روسای ادارات کل ( به ترتیب حروف الفبا )

يکشنبه 5 آذر 1402
مهدی سوهانیان
مهدی سوهانیان
تلفن: ۸۸۳۰۴۰۱۰
دورنگار: ۸۸۳۰۴۰۱۲
پست الکترونیکی:
training@bmi.ir

لیلا رضایی
لیلا رضایی
تلفن: 60996101
دورنگار:60995632
پست الکترونیکی:
im@bmi.ir

 عباس پیروزی
عباس پیروزی
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۱۰
دورنگار:۶۶۷۳۱۱۹۴
پست الکترونیکی:
a.pirouzi@bmi.ir

منصور نعمتی
منصور نعمتی
تلفن: 88903023
دورنگار:88903021
پست الکترونیکی:
personal0005@bmi.ir

 بهرام واقفی
بهرام واقفی
تلفن: 60993764
دورنگار:66733120
پست الکترونیکی:
ece9134@bmi.ir

حسن ترکتاز
حسن ترکتاز
تلفن: 60993601
دورنگار:66737491
پست الکترونیکی:
Personal9135@bmi.ir

عباس افشاری راستین
عباس افشاری راستین
تلفن: ۶۰۹۹۳۹۸۰
دورنگار:۶۶۷۳۹۷۱۱
پست الکترونیکی:
personal9133@bmi.ir

 نعمان صالحی
نعمان صالحی
تلفن: ۶۶۷۲۴۴۳۲
دورنگار:۶۰۹۹۳۴۴۶
پست الکترونیکی:
----

 افشین سلطانی
افشین سلطانی
تلفن: ۶0993651
دورنگار:۶۶732696
پست الکترونیکی:
personal0016@bmi.ir

علی اولیائی
علی اولیائی
تلفن: ۶0993543
دورنگار:۶۶۷39585
پست الکترونیکی:
personal0026@bmi.ir

 مهدی علی آقایی
مهدی علی آقایی
تلفن: 60996251
دورنگار:60995645
پست الکترونیکی:
dsit@bmi.ir

 حامدرضا فقیهیان علیرضائی
حامدرضا فقیهیان علیرضائی
تلفن: 60996901
دورنگار:60995657
پست الکترونیکی:
personal0296@bmi.ir

سید امیررضا قوامی
سید امیررضا قوامی
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۷۰
دورنگار:۶۰۹۹۳۷۰۲
پست الکترونیکی:
personal0025@bmi.ir

سعید صنیعی
سعید صنیعی
تلفن: ۶۶۷۳۱۹۷۷
دورنگار:۶۶۷۳۷۸۶۹
پست الکترونیکی:
personal0001@bmi.ir

مهرنوش جانبخش
مهرنوش جانبخش
تلفن: 60993931
دورنگار:66727350
پست الکترونیکی:
personal0004@bmi.ir

علی اصغر مزینانی
علی اصغر مزینانی
تلفن: 60993167
دورنگار:66718003
پست الکترونیکی:
personal9948@bmi.ir

 حسین صابری
حسین صابری
تلفن: ۶۰۹۹۳۰۵۰
دورنگار:۶۶۷۳۱۳۸۵
پست الکترونیکی:
guard@bmi.ir

 علی مقدم
علی مقدم
تلفن: ۶۰۹۹۳۹۳۵
دورنگار:---
پست الکترونیکی:
Security9943@bmi.ir

 سید حمیدرضا حسینی
سید حمیدرضا حسینی
تلفن:60993874
دورنگار:66739998
پست الکترونیکی:
----

گیتاناز نوری
گیتاناز نوری
تلفن:60996061
دورنگار:86076167
پست الکترونیکی:
personal9130@bmi.ir

 محمد علی اسلامی
محمد علی اسلامی
تلفن:60996700
دورنگار:86076284
پست الکترونیکی:
personal9119@bmi.ir

 کامران پور یزدان خواه
کامران پور یزدان خواه
تلفن:۲۳۵۸۳۱۲۰
دورنگار:۲۶۴۰۳۷۶۳
پست الکترونیکی:
personal9945@bmi.ir

 علیرضا رواقی اردبیلی
علیرضا رواقی اردبیلی
تلفن:۶۰۹۹۲۵۰۰
دورنگار:۶۰۹۹۲۵۳۹
پست الکترونیکی:
note_sec@bmi.ir

موسی اسلامیان(سرپرست)
موسی اسلامیان(سرپرست)
تلفن:88802944
دورنگار:88803621
پست الکترونیکی:
personal9137@bmi.ir

 کمال حاجتی(سرپرست)
کمال حاجتی(سرپرست)
تلفن:۶۰۹۹۲۹۲۹
دورنگار:۶۶۷۳۱۹۹۲
پست الکترونیکی:
personal0014@bmi.ir

 سید مجتبی قدسی
سید مجتبی قدسی
تلفن:۶۰۹۹۲۳۵۵
دورنگار:۶۶۷۳۸۶۰۶
پست الکترونیکی:
personal0006@bmi.ir

سید علی حسینی پور عزآبادی
سید علی حسینی پور عزآبادی
تلفن:۸۸۸۹۶۵۲۵
دورنگار:۸۸۸۹۶۵۲۶
پست الکترونیکی:
org_method@bmi.ir

 سید جعفر میرزاده موسوی
سید جعفر میرزاده موسوی
تلفن:۶۰۹۹5949
دورنگار:۶۰۹۹۲۷۱۲
پست الکترونیکی:
personal0003@bmi.ir

 بیژن نصرتی
بیژن نصرتی
تلفن:60996801
دورنگار:60995607
پست الکترونیکی:
personal0034@bmi.ir

 مجید ترکمانی
مجید ترکمانی
تلفن:60996601
دورنگار:60995602
پست الکترونیکی:
personal2229@bmi.ir

 محمود خادمیان
محمود خادمیان
تلفن: ۸۸۸۲۲۴۵۳
دورنگار:۸۸۸۴۹۰۲۹
پست الکترونیکی:
personal9988@bmi.ir

 علیرضا بخارائی
علیرضا بخارائی
تلفن:۲۳۵۸۳۱۱۰
دورنگار:۲۶۴۰۳۷۶۰
پست الکترونیکی:
a.bokharaei@bmi.ir

غلامرضا عباسی (سرپرست)
غلامرضا عباسی (سرپرست)
تلفن:۶۰۹۹۲۸۹۰
دورنگار:۶۶۷۳۸۶۹۷
پست الکترونیکی:
personal0014@bmi.ir

 مهدی ملک مجد
مهدی ملک مجد
تلفن:۳۳۹۲۱۶۶۰
دورنگار:۳۳۱۱۵۱۴۳
پست الکترونیکی:
personal9954@bmi.ir

 مختار محمدی (سرپرست)
مختار محمدی (سرپرست)
تلفن:۶۰۹۹6202
دورنگار:86076247
پست الکترونیکی:
personal9957@bmi.ir

 احمد علیخانی دهقی
احمد علیخانی دهقی
تلفن:60996501
دورنگار:۶۰۹۹۴۱۸۲
پست الکترونیکی:
---

سعید رضائی
سعید رضائی
تلفن:۶۱۰۹۳۱۰۰
دورنگار:۶۶۴۶۲۱۹۸
پست الکترونیکی:
personal9956@bmi.ir

محمود رضا اسدی مطلق(سرپرست)
محمود رضا اسدی مطلق(سرپرست)
تلفن:۲۳۵۸۳۱۳۰
دورنگار:۲۳۵۸۳۳۱۰
پست الکترونیکی:
overseas@bmi.ir

 مصطفی محسنی
مصطفی محسنی
تلفن:۸۸۸۲۶۲۹۱
دورنگار:۸۸۳۰۶۴۸۰
پست الکترونیکی:
personal0011@bmi.ir

 سعید ستاری
سعید ستاری
تلفن:60993411
دورنگار:60993413
پست الکترونیکی:
s.sattari@bmi.ir

 رضا خسروی
رضا خسروی
تلفن:۶۰۹۹۳۸۸۲
دورنگار:6673۸۷19
پست الکترونیکی:
isargaran0295@bmi.ir

غلامرضا بیاتی
غلامرضا بیاتی
تلفن:۳۳۹۱۰۷۶۰
دورنگار:۳۳۹۵۳۷۷۶
پست الکترونیکی:
personal0009@bmi.ir


تعداد بازدید: 1388172


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail