منشور کنترل داخلی بانک ملی ایران

سه شنبه 7 شهريور 1396
کنترل داخلی فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارشگری و رعایتی، به وسیله ی هیات مدیره، مدیران و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود و اجزای تشکیل دهنده آن شامل پنج جزء به هم پیوسته، به شرح ذیل می باشد:

الف - محیط کنترلی
1. بانک خود را نسبت به درستکاری و ارزشهای اخلاقی متعهد می داند.
2. هیأت مدیره مستقل از مدیریت اجرایی بر توسعه کنترل داخلی نظارت می نماید.
3. مدیران اجرایی با نظارت هیات مدیره ، ساختار، خطوط گزارشدهی، اختیارات ومسئولیتهای مناسب را برقرار می نمایند.
4. بانک در راستای تحقق اهداف، نسبت به جذب ، توسعه و نگهداری افراد شایسته ، خود را متعهد می داند.
5. کارکنان بانک در قبال مسئولیت شان بابت کنترل داخلی ، پاسخگو می باشند.

ب - ارزیابی ریسک
6. بانک اهداف خود را بگونه ای تبیین می کند که شناسایی و ارزیابی ریسک های مربوط به اهداف مقدور باشد.
7. بانک ریسک های دستیابی به اهدافش را شناسایی و آنها را تجزیه و تحلیل می نماید تا نحوه ی مدیریت آنها تبیین شود.
8. بانک تقلب بالقوه را در هنگام ارزیابی ریسک دستیابی به اهداف مدنظر قرار می دهد.
9. بانک تغییراتی را که می تواند بر کنترل داخلی تاثیر عمده داشته باشد، مورد شناسایی و ارزیابی قرار می دهد. 

پ - فعالیت های کنترلی
10. بانک به منظور کمک به کاهش ریسک های دستیابی به اهداف به سطح قابل قبول، فعالیت های کنترلی را انتخاب و توسعه می دهد.
11. بانک به منظور کمک به کاهش ریسک ها، کنترل های عمومی حاکم بر فناوری اطلاعات را انتخاب و توسعه می دهد.
12. بانک فعالیت های کنترلی را از طریق تدوین سیاست ها و روش های اجرای سیاست ها، مستقر می نماید.

ت - اطلاعات و ارتباطات
13. بانک با استفاده از اطلاعات مربوط و با کیفیت که کسب یا ایجاد می کند از کارکرد کنترل داخلی حمایت می نماید.
14. بانک ارتباطات درونی را که برای حمایت از کارکرد کنترل داخلی ضروری است ، برقرار می نماید.
15. بانک ارتباطات با اشخاص بیرونی را در مورد موضوعات موثر بر کنترل داخلی برقرار می نماید.

ث -  فعالیت های نظارتی
16. بانک ارزیابی مستمر و موردی را برای اثبات وجود اجزای کنترل داخلی و کارکرد صحیح آن، انتخاب، توسعه و اجرا می نماید.
17. در بانک موارد مستعد بهبود کنترل داخلی ، ارزیابی و بهنگام به اشخاص مسئول انجام اقدامات اصلاحی ، مدیریت ارشد و هیات مدیره (هر کدام مناسب تر باشد) گزارش می شود.


تعداد بازدید: 111664


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail