حواله هاي ارزي

  صدور حواله ارزي به خارج از كشور
  • صدور حواله هاي ارزي به خارج از كشور بر مبناي حدود روابط كارگزاري بانك ملي صورت مي پذيرد.
  • صدور حواله هاي ارزي به خارج از كشور از محل حواله هاي ارزي وارده قابل انجام است .
  • صدور حواله صرفاً در مقابل ارائه ثبت سفارش و به منظور واردات كالا به اسعار قابل دسترس مي باشد.
  دريافت انواع حواله ارزي خارج از كشور

خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارتند از :

  • واريز وجه حواله هاي ارزي وارده به حسابهاي ارزي
  • در صورت درخواست متقاضي وجوه حسابهاي ارزي و حواله هاي ارزي وارده قابل تسعير به ريال به نرخ روز مي باشد.
  • پرداخت اسكناس از محل حواله هاي ارزي وارده به ذينفع در حد مقدورات بانك

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS