ضمانت نامه ریالی

  معرفی خدمت و انواع آن
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد(ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.

بانک ملی ایران در راستای تسهیل انجام قراردادها و تضمین تعهدات مشتریان خود اعم از پیمانکاران و مجریان پرو‍ژه ها نزد کارفرمایان و فروشندگان کالا و خدمات. . .  انواع ضمانت نامه های زیر را صادر می نماید.

لازم به ذکر است ضمانتنامه های بانک ملی ایران بدون هیچگونه قید و یا شرط بوده و نیازمند در نظر گرفتن تمهیدات خاص حقوقی از طرف ذینفع نمی‌باشد.

الف) ضمانت‌ نامه شرکت در مناقصه :

کارفرمایان جهت واگذاری پروژه‌ها به اشخاص دیگر به پایین‌ترین قیمت، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در منافصه ،ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را از پیمانکار دریافت می‌نمایند .

این ضمانت‌نامه به ذینفع (کارفرما) اختیار میدهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و موجب ورود خسارت گردد ، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید .

ب) ضمانت‌ نامه شرکت درمزایده :

چنانچه م‍وسسه یا سازمانی قصد فروش کالا و خدمات یا اموال را به بالاترین قیمت داشته باشد ، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برای اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مزایده ، ضمانت‌نامه شرکت در مزایده اخذ می نماید.

این ضمانت‌نامه به ذینفع اختیار میدهد در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید و موجب ورود خسارت گردد ، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید .


پ) ضمانت‌ نامه استرداد کسور وجه الضمان :

پیمانکاران درهر مقطع از پروژه لیست هزینه‌های انجام شده را برای کارفرما ارسال که پس از تایید کارفرما وجه هزینه ها را دریافت نموده ولی درصدی از هزینه‌ها، نزد کارفرما کسر و باقی می ماند تا پس از طی مهلتی که کار انجام شده کاملاًمورد تأیید وی قرار گیرد مجدداً به پیمانکار پرداخت گردد.

چنانچه قبل از این مهلت، پیمانکار بخواهد این کسور را دریافت نماید، به درخواست پیمانکار ضمانت‌نامه‌ استردادکسوروجه الضمان به او ارائه می‌گردد .

ت) ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار) :

به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه‌ها، کارفرمایان درخواست ارایه ضمانت‌نامه از سوی پیمانکاران را می‌نمایند ،درنتیجه این ضمانت‌نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی می‌ماند ،این نوع ضمانت‌نامه را ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات می‌نامند.

ث) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت : (پیش پرداخت)

پس از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار و یا در هر مقطعی از پروژه ممکن است پیمانکار قسمتی ازبهای قرارداد را جهت شروع کار بعنوان پیش پرداخت از کارفرما درخواست نماید در اینصورت کارفرما با اخذ ضمانت نامه استرداد پیش‌پرداخت وجه مربوطه را به پیمانکار پرداخت می نماید.

ج) ضمانت نامه تعهد پرداخت :

این نوع ضمانت‌نامه‌ها به منظور قبول پرداخت دین یک شخص در سررسید معین از طرف بانک به نفع طلبکار صادر می شود و اگر بدهکار بدهی خودرا به موقع به طلبکار پرداخت نکند، طلبکار میتواند مطالبات خودرا به مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه از بانک دریافت نماید .

ضمانت نامه های صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و ضمانتنامه‌های حوزه نظام وظیفه از نوع ضمانت­نامه تعهد پرداخت می باشند.

چ)  ضمانت‌ نامه گمرکی :

واردکنندگان، به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و دیگر هزینه های مربوطه می توانند ضمانت نامه گمرکی به ذینفعی گمرکات کشور ارائه نمایند .


انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

درجه 1 : وجه نقد ، طلا ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه دولتی ، اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سپرده سرمایه گذاری مدت دار ، حساب های پس انداز    قرض الحسنه نزد بانک، گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص ، اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه

درجه 2: اموال غیر منقول ، سهام شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشد ، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک‌ها.

درجه 3 : سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث ، قراردادهای ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث.تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.
  مدارک مورد نیاز
  • اساسنامه شرکت
  • آگهی تاسیس
  • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
  • مجوزهای معتبر فعالیت ضمانت خواه اعم از : پروانه بهره برداری - کارت بازرگانی و ....
  • اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
  • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
  • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
  • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
  • تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای تولیدی یا پیمانکاری
  اطلاعات تکمیلی
برای صدور ضمانت نامه پرداخت حداقل ‌ده درصد سپرده نقدی به عنوان پیش پرداخت الزامی خواهد بود ، اما ضمانت نامه‌های مربوط به شرکت در مناقصه و یا مزایده و همچنین ضمانتنامه‌هایی که به پشتوانه سپرده‌های سرمایه گذاری صادر گردند از پرداخت سپرده نقدی معاف می باشند.

ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط شخص مندرج در متن ضمانتنامه به عنوان ذینفع قابل استفاده می باشد.
ضمانتنامه بانکی تعهد غیر قابل برگشت بانک به عنوان ضامن به ذینفع ضمانت نامه بوده که مستقل از قرارداد پایه و صرفاً در صورت مطالبه از سوی ذینفع مطابق با متن ضمانتنامه، قابل پرداخت خواهد بود .
صدور ضمانت نامه به نفع گمرکات کشور به منظور پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا طبق نمونه های تهیه شده از طرف گمرک ایران با رعایت ضوابط مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

ضمانتنامه های بانک ملی ایران فقط در شرایط ذیل باطل میگردند ؛

الف) اعلام کتبی ذینفع مبنی بر ابطال و خاتمه صدور ضمانتنامه.
ب) حصول شرایط خاص و مقرر در ضمانت نامه ، بر مبنای ارائه سند یا اسنادی که در متن ضمانت به منظور انقضای ضمانت نامه مشخص می گردد.

استعلام و اعتبار سنجی ضمانت نامه های ریالی صادره
بانک ملی ایران در راستای ارائه خدمات الکترونیکی نوین اقدام به راه اندازی سامانه استعلام و اعتبارسنجی ضمانت نامه‌های ریالی نموده است، در این زمینه افرادی که ضمانت نامه های ریالی بانک ملی ایران به آنها ارائه می شود می‌توانند جهت استعلام و اطمینان از صحت و اصالت آن به آدرس ذیل مراجعه و با تکمیل موارد خواسته شده، اطلاعات لازم را کسب می نمایند.

https://www.bmi.ir/sepaminquery
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel