خدمات ارزی

سه شنبه 19 تير 1397
بانک ملی ایران با شبکه کارگزاری داخل و خارج کشور ارائه دهنده انواع خدمات ارزی به مشتریان داخلی و خارجی می باشد. خدمات ارزی در این بانک از نظر ماهیت خدمات قابل ارائه به دو بخش خدمات ارز بازرگانی و غیر بازرگانی تقسیم می شود.

تعداد بازدید: 169520