صفحه فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان

شنبه 13 فروردين 1401


دانلود متن قرآن کریم
صوت جزء یک قرآن صوت جزء دو قرآن صوت جزء سه قرآن
دعای روز اول رمضان دعای روز دوم رمضان دعای روز سوم رمضان
صوت جزء چهار قرآن صوت جزء پنج قرآن صوت جزء شش قرآن
دعای روز چهارم رمضان دعای روز پنجم رمضان دعای روز ششم رمضان
صوت جزء هفت قرآن صوت جزء هشت قرآن صوت جزء نه قرآن
دعای روز هفتم رمضان دعای روز هشتم رمضان دعای روز نهم رمضان
صوت جزء ده قرآن صوت جزء یازده قرآن صوت جزء دوازده قرآن
دعای روز دهم رمضان دعای روز یازدهم رمضان دعای روز دوازدهم رمضان
صوت جزء سیزده قرآن صوت جزء چهارده قرآن صوت جزء پانزده قرآن
دعای روز سیزدهم رمضان دعای روز چهاردهم رمضان دعای روز پانزدهم رمضان
صوت جزء شانزده قرآن   صوت جزء هفده قرآن صوت جزء هجده قرآن
دعای روز شانزدهم رمضان دعای روز هفدهم رمضان دعای روز هجدهم رمضان
صوت جزء نوزده قرآن صوت جزء بیست قرآن صوت جزء بیست و یک قرآن
دعای روز نوزدهم رمضان دعای روز بیستم رمضان دعای روز بیست و یکم رمضان
صوت جزء بیست و دو قرآن صوت جزء بیست و سه قرآن صوت جزء بیست و چهار قرآن
دعای روز بیست و دوم رمضان دعای روز بیست و سوم رمضان دعای روز بیست و چهارم رمضان
صوت جزء بیست و پنج قرآن صوت جزء بیست و شش قرآن صوت جزء بیست و هفت قرآن
دعای روز بیست و پنجم رمضان دعای روز بیست و ششم رمضان دعای روز بیست و هفتم رمضان
صوت جزء بیست و هشت قرآن صوت جزء بیست و نه قرآن صوت جزء سی قرآن
دعای روز بیست و هشتم رمضان دعای روز بیست و نهم رمضان دعای روز سی ام رمضان

تعداد بازدید: 246618


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail