نیم سکه - مرحله اول جشنواره خودپرداز های بانک ملی ایران

سه شنبه 1 تير 1395

ردیف

شماره کارت

نوع جایزه

نام بانک

1

62776018****3536  

نیم سکه

پست بانک ایران

2

62776018****4299  

نیم سکه

پست بانک ایران

3

62776018****3716  

نیم سکه

پست بانک ایران

4

62776018****0973  

نیم سکه

پست بانک ایران

5

62776018****0335  

نیم سکه

پست بانک ایران

6

62776018****4982  

نیم سکه

پست بانک ایران

7

62776018****7850  

نیم سکه

پست بانک ایران

8

62776018****5719  

نیم سکه

پست بانک ایران

9

62776010****2427  

نیم سکه

پست بانک ایران

10

62776018****5621  

نیم سکه

پست بانک ایران

11

50580112****4246  

نیم سکه

کوثر

12

63621410****7521  

نیم سکه

بانک آینده

13

636214109****512  

نیم سکه

بانک آینده

14

63621410****8592  

نیم سکه

بانک آینده

15

62741211****9331  

نیم سکه

بانک اقتصاد نوین

16

62741211****3631  

نیم سکه

بانک اقتصاد نوین

17

62738110****1729  

نیم سکه

بانک انصار

18

62738110****4801  

نیم سکه

بانک انصار

19

62738110****1404  

نیم سکه

بانک انصار

20

62738110****3851  

نیم سکه

بانک انصار

21

50578510****3403  

نیم سکه

بانک ایران زمین

22

62210610****2473  

نیم سکه

بانک پارسیان

23

62210610****3333  

نیم سکه

بانک پارسیان

24

62210611****7171  

نیم سکه

بانک پارسیان

25

62210611****4492  

نیم سکه

بانک پارسیان

26

50222910****0933  

نیم سکه

بانک پاسارگاد

27

50222910****9951  

نیم سکه

بانک پاسارگاد

28

50222910****8023  

نیم سکه

بانک پاسارگاد

29

50222910****1463  

نیم سکه

بانک پاسارگاد

30

62735313030****5000

نیم سکه

بانک تجارت

31

62735313068****3000

نیم سکه

بانک تجارت

32

62735310502****3000

نیم سکه

بانک تجارت

33

62735310503****8000

نیم سکه

بانک تجارت

34

62735313032****2000

نیم سکه

بانک تجارت

35

62735313031****2000

نیم سکه

بانک تجارت

36

62735313042****4000

نیم سکه

بانک تجارت

37

62735313012****9000

نیم سکه

بانک تجارت

38

62735313040****5000

نیم سکه

بانک تجارت

39

62735313071****1000

نیم سکه

بانک تجارت

40

50290810****1620  

نیم سکه

بانک توسه تعاون

41

50290810****0614  

نیم سکه

بانک توسه تعاون

42

50290810****9877  

نیم سکه

بانک توسه تعاون

43

50290810****2328  

نیم سکه

بانک توسه تعاون

44

63694910****2491  

نیم سکه

بانک حکمت ایرانیان

45

63694910****4053  

نیم سکه

بانک حکمت ایرانیان

46

58946318****5363  

نیم سکه

بانک رفاه

47

58946318****0123  

نیم سکه

بانک رفاه

48

58946318****6595  

نیم سکه

بانک رفاه

49

58946318****3839  

نیم سکه

بانک رفاه

50

58946318****8825  

نیم سکه

بانک رفاه

51

58946318****9973  

نیم سکه

بانک رفاه

52

58946318****0970  

نیم سکه

بانک رفاه

53

58946318****3925  

نیم سکه

بانک رفاه

54

58946318****0259  

نیم سکه

بانک رفاه

55

58946315****5982  

نیم سکه

بانک رفاه

56

58946318****5536  

نیم سکه

بانک رفاه

57

58946318****7454  

نیم سکه

بانک رفاه

58

58946315****3640  

نیم سکه

بانک رفاه

59

62198610****8938  

نیم سکه

بانک سامان

60

62198610****0977  

نیم سکه

بانک سامان

61

62198610****0718  

نیم سکه

بانک سامان

62

62198610****2931  

نیم سکه

بانک سامان

63

58921010****9845  

نیم سکه

بانک سپه

64

58921010****2893  

نیم سکه

بانک سپه

65

58921010****1543  

نیم سکه

بانک سپه

66

58921010****6400  

نیم سکه

بانک سپه

67

58921011****6056  

نیم سکه

بانک سپه

68

58921010****9069  

نیم سکه

بانک سپه

69

58921011****8823  

نیم سکه

بانک سپه

70

58921010****6057  

نیم سکه

بانک سپه

71

58921010****4139  

نیم سکه

بانک سپه

72

58921010****2357  

نیم سکه

بانک سپه

73

58921010****1502  

نیم سکه

بانک سپه

74

58921011****8402  

نیم سکه

بانک سپه

75

58921010****2209  

نیم سکه

بانک سپه

76

58921010****3614  

نیم سکه

بانک سپه

77

58921010****5131  

نیم سکه

بانک سپه

78

58921010****8708  

نیم سکه

بانک سپه

79

58921010****2081  

نیم سکه

بانک سپه

80

63960711****7194  

نیم سکه

بانک سرمایه

81

63960711****1733  

نیم سکه

بانک سرمایه

82

60376911****9782  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

83

60376915****6156  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

84

60376915****6244  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

85

60376917****4616  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

86

60376915****4965  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

87

60376915****4106  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

88

60376915****1550  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

89

60376915****8612  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

90

60376917****2016  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

91

60376915****1685  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

92

60376915****7357   

نیم سکه

بانک صادرات ایران

93

60376915****4314  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

94

60376915****7804  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

95

60376911****4621  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

96

60376917****8920  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

97

60376915****9266  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

98

60376915****9440  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

99

60376915****2041  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

100

60376915****1558  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

101

60376917****4440  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

102

60376915****9927  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

103

60376915****3771  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

104

60376917****6721  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

105

60376915****1611  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

106

60376915****7924  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

107

60376915****1170  

نیم سکه

بانک صادرات ایران

108

62796114****0259  

نیم سکه

بانک صنعت و معدن

109

60637310****7841  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

110

60637310****8086  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

111

60637310****3162  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

112

60637310****6850   

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

113

60637319****4184  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

114

60637310****1829  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

115

60637310****1980  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

116

60637310****6217  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه ایران

117

50417210****5992  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

118

50417210****4262  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

119

50417210****7979  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

120

50417210****3056  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

121

50417210****3825  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

122

50417210****7091  

نیم سکه

بانک قرض الحسنه رسالت

123

63959911****5504  

نیم سکه

بانک قوامین

124

63959911****7461  

نیم سکه

بانک قوامین

125

63959911****9500  

نیم سکه

بانک قوامین

126

63959911****2541  

نیم سکه

بانک قوامین

127

60377010****8239  

نیم سکه

بانک کشاورزی

128

60377010****6978  

نیم سکه

بانک کشاورزی

129

60377011****6259  

نیم سکه

بانک کشاورزی

130

60377011****4121  

نیم سکه

بانک کشاورزی

131

60377010****5401  

نیم سکه

بانک کشاورزی

132

60377014****9528  

نیم سکه

بانک کشاورزی

133

60377014****6196  

نیم سکه

بانک کشاورزی

134

60377014****1171  

نیم سکه

بانک کشاورزی

135

60377010****9319  

نیم سکه

بانک کشاورزی

136

60377011****3959  

نیم سکه

بانک کشاورزی

137

60377016****3673  

نیم سکه

بانک کشاورزی

138

60377017****6158  

نیم سکه

بانک کشاورزی

139

60377010****3184  

نیم سکه

بانک کشاورزی

140

60377010****5880  

نیم سکه

بانک کشاورزی

141

60377016****1455  

نیم سکه

بانک کشاورزی

142

60377011****6631  

نیم سکه

بانک کشاورزی

143

60377011****3447  

نیم سکه

بانک کشاورزی

144

60377016****8914  

نیم سکه

بانک کشاورزی

145

62802314****6847  

نیم سکه

بانک مسکن

146

62802314****1197  

نیم سکه

بانک مسکن

147

62802312****7613  

نیم سکه

بانک مسکن

148

62802312****9177  

نیم سکه

بانک مسکن

149

62802314****7766  

نیم سکه

بانک مسکن

150

62802314****0105  

نیم سکه

بانک مسکن

151

62802314****9782  

نیم سکه

بانک مسکن

152

62802312****0762  

نیم سکه

بانک مسکن

153

62802314****1462  

نیم سکه

بانک مسکن

154

62802312****5031  

نیم سکه

بانک مسکن

155

61043379****4850  

نیم سکه

بانک ملت

156

61043379****8696  

نیم سکه

بانک ملت

157

61043379****8423  

نیم سکه

بانک ملت

158

61043378****1280  

نیم سکه

بانک ملت

159

61043379****1879  

نیم سکه

بانک ملت

160

61043379****5701  

نیم سکه

بانک ملت

161

61043378****5874  

نیم سکه

بانک ملت

162

61043379****4778  

نیم سکه

بانک ملت

163

61043379****1544  

نیم سکه

بانک ملت

164

61043378****8062  

نیم سکه

بانک ملت

165

61043378****8562  

نیم سکه

بانک ملت

166

61043378****7199  

نیم سکه

بانک ملت

167

60379971****9720  

نیم سکه

بانک ملی ایران

168

60379971****8709  

نیم سکه

بانک ملی ایران

169

60379971****0177  

نیم سکه

بانک ملی ایران

170

60379971****7607  

نیم سکه

بانک ملی ایران

171

60379971****3914  

نیم سکه

بانک ملی ایران

172

60379971****9530  

نیم سکه

بانک ملی ایران

173

60379971****4566  

نیم سکه

بانک ملی ایران

174

60379918****2905  

نیم سکه

بانک ملی ایران

175

60379911****8041  

نیم سکه

بانک ملی ایران

176

60379914****6018  

نیم سکه

بانک ملی ایران

177

60379913****3912  

نیم سکه

بانک ملی ایران

178

60379917****1853  

نیم سکه

بانک ملی ایران

179

60379972****6915  

نیم سکه

بانک ملی ایران

180

60379913****9920  

نیم سکه

بانک ملی ایران

181

60379971****2265  

نیم سکه

بانک ملی ایران

182

60379914****3703  

نیم سکه

بانک ملی ایران

183

60379971****1372  

نیم سکه

بانک ملی ایران

184

60379918****6037  

نیم سکه

بانک ملی ایران

185

60379972****8996  

نیم سکه

بانک ملی ایران

186

60379971****3151  

نیم سکه

بانک ملی ایران

187

60379918****6588  

نیم سکه

بانک ملی ایران

188

60379971****2555  

نیم سکه

بانک ملی ایران

189

60379918****7969  

نیم سکه

بانک ملی ایران

190

60379914****7965  

نیم سکه

بانک ملی ایران

191

60379918****6732  

نیم سکه

بانک ملی ایران

192

60379914****6413  

نیم سکه

بانک ملی ایران

193

60379918****5987  

نیم سکه

بانک ملی ایران

194

60379918****0212  

نیم سکه

بانک ملی ایران

195

60379971****2585  

نیم سکه

بانک ملی ایران

196

60379914****3525  

نیم سکه

بانک ملی ایران

197

60379971****8122  

نیم سکه

بانک ملی ایران

198

60379971****1230  

نیم سکه

بانک ملی ایران

199

60379918****8526  

نیم سکه

بانک ملی ایران

200

60379913****6596  

نیم سکه

بانک ملی ایران

201

60379914****7021  

نیم سکه

بانک ملی ایران

202

60379918****7830  

نیم سکه

بانک ملی ایران

203

60379971****3645  

نیم سکه

بانک ملی ایران

204

60379914****9449  

نیم سکه

بانک ملی ایران

205

60379971****5948  

نیم سکه

بانک ملی ایران

206

60379914****6735  

نیم سکه

بانک ملی ایران

207

60379918****9848  

نیم سکه

بانک ملی ایران

208

60379918****3491  

نیم سکه

بانک ملی ایران

209

60379918****8068  

نیم سکه

بانک ملی ایران

210

60379913****5378  

نیم سکه

بانک ملی ایران

211