفن: ۶۰۹۹۳۰۵۸
دورنگار:۶۰۹۹۴۱۸۲
پست الکترونیکی:
it@bmi.ir

تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
سید رضا انواری
تلفن:۸۸۲۲۴۴۱۲
دورنگار:۸۸۰۱۴۳۴۱
پست الکترونیکی:
personal9957@bmi.ir
 

مدیریت ریسک
فرید مهدوی
تلفن: ۶۱۰۹۳۱۰۰
دورنگار: ۶۶۴۶۲۱۹۸ 
پست الکترونیکی:
personal9956@bmi.ir

مشارکت ها و
توسعه شبکه بین الملل
سید سعید وکیلی
تلفن: ۲۳۵۸۳۱۳۰
دورنگار:۲۳۵۸۳۳۱۰
پست الکترونیکی:
overseas@bmi.ir

مهندسی و املاک
شهریار سعادت
تلفن: ۸۸۸۲۶۲۹۱
دورنگار:۸۸۳۰۶۴۸۰
پست الکترونیکی:
personal0011@bmi.ir

نظامهای پرداخت
محمد نجف زاده 
تلفن:‌  ۳۳۹۱۰۷۶۰
دورنگار:۳۳۹۵۳۷۷۶
پست الکترونیکی:
personal0009@bmi.ir

مرکز امور ایثارگران و خانواده شهدای بانک
رضا خسروی
تلفن: ۶۰۹۹۳۸۸۲
دورنگار:6673۸۷19
پست الکترونیکی:
isargaran0295@bmi.ir

مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد 
سعید ستاری
تلفن: 26253273
دورنگار:26254632
پست الکترونیکی:
s.sattari@bmi.irتعداد بازدید: 457550

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018