عقد مشاركت مدني

  تعريف عقد


        مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد

  شرايط متقاضی تسهيلات            افراد حقيقي و حقوقي كه با توجه به نوع فعاليت و معامله مورد نظر مي توانند براي اجراي پروژه يامعامله اي خاص بابانك مشاركت نمايند .در صورت ارائه مدارك مورد نياز فراهم بودن شرايط اعطاي تسهيلات مي توانند طرف معامله مشاركت مدني بانك قرار گيرند.  پس از دريافت تقاضاي مشتري ، با توجه به موضوع معامله كه يكي از موارد ذيل است :
مشاركت مدني در امور بازرگاني (داخلي- صادرات - واردات)
مشاركت مدني ساختماني ، مسكن انفرادي ، ويژه اشخاص حقيقي
مشاركت مدني ساختماني ، مجتمع سازي ، ويژه اشخاص حقيقي
مشاركت مدني ساختماني ، مجتمع سازي ، ويژه اشخاص حقوقي
برگ درخواست حسب مورد در اختيار متقاضي قرار داده مي‌شود تا برگ مذكور را در دو نسخه با كمال دقت تكميل و پس از امضاء همراه مدارك مورد لزوم به بانك تسليم نمايد.
امضاي متقاضي در ذيل برگ درخواست تسهيلات بايستي مطابق نمونه امضاي مسلم الصدور وي بوده و به گواهي شعبه برسد.
پس از بررسي و حصول اطمينان از اينكه به تمام سؤالات مندرج در برگ درخواست تسهيلات بطور كامل پاسخ داده شده است ، نسبت به كسب اطلاعات حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري و يا مأمورين سرپرستي متبوع و شعبه اقدام مي‌گردد.
واحدها بعد از كسب و جمع آوري مدارك مورد نياز با ملحوظ نمودن نكات ذيل نسبت به بررسي تقاضاي مشتري اقدام مي نمايند :
الف- متقاضي بايد موضوع معامله مشاركت مدني را در برگ درخواست تسهيلات دقيقاً مشخص نمايد و از ذكر كلماتي كه مفهوم كلي دارد مانند بازرگاني ، بازرگاني داخلي ، بازرگاني خارجي و يا معاملات تجاري خودداري نمايد ، همچنين ميزان سرمايه لازم براي مشاركت و سهم سرمايه خود و همچنين وثائق يا تضمينات پيشنهادي براي حسن اجراي قرارداد را نيز با ذكر مشخصات ، معين و معرفي نمايد. در صورتي كه مورد وثيقه غيرمنقول باشد متقاضي بايد مشخصات ثبتي غيرمنقول، ارزش فعلي و محل و نشاني ملك را مشخص نمايد و شعبه عين سند مالكيت را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهد.

ب- متقاضي بايد مدت انجام معامله مشاركت مدني در هر دوره گردش سرمايه را دقيقاً معين نمايد.
ج- متقاضي بايد علاوه بر نشاني محل كار خود ، آدرس محل سكونت خود را نيز قيد نمايد. در مورد اشخاص حقوقي نام كامل شركت بدون هيچگونه تغيير و كم و كاستي قيد گردد.
د- در مورد اشخاص حقوقي متقاضي دريافت تسهيلات بانكي در صورتي كه داراي سوابق معاملاتي و يا «پرونده عمومي» نزد واحد عمل كننده نباشد، مي‌بايستي مدارك رسمي ثبت شركت از قبيل شركت‌نامه ، اساسنامه ، آخرين صورتجلسه مجمع عمومي و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران كه تشكيل شركت، موضوع و نام اعضاي هيئت مديره و ميزان سرمايه و آخرين تغييرات اساسنامه شركت در آن درج شده باشد ، اخذ و در پرونده مربوط نگهداري شود. در انقضاي مدت اختيارات هيئت مديره و تعيين هيئت مديره جديد و يا هر گونه تغييرات ديگر در اساسنامه و سرمايه شركتها ، شعب بايد صورتجلسه مربوط به آگهي تغييرات در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران را مطالبه و در سوابق امر نگهداري نمايند.
هـ- در صورتي كه كالاي مورد مشاركت وارداتي باشد ، بايد افر مربوط به سفارش كالا (پيش‌فاكتور) و فتوكپي مجوزهاي لازم براي ورود آن كالا ضميمه شود.
و- در صورتي كه سهم سرمايه متقاضي غيرنقدي باشد ، بايد مشخصات و ارزش ثبتي و فعلي آن را اعلام نمايد. ملاك احتساب قيمت آورده غيرنقدي شريك درخصوص تسهيلات مسكن انفرادي ، برآورد ارزش تقويمي توسط ارزياب شعبه و در مورد مجتمع‌هاي مسكوني تا ميزاني كه اداره مركزي تعيين مي‌نمايد طبق نظر كارشناس يا ارزياب سرپرستي و در ساير موارد طبق نظر اداره مركزي خواهد بود.
ز- بهاي كالا و هزينه‌هاي تقريبي و قيمت تمام شده آن بايد مشخص شود.
ح- قيمت فروش و نحوه آن (نقد و اقساط) مشخص گردد.
ط- نسبت سهم سود بانك از كل سود مورد انتظار بايستي تعيين شود.
ي- در صورتي كه موضوع مشاركت مربوط به صادرات كالا باشد مجوزهاي لازم ضميمه شود.
با بررسي و تجزيه و تحليل برگ درخواست و اطلاعات رسيده و با توجه به موارد زير واحدها مبادرت به انجام معامله مي‌نمايند :
- متقاضي اهليت لازم براي انجام معامله مشاركت مدني را داشته باشد.
-درصورتي كه متقاضي به موجب قانون ملزم به نگهداري دفاتر قانوني باشد دفاتر مذكور را دارا باشد.
-كليه مدارك و مجوزهاي لازم براي مبادرت به موضوع مشاركت مدني از متقاضي اخذ گردد.
- در صورتي كه موضوع مشاركت در امر صادرات باشد، براساس آخرين دستورالعمل‌هاي اداره خارجه متقاضي تعهد ارزي موعد رسيده و واريز نشده در مورد صادرات نداشته باشد.
- چنانچه‌متقاضي‌شخص‌حقوقي‌باشد،موضوع و انجام مشاركت مدني با اساسنامه شركت مغاير نباشد.
واحد عمل كننده از اجراي موضوع مشاركت مدني و برگشت سرمايه و سود مورد انتظار بانك طبق آخرين تعرفه صادره اداره مركزي ، در طول مدت قرارداد اطمينان حاصل نمايد.
پس از بررسي‌هاي لازم ، چنانچه درخواست متقاضي مورد تأييد و تصويب قرار گرفت ، از طرح قرارداد مربوط به همان معامله استفاده مي‌شود.
شرايط محصول :‌
پروژه ها و معاملات در بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از مسكن ، صنعت ، خدمات ، كشاورزي و ...
  مدارك مورد نياز و هزينه ها
الف ـ در صورتيكه متقاضي داراي «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد :
1-برگ درخواست تسهيلات مشاركت مدني (با توجه به موضوع معامله )،كه در آن مشخصات ، نوع كار،ميزان سرمايه لازم براي مشاركت ، سهم سرمايه متقاضي و بانك و در صورتيكه سهم سرمايه شريك غيرنقدي باشد مشخصات و ارزش فعلي و ثبتي آن اموال ، مدت انجام معامله ، نحوه تصفيه مشاركت ، وثائق و تضمينات قيد شده باشد.
2-مدارك و مجوزهاي لازم در موارديكه مشاركت مدني براي اجراي طرحها و يا امور توليدي و خدماتي و ساختماني باشد.
3-مجوزهاي لازم در صورتيكه موضوع مشاركت مربوط به صادرات يا واردات كالا باشد.
4-صورت برآورد هزينه‌هاي قابل قبول در معامله (شامل قيمت تهيه و خريد اموال و ساير هزينه‌هاي قابل قبول طبق دستورالعمل اجرايي) عندالاقتضاء مستند به پيش فاكتورهاي ذيربط و يا نظر كارشناس يا ارزياب مورد قبول بانك .
5-افر (پيش فاكتور) مربوط به خريد كالا در صورتي كه مشاركت در امور بازرگاني و يا واردات باشد.
6-صورتمجلس ارزيابي سهم الشركه غير نقدي شريك .
7-صورت برآورد فروش نقدي اموال مورد معامله به قيمت روز در صورت انجام معامله طبق مندرجات برگ درخواست .
8- صورت پيش بيني كل سود حاصله از انجام معامله و مبلغ و درصد سهم پيشنهادي براي بانك طبق مندرجات برگ درخواست .
9-فتوكپي اسناد مالكيت وثائق و تضمينات متقاضي (تطبيق شده با اصل) .
10-آخرين صورتمجلس ارزيابي وثائق و تضمينات معرفي شده متقاضي .
11-مصوبه مربوط به انجام مشاركت مدني .
12- قرارداد منعقده مشاركت مدني .
13-بيمه‌نامه وثائق يا اموال مشاركت مدني كه بنام و به نفع بانك صادر شده باشد.
14-فاكتورها و صورت هزينه‌هاي انجام شده جهت تحقق معامله .
15-ساير مدارك و مجوزهايي كه به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصويب‌كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد.
16-يك نسخه ازكليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز و
تصفيه آن .
ب- در صورتيكه‌متقاضي شخص‌حقيقي‌ياحقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد علاوه بر مدارك‌فوق‌حسب‌مورد اخذونگهداري‌مدارك‌زير‌درپرونده‌معاملاتي وي ضروري است:
17-اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري و يا سرپرستي متبوع يا شعبه مربوط .
18-اوراق اطلاعات اخذ شده از ساير منابع .
19-فتوكپي پروانه كسب معتبر متقاضي (تطبيق شده با اصل توسط شعبه) در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي .
20-فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه معتبر محل كار متقاضي در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي .
21-فتوكپي كارت بازرگاني معتبر (براي تجار و اشخاصي كه در رابطه با شغل خود به امور تجارت داخلي و يا خارجي ملزم به داشتن كارت بازرگاني باشند) .
22-اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضي در صورتي كه قرارداد در دفاتر اسناد رسمي منعقد نشود.
23-شماره حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري متقاضي             و تاريخ افتتاح آن :   /   /    13
24-شماره حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز                   و تاريخ افتتاح آن :   /   /    13
25-فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و در مورد شخص حقوقي ، فتوكپي شناسنامه اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت .
26-يك قطعه آخرين عكس متقاضي و درخصوص شخص حقوقي ، يك قطعه آخرين عكس هيئت مديره و مديرعامل شركت .
27-فتوكپي اساسنامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها .
28-فتوكپي شركت نامه (درخصوص شركت غيرسهامي) .
29-روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها .
30-روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت .
31-روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل و صاحبان امضاء مجاز شركت .
32- ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها .
33-گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته (درخصوص شركتهاي وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتي و شركتهاي پذيرفته شد در بورس سهام و اوراق بهادار) .
34-آخرين اظهارنامه مالياتي شركت ممهور به مهر اداره دارايي محل .
هزينه هاي احتمالي:
عدم تحقق سود پيش بيني شده و خسارت به اصل سهم الشركه طرفين .

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS