نیم سکه - مرحله دوم جشنواره خودپرداز های بانک ملی ایران

سه شنبه 1 تير 1395

ردیف

شماره کارت

عنوان جایزه

نام بانک

1

60379918****6305  

نیم سکه

بانک ملی ایران

2

58946318****6335  

نیم سکه

بانک رفاه

3

60379971****6355  

نیم سکه

بانک ملی ایران

4

60379913****6337  

نیم سکه

بانک ملی ایران

5

58921010****7396  

نیم سکه

بانک سپه

6

60379913****7377  

نیم سکه

بانک ملی ایران

7

60379914****7368  

نیم سکه

بانک ملی ایران

8

60379971****7382  

نیم سکه

بانک ملی ایران

9

60379971****7330  

نیم سکه

بانک ملی ایران

10

60379914****8354  

نیم سکه

بانک ملی ایران

11

60379918****8371  

نیم سکه

بانک ملی ایران

12

60379971****8346  

نیم سکه

بانک ملی ایران

13

60379914****8389  

نیم سکه

بانک ملی ایران

14

60379971****8315  

نیم سکه

بانک ملی ایران

15

60379971****9388  

نیم سکه

بانک ملی ایران

16

60379971****9374  

نیم سکه

بانک ملی ایران

17

60379971****9366  

نیم سکه

بانک ملی ایران

18

60379971****9387  

نیم سکه

بانک ملی ایران

19

60379918****9332  

نیم سکه

بانک ملی ایران

20

60379971****0460  

نیم سکه

بانک ملی ایران

21

60379913****0471  

نیم سکه

بانک ملی ایران

22

60379971****0413  

نیم سکه

بانک ملی ایران

23

60379914****0422  

نیم سکه

بانک ملی ایران

24

60379971****0411  

نیم سکه

بانک ملی ایران

25

60379918****1469  

نیم سکه

بانک ملی ایران

26

60379914****1481  

نیم سکه

بانک ملی ایران

27

60379972****1462  

نیم سکه

بانک ملی ایران

28

60379971****1423  

نیم سکه

بانک ملی ایران

29

60377011****1403  

نیم سکه

بانک کشاورزی

30

60379972****2468  

نیم سکه

بانک ملی ایران

31

60379972****2469  

نیم سکه

بانک ملی ایران

32

60379972****2456  

نیم سکه

بانک ملی ایران

33

60379972****2485  

نیم سکه

بانک ملی ایران

34

60379918****2450  

نیم سکه

بانک ملی ایران

35

60379971****3440  

نیم سکه

بانک ملی ایران

36

60379918****3429  

نیم سکه

بانک ملی ایران

37

60379971****3454  

نیم سکه

بانک ملی ایران

38

60379918****3434  

نیم سکه

بانک ملی ایران

39

60379918****3430  

نیم سکه

بانک ملی ایران

40

61043372***4408  

نیم سکه

بانک ملت

41

60379914****4488  

نیم سکه

بانک ملی ایران

42

60379913****4471  

نیم سکه

بانک ملی ایران

43

60379918****4419  

نیم سکه

بانک ملی ایران

44

60379918****4424  

نیم سکه

بانک ملی ایران

45

60379971****5407  

نیم سکه

بانک ملی ایران

46

62738110****5433  

نیم سکه

بانک انصار

47

60376917****5453  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

48

60379971****5407  

نیم سکه

بانک ملی ایران

49

60376917****5495  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

50

60379918****6462  

نیم سکه

بانک ملی ایران

51

60379971****6464  

نیم سکه

بانک ملی ایران

52

60379914****6475  

نیم سکه

بانک ملی ایران

53

60376915****6427  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

54

60379911****6476  

نیم سکه

بانک ملی ایران

55

60379913****7410  

نیم سکه

بانک ملی ایران

56

60379914****7474  

نیم سکه

بانک ملی ایران

57

60379918****7473  

نیم سکه

بانک ملی ایران

58

60379918****7453  

نیم سکه

بانک ملی ایران

59

60379972****8424  

نیم سکه

بانک ملی ایران

60

63959911****8425  

نیم سکه

بانک قوامین

61

58921011****8457  

نیم سکه

بانک سپه

62

50290810****8404  

نیم سکه

بانک توسه تعاون

63

60376915****8453  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

64

58946318****9457  

نیم سکه

بانک رفاه

65

60379972****9410  

نیم سکه

بانک ملی ایران

66

60379971****9410  

نیم سکه

بانک ملی ایران

67

60379913****9406  

نیم سکه

بانک ملی ایران

68

60379918****9477  

نیم سکه

بانک ملی ایران

69

60379918****0585  

نیم سکه

بانک ملی ایران

70

60379918****0560  

نیم سکه

بانک ملی ایران

71

60379918****0507  

نیم سکه

بانک ملی ایران

72

60379971****0526  

نیم سکه

بانک ملی ایران

73

60376940****0558  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

74

50222910****1545  

نیم سکه

بانک پاسارگاد

75

58921011****1520  

نیم سکه

بانک سپه

76

60379971****1571  

نیم سکه

بانک ملی ایران

77

60379914****1536  

نیم سکه

بانک ملی ایران

78

58921010****1580  

نیم سکه

بانک سپه

79

60379914****2539  

نیم سکه

بانک ملی ایران

80

60379971****2554  

نیم سکه

بانک ملی ایران

81

60379918****2522  

نیم سکه

بانک ملی ایران

82

60379918****2532  

نیم سکه

بانک ملی ایران

83

60379918****2504  

نیم سکه

بانک ملی ایران

84

60379971****3541  

نیم سکه

بانک ملی ایران

85

60379913****3539  

نیم سکه

بانک ملی ایران

86

60379913****3539  

نیم سکه

بانک ملی ایران

87

60379918****3504  

نیم سکه

بانک ملی ایران

88

60379914****3583  

نیم سکه

بانک ملی ایران

89

60379971****4578  

نیم سکه

بانک ملی ایران

90

60379918****4560  

نیم سکه

بانک ملی ایران

91

60379918****4551  

نیم سکه

بانک ملی ایران

92

60379972****4552  

نیم سکه

بانک ملی ایران

93

50290810****4523  

نیم سکه

بانک توسه تعاون

94

60377011****5560  

نیم سکه

بانک کشاورزی

95

61043379****5508  

نیم سکه

بانک ملت

96

60379972****5503  

نیم سکه

بانک ملی ایران

97

58946318****5545  

نیم سکه

بانک رفاه

98

60379918****5505  

نیم سکه

بانک ملی ایران

99

58946318****6591  

نیم سکه

بانک رفاه

100

60379913****6543  

نیم سکه

بانک ملی ایران

101

58921011****6500  

نیم سکه

بانک سپه

102

62802312****6554  

نیم سکه

بانک مسکن

103

61043378****6546  

نیم سکه

بانک ملت

104

60379914****7528  

نیم سکه

بانک ملی ایران

105

60379971****7517  

نیم سکه

بانک ملی ایران

106

60379971****7568  

نیم سکه

بانک ملی ایران

107

60379971****7553  

نیم سکه

بانک ملی ایران

108

60379971****7534  

نیم سکه

بانک ملی ایران

109

60379918****8523  

نیم سکه

بانک ملی ایران

110

62802314****8572  

نیم سکه

بانک مسکن

111

60379918****8504  

نیم سکه

بانک ملی ایران

112

62210610****8574  

نیم سکه

بانک پارسیان

113

60379971****8513  

نیم سکه

بانک ملی ایران

114

60379914****9516  

نیم سکه

بانک ملی ایران

115

60379971****9578  

نیم سکه

بانک ملی ایران

116

60379913****9577  

نیم سکه

بانک ملی ایران

117

60379911****9596  

نیم سکه

بانک ملی ایران

118

63960711****0612  

نیم سکه

بانک سرمایه

119

60379971****0661  

نیم سکه

بانک ملی ایران

120

60379972****0601  

نیم سکه

بانک ملی ایران

121

58946315****0667  

نیم سکه

بانک رفاه

122

58946315****0668  

نیم سکه

بانک رفاه

123

60379913****1637  

نیم سکه

بانک ملی ایران

124

60379971****1696  

نیم سکه

بانک ملی ایران

125

60379971****1679  

نیم سکه

بانک ملی ایران

126

60379971****1637  

نیم سکه

بانک ملی ایران

127

60379971****1691  

نیم سکه

بانک ملی ایران

128

62802312****2604  

نیم سکه

بانک مسکن

129

60379917****2605  

نیم سکه

بانک ملی ایران

130

60379918****2634  

نیم سکه

بانک ملی ایران

131

60379913****2640  

نیم سکه

بانک ملی ایران

132

60379918****2633  

نیم سکه

بانک ملی ایران

133

60379918****3624  

نیم سکه

بانک ملی ایران

134

60379971****3655  

نیم سکه

بانک ملی ایران

135

60379914****3699  

نیم سکه

بانک ملی ایران

136

61043379****3623  

نیم سکه

بانک ملت

137

60379971****3618  

نیم سکه

بانک ملی ایران

138

60379914****4673  

نیم سکه

بانک ملی ایران

139

60379914****4689  

نیم سکه

بانک ملی ایران

140

58946318****4661  

نیم سکه

بانک رفاه

141

58921010****4601  

نیم سکه

بانک سپه

142

60379918****4600  

نیم سکه

بانک ملی ایران

143

60379913****5658  

نیم سکه

بانک ملی ایران

144

60379913****5676  

نیم سکه

بانک ملی ایران

145

60379918****5617  

نیم سکه

بانک ملی ایران

146

62776010****5667  

نیم سکه

پست بانک ایران

147

60379972****5612  

نیم سکه

بانک ملی ایران

148

62198610****6665  

نیم سکه

بانک سامان

149

60379913****6686  

نیم سکه

بانک ملی ایران

150

60379971****6697  

نیم سکه

بانک ملی ایران

151

60379918****6658  

نیم سکه

بانک ملی ایران

152

60379971****6609  

نیم سکه

بانک ملی ایران

153

60379913****7603  

نیم سکه

بانک ملی ایران

154

60379918****7694  

نیم سکه

بانک ملی ایران

155

60379913****7696  

نیم سکه

بانک ملی ایران

156

60379917****7681  

نیم سکه

بانک ملی ایران

157

61043378****7665  

نیم سکه

بانک ملت

158

60379971****8663  

نیم سکه

بانک ملی ایران

159

60379914****8662  

نیم سکه

بانک ملی ایران

160

60379917****8689  

نیم سکه

بانک ملی ایران

161

62210610****8666  

نیم سکه

بانک پارسیان

162

60379918****8676  

نیم سکه

بانک ملی ایران

163

60379918****9650  

نیم سکه

بانک ملی ایران

164

60379914****9646  

نیم سکه

بانک ملی ایران

165

60379971****9671  

نیم سکه

بانک ملی ایران

166

60379971****9689  

نیم سکه

بانک ملی ایران

167

60379913****9663  

نیم سکه

بانک ملی ایران

168

61043378****0725  

نیم سکه

بانک ملت

169

60377016****0757  

نیم سکه

بانک کشاورزی

170

60379971****0716  

نیم سکه

بانک ملی ایران

171

60379918****0776  

نیم سکه

بانک ملی ایران

172

62198640****1758  

نیم سکه

بانک سامان

173

60379914****1720  

نیم سکه

بانک ملی ایران

174

60379918****1705  

نیم سکه

بانک ملی ایران

175

58946315****1793  

نیم سکه

بانک رفاه

176

58921011****1724  

نیم سکه

بانک سپه

177

60379913****2709  

نیم سکه

بانک ملی ایران

178

60377011****2733  

نیم سکه

بانک کشاورزی

179

50417210****2762  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

180

60379913****2708  

نیم سکه

بانک ملی ایران

181

60379971****2708  

نیم سکه

بانک ملی ایران

182

62802314****3779  

نیم سکه

بانک مسکن

183

60379917****3744  

نیم سکه

بانک ملی ایران

184

61043378****3707  

نیم سکه

بانک ملت

185

60379913****3788   

نیم سکه

بانک ملی ایران

186

60379913****3799  

نیم سکه

بانک ملی ایران

187

60379971****4783  

نیم سکه

بانک ملی ایران

188

60379913****4786  

نیم سکه

بانک ملی ایران

189

60379971****4722  

نیم سکه

بانک ملی ایران

190

60379971****4740  

نیم سکه

بانک ملی ایران

191

60379918****4785  

نیم سکه

بانک ملی ایران

192

60379918****5712  

نیم سکه

بانک ملی ایران

193

60379971****5745  

نیم سکه

بانک ملی ایران

194

60376917****5757  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

195

62802314****5772  

نیم سکه

بانک مسکن

196

60379971****5782  

نیم سکه

بانک ملی ایران

197

60379914****6751  

نیم سکه

بانک ملی ایران

198

60379918****6754  

نیم سکه

بانک ملی ایران

199

60379918****6701  

نیم سکه

بانک ملی ایران

200

60379914****6744  

نیم سکه

بانک ملی ایران

201

60376917****6765  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

202

58598310****7748  

نیم سکه

بانک تجارت

203

62210611****7732  

نیم سکه

بانک پارسیان

204

60379972****7734  

نیم سکه

بانک ملی ایران

205

60379913****7763  

نیم سکه

بانک ملی ایران

206

60379972****7788  

نیم سکه

بانک ملی ایران

207

60379972****8740  

نیم سکه

بانک ملی ایران

208

60379918****8775  

نیم سکه

بانک ملی ایران

209

60377011****8709  

نیم سکه

بانک کشاورزی

210

62738110****8793  

نیم سکه

بانک انصار

211