روسای ادارات کل ( به ترتیب حروف الفبا )

يکشنبه 12 بهمن 1399


رضا مظفری
تلفن:۸۸۳۰۴۰۱۱
دورنگار:۸۸۳۰۳۶۱۶
پست الکترونیکی:
training@bmi.ir


هادی نیک قلب
تلفن: ۶0993651
دورنگار: ۶۶732696
پست الکترونیکی:
personal0016@bmi.ir

حسن حسین پور 
تلفن: ۸۸۳۰۴۰۵۱
دورنگار:۸۸۸۳۴۶۸۲
پست الکترونیکی:
im@bmi.ir

محمد رضا محمود پناه 
  تلفن: ۶۰۹۹۲۴۱۰
دورنگار: ۶۶۷۳۱۱۹۴
پست الکترونیکی:
personal0007@bmi.ir

بهرام واقفی
تلفن: ‌ ۶۰۹۹۳۷۶۴
دورنگار: ۶۶۷۳۷۵۳۹
پست الکترونیکی:
marketing@bmi.ir

موسی اسلامیان
تلفن:‌  88903023
دورنگار:88903021
پست الکترونیکی:
m.eslamian@bmi.ir

عباس پیروزی
تلفن:‌  ۶۶۷۲۴۴۳۲
دورنگار:۶۰۹۹۳۴۴۶
پست الکترونیکی:
a.pirouzi@bmi.ir
علی اولیائی
تلفن:‌  ۶0993543
دورنگار:۶۶۷39585
پست الکترونیکی:
personal0026@bmi.ir

علیرضا یحیوی
تلفن: ۸۸۹۰۹۸۸۹
دورنگار:۸۸۸۹۵۴۳۶
پست الکترونیکی:
personal9953@bmi.ir

مهدی علی آقایی
تلفن: ۶۶۴۹۷۸۳۶
دورنگار:۶۶۴۶۰۸۱۳
پست الکترونیکی:
dsit@bmi.ir

سید امیررضا قوامی
تلفن:‌  ۶۰۹۹۳۱۷۰
دورنگار:۶۰۹۹۳۷۰۲
پست الکترونیکی:
personal0025@bmi.ir


ناصر کیانی
تلفن:‌  ۶۶۷۳۱۹۷۷ 
دورنگار:۶۶۷۳۷۸۶۹
پست الکترونیکی:
personal0001@bmi.ir


اسحق یوسف نژاد
تلفن:‌  60993931
     دورنگار:66727350       
پست الکترونیکی:
personal0004@bmi.ir

علی اصغر مزینانی
تلفن:‌ 60993167
دورنگار: 66718003
پست الکترونیکی:
personal9948@bmi.ir

حسین صابری
تلفن:‌  ۶۰۹۹۳۰۵۰
دورنگار:۶۶۷۳۱۳۸۵
پست الکترونیکی:
guard@bmi.ir

مرتضی خطیبی
تلفن:‌ ۶۰۹۹۳۹۳۵
دورنگار: --
پست الکترونیکی:
Security9943@bmi.ir

مختار محمدی
تلفن:‌  ۶۶۷۳۲۹۴۹
دورنگار:۶۶۷۳۲۵۰۳
پست الکترونیکی:
budget@bmi.ir

علیرضا رواقی اردبیلی
تلفن: ۶۰۹۹۲۵۰۰
دورنگار:۶۰۹۹۲۵۳۹
پست الکترونیکی:
note_sec@bmi.ir
مهدی پاشازاده
تلفن: ۲۳۵۸۳۱۲۰
دورنگار:۲۶۴۰۳۷۶۳
پست الکترونیکی:
personal9945@bmi.ir

مهدی لطیفی
تلفن: ۶۰۹۹۲۹۲۹
دورنگار:۶۶۷۳۱۹۹۲
پست الکترونیکی:
personal0014@bmi.ir

نادر اکبری وند
تلفن: ۶۰۹۹۲۳۵۵
دورنگار:۶۶۷۳۸۶۰۶
پست الکترونیکی:
personal0006@bmi.ir

ادموند قالدی
تلفن: ۸۸۸۹۶۵۲۵
دورنگار:۸۸۸۹۶۵۲۶
پست الکترونیکی:
org_method@bmi.ir

محمد رضایی
تلفن: ۶۰۹۹۲۲۰۰
دورنگار:۶۰۹۹۲۷۱۲
پست الکترونیکی:
personal0003@bmi.ir

علیرضا شریفی
تلفن: ۶۶۴۹۶۸۴۷
دورنگار:۶۶۴۸۴۷۰۰
پست الکترونیکی:
personal0034@bmi.ir

--
تلفن:‌ 61093208
دورنگار:61093207
پست الکترونیکی:
personal2229@bmi.ir

 محمود خادمیان
تلفن:‌  ۸۸۸۲۲۴۵۳
دورنگار:۸۸۸۴۹۰۲۹
پست الکترونیکی:
personal9988@bmi.ir

علیرضا بخارائی
تلفن: ۲۳۵۸۳۱۱۰
دورنگار:۲۶۴۰۳۷۶۰
پست الکترونیکی:
a.bokharaei@bmi.ir

شهریار سعادت
تلفن: ۶۶۷۳۴۱۶۷
دورنگار:۶۶۷۳۸۶۹۷
پست الکترونیکی:
supply@bmi.ir

مهدی ملک مجد
تلفن: ۳۳۹۲۱۶۶۰
دورنگار:۳۳۱۱۵۱۴۳
پست الکترونیکی:
personal9954@bmi.ir  

سرپرست -  مجید جعفریان
تلفن: ۶۰۹۹۳۰۵۸
دورنگار:۶۰۹۹۴۱۸۲
پست الکترونیکی:
it@bmi.ir
سید رضا انواری
تلفن:۸۸۲۲۴۴۱۲
دورنگار:۸۸۰۱۴۳۴۱
پست الکترونیکی:
personal9957@bmi.ir

فرید مهدوی
تلفن: ۶۱۰۹۳۱۰۰
دورنگار: ۶۶۴۶۲۱۹۸ 
پست الکترونیکی:
personal9956@bmi.ir

لیلا صدر
تلفن: ۲۳۵۸۳۱۳۰
دورنگار:۲۳۵۸۳۳۱۰
پست الکترونیکی:
overseas@bmi.ir

مصطفی محسنی
تلفن: ۸۸۸۲۶۲۹۱
دورنگار:۸۸۳۰۶۴۸۰
پست الکترونیکی:
personal0011@bmi.ir

محمد نجف زاده 
تلفن:‌  ۳۳۹۱۰۷۶۰
دورنگار:۳۳۹۵۳۷۷۶
پست الکترونیکی:
personal0009@bmi.ir

رضا خسروی
تلفن: ۶۰۹۹۳۸۸۲
دورنگار:6673۸۷19
پست الکترونیکی:
isargaran0295@bmi.ir

سعید ستاری
تلفن: 60993411
دورنگار:60993413
پست الکترونیکی:
s.sattari@bmi.ir

میرمحمود موسوی 
تلفن: 60993602
دورنگار:66737491
پست الکترونیکی:
Strategic_mgmt@bmi.ir


تعداد بازدید: 774896


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail