ضمانت نامه ریالی

  شرح خدمت
بانک ملی ایران در راستای تسهیل معاملات مشتریان خود (پیمانکاران، کارفرمایان، واردگنندگان، صادرکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات و. . .)  انواع ضمانت نامه های زیر را صادر می نماید. ضمانت نامه پس از اعتبار سنجی ضمانت خواه و اخذ وثایق و تضمینات لازم مطابق دستورالعمل های داخلی بانک صادر می شود.

الف- بخش خصوصی
ضمانت‌ نامه شرکت در مناقصه:
کارفرمایان جهت واگذاری پروژه‌ها به اشخاص دیگر به پایین‌ترین قیمت، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مناقصه ،ضمانت‌نامه‌ای تحت عنوان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را از شرکت کنندگان در مناقصه دریافت می‌نمایند .
این ضمانت‌نامه به ذینفع (کارفرما) اختیار می‌دهد در صورتی‌که برنده مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و از این جهت خسارتی متوجه کارفرما شود، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید و خسارات وارده را جبران و تامین نماید.

ضمانت‌ نامه شرکت درمزایده:
چنانچه م‍وسسه یا سازمانی قصد واگذاری کالا یا اموال خود را به بالاترین قیمت داشته باشد، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برای اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مزایده ، ضمانت‌نامه شرکت در مزایده اخذ می نماید.
این ضمانت‌نامه به ذی‌نفع اختیار می‌دهد درصورتی‌که برنده مزایده به تعهدات خود عمل ننماید و از این جهت خسارتی متوجه کارفرما شود، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت و خسارات وارده را جبران و تامین نماید.

ضمانت‌ نامه استرداد کسور وجه الضمان:
کارفرمایان به منظور اطمینان از اجرای مطلوب پروژه های واگذار شده به پیمانکاران، برای پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد که براساس گزارش پیشرفت کار و هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار انجام می‌پذیرد، درصدی از مبلغ قرارداد را تحت کسور وجه الضمان کسر و به عنوان تضمین نزد خود نگهداری می‌کنند تاپس از انقضای مدت قرارداد و حصول اطمینان از اجرای صحیح پروژه و امور موضوع قرارداد پیمانکاری، وجوه کسر شده را به پیمانکار پرداخت نمایند.
چنانچه پیمانکار بخواهد این وجوه را قبل از خاتمه کار و تحویل قطعی پرژه دریافت نماید، می تواند با ارائه ضمانت‌نامه‌ استردادکسوروجه الضمان به پیمانکار، کسور وجه الضمان را قبل از خاتمه کار دریافت نماید.

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار):
به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه‌ها، کارفرمایان ضمانت‌نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار) از پیمانکاران مطالبه می‌نمایند. این ضمانت‌نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی باقی خواهد بود.

ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت:
پس از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار ممکن است پیمانکار قسمتی از بهای قرارداد را بعنوان پیش پرداخت از کارفرما دریافت نماید. در این‎صورت کارفرما با اخذ ضمانت نامه استرداد پیش‌پرداخت وجه مربوطه را به پیمانکار پرداخت می نماید.

ضمانت نامه تعهد پرداخت:
این نوع ضمانت‌نامه‌ها به منظور قبول پرداخت دین قطعی یک شخص در سررسید معین و به نفع طلبکار صادر می شود. چنانچه بدهکار یا ضمانت خواه بدهی خودرا به موقع پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید.
ضمانت نامه های صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و ضمانتنامه‌های حوزه نظام وظیفه از مصادیق ضمانت‌نامه تعهد پرداخت محسوب می شوند.

ضمانت‌ نامه گمرکی:
واردکنندگان، به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور جهت تضمین بازپرداخت بدهی های خود بابت حقوقی و عوارض گمرکی می توانند ضمانت نامه گمرکی از بانک اخذ و به گمرکات ارائه نمایند. صدور ضمانت نامه به نفع گمرکات کشور به منظور پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا طبق نمونه های تهیه شده از طرف گمرک ایران با رعایت ضوابط مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

ب- بخش دولتی
صدور ضمانت نامه جهت تضمین معاملات دولتی و به نفع سازمان ها و دستگاه های دولتی، صرفاً براساس آئین‎نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394هیئت دولت انجام می شود.
عناوین خاص ضمانت‌نامه‎های دولتی و تعریف آنها براساس مصوبه هیئت دولت عبارتند از:

ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:
تضمینی است که اشخاص برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به کارفرما می سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرآیند ارجاع کار شرکت دهد.

ضمانت‌نامه انجام تعهدات:
تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله، به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند.

ضمانت‌نامه پیش پرداخت:
تضمینی است که اشخاص پس از انعقاد قرارداد درقبال دریافت پیش پرداخت براساس اسناد ارجاع کار به کارفرما می‎سپارند.

ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار:
تضمینی است که اشخاص درقبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کار به کارفرما می‎سپارند.

  چگونه ضمانتنامه بانکی بگیریم؟

شرایط کلی و عمومی
دارا بودن حساب یا افتتاح حساب جدید به نام ضمانتخواه
دارا بودن شرایط اعتبارسنجی و تمکن کافی ضمانتخواه برای پوشش تعهدات
اطمینان از واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانتخواه و ذینفع
اطمینان از رعایت مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی

چه مدارکی برای صدور ضمانتنامه ریالی لازم است؟
درخواست ضمانتخواه با درج تمامی شرایط
مدارک و مستندات مربوط به هویت متقاضی
مدارک مربوط به شغل و فعالیت متقاضی
مدارک مالی و وثایق و تضمینات پیشنهادی
ارائه قرارداد پایه

  ضمانتنامه های بانک ملی ایران چه ویژگی‌هایی دارند؟

تمدید ضمانتنامه با ارائه درخواست ذینفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت منوط به موافقت واحد صادر کننده امکان پذیر است.
طبق شرایط، ضمانتنامه های بانک ملی ایران تعهدی مستقل و غیر قابل انتقال بوده و قوانین حاکم بر ضمانتنامه ها قوانین کشوری است.
صدور ضمانتنامه بانکی در صورت قراردادن سپرده بانکی در بانک ملی ایران به عنوان وثیقه با هر مبلغی امکان پذیر است.
مبلغ ضمانت‎نامه بدون نیاز به اجرای هیچ‌گونه تشریفات یا تمهیدات حقوقی خاصی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به ذینفع پرداخت می گردد.
ضمانت‌نامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و وجه آن فقط توسط شخص مندرج در متن ضمانتنامه به عنوان ذینفع قابل مطالبه است.
برای صدور انواع ضمانت نامه پرداخت حداقل ‌ده درصد مبلغ ضمانت نامه به عنوان سپرده نقدی الزامی است. (به استثناء ضمانت نامه تعهد پرداخت و ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده)
میزان سپرده نقدی برای صدور ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده حداکثر دو درصد و برای ضمانت نامه تعهد حداقل بیست درصد می باشد.

کارمزد صدور ضمانتنامه ها:
هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به صدور و تمدید ضمانتنامه باتوجه به نوع ضمانتنامه و همچنین تعهدات دریافت شده از مشتری طبق ضوابط و دستورالعمل های جاری بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و اخذ خواهد شد.

ابطال ضمانتنامه با توجه به شرایطی امکان پذیر است؟
انقضای مهلت اعتبار
پرداخت وجه ضمانتنامه
اعلام ذینفع مبنی بر عدم مطالبه وجه آن
برگرداندن سند ضمانتنامه

• شما مشتریان گرامی می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت و صدور هرگونه ضمانتنامه ارزی و ریالی با مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران به شماره 64140  تماس حاصل فرمایید و از مشاوره تلفنی کارشناسان بهره مند شوید.
• همچنین مشتریان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر برای استفاده از خدمات فوق می توانند به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه نمایند.


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail