جعاله براي اجراي طرح

  تعريف عقد جعاله عبارتست از التزام شخص ( جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل عملي معين ، طبق قرارداد طرفي كه عمل را انجام مي دهد( عامل) ياپيمانكار ناميده مي شود .

شرايط متقاضي :
          هر شخص حقيقي يا حقوقي كه واجد شرايط عمومي اخذ تسهيلات بانكي و همچنين داراي شرايط خاص مربوط به عقد جعاله مي باشد با رعايت ضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات مي تواند از تسهيلات جعاله استفاده نمايد . تسهيلات جعاله در دو بخش كلي قابل پرداخت است :
1- جعاله براي اجراي طرحهاي مختلف
2- جعاله ساختماني :
الف : براي احداث مسكن در املاك فاقد سابقه ثبتي
ب‌:‌ براي تعميرات واحدهاي مسكوني
هر كدام از آنها شرايط خاصي را براي اعطاء دارند كه به شرح آتي بيان مي گردد .
  شرايط اعطاي تسهيلات  1- واحدها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان ” عامل“ يا عندالاقتضاء بعنوان ” جاعل“ مبادرت به جعاله نمايند .
2- واحدها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ، عمليات موضوع جعاله را درحد نياز بررسي واز اجراي قرارداد و برگشت جعل بانك اطمينان حاصل نمايند .
3- درصورتي كه اعطاي تسهيلات از طريق جعاله براي اجراي طرحهاي توليدي يا خدماتي صورت گيرد ، واحدها مكلفند طرح مورد قرارداد را در حد اختيارات تفويضي راساً‌از لحاظ فني ،مالي و اقتصادي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند .
4- در مواردي كه بانك ، عامل جعاله مي باشد ، در قرارداد مربوط ، اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي‌ازعمل‌معين به غيرتحت‌عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري بايد قيد شود . در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوي ، واحدها مكلفند بر حسن اجراي قرارداد نظارت نمايند . واگذاري انجام عمليات جعاله از طريق وكالت به جاعل ممنوع است .
5- در مواردي كه بانك جاعل باشد ، عامل مي تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد .
6- تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل مي تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل يا عامل باشد

7- دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله بعنوان ” پيش دريافت“ و يا ” پيش پرداخت“ توسط واحدها مجاز مي باشد . حداقل و يا حداكثر ” پيش دريافت“ و ” پيش پرداخت“ توسط اداره مركزي تعيين مي گردد .
8- حداكثر تسهيلات اعطائي قابل پرداخت و مدت انجام و تصفيه مطالبات ناشي از معاملات جعاله توسط اداره مركزي تعيين مي شود .
9- جعل دريافتي توسط واحدها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاي انجام شده مربوط ، حاوي سود معين براي بانك نيز باشد .حداقل و حداكثر ميزان سود مورد انتظار توسط اداره مركزي تعيين مي گردد .
10- دريافت و يا پرداخت جعل ، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد و يا سررسيدهاي معين بلامانع است .
11- واحدها مكلفند در مواردي كه عامل هستند ، جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات جاعل ناشي از قرارداد جعاله ، تامين كافي اخذ نمايند .
12- واحدها ترتيبي اتخاذ مي نمايند تا عندالزوم اموال موضوع عمليات ناشي از قرارداد جعاله به نفع بانك بيمه شود .
شرايط محصول :‌
به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي ،صنعت ومعدن .  
  مدارك مورد نياز و هزينه ها
مدارك مورد نياز :
الف ـ در صورتيكه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :
1- برگ درخواست استفاده از جعاله كه در آن نوع كار ، مورد مصرف تسهيلات درخواستي ، مدت انجام كار ، نحوه و مدت بازپرداخت ، وثايق و يا تضمينات قيد شده باشد .
2- مدارك و مجوزهاي لازم بمنظور احراز موارد مصرف تسهيلات جعاله .
3- مدارك و اطلاعات لازم درموارديكه تسهيلات جعاله براي اجراي طرحهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي انجام پذيرد .
4- اطلاعات مربوط به مشخصات كارخانه سازنده يا فروشنده اموال مورد معامله ، وسيله حمل ، حقوق گمركي و هزينه نصب و ساير هزينه هاي قابل قبول .
5- مجوزهاي مربوط در صورتيكه اموال مورد معامله وارداتي باشد .
6- مدارك و اطلاعات مربوط به پيمانكار ( در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوي )
7- ساير مدارك و مستنداتي كه بنظر مرجع تصويب كننده و يا شعبه اخذ ضروري است .
8- پيش فاكتور مربوط به خريد اموال موضوع معامله جعاله .
- فتوكپي ( تطبيق شده با اصل ) سند مالكيت وثايق و تضمينات
10- فاكتور خريد اموال موضوع معامله جعاله .
11- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات
12- بيمه نامه وثايق و تضمينات كه بنفع  و بنام بانك صادر شده باشد .
13- صورت هزينه هاي مربوط به انجام جعاله .
14- مصوبه انجام معامله جعاله .
15- قرارداد منعقده جعاله .
16- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز و تصفيه آن .
ب ـ در صورتيكه متقاضي‌شخص‌حقيقي‌ياحقوقي بوده‌و فاقد”پرونده عمومي نزد‌شعبه باشد علاوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در پرونده معاملاتي وي ضروري است :
17- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري و يا سرپرستي متبوع يا شعبه مربوط .
18- اوراق اطلاعات اخذ شده از ساير منابع .
19- فتوكپي پروانه كسب معتبر متقاضي (تطبيق شده با اصل توسط شعبه) در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي .
20- فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه معتبر محل كار متقاضي در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي .
21- فتوكپي كارت بازرگاني معتبر (براي تجار و اشخاصي كه در رابطه با شغل خود به امور تجارت داخلي و يا خارجي ملزم به داشتن كارت بازرگاني باشند ) .
22- اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضي در صورتي كه قرارداد در دفاتر اسناد رسمي منعقد نشود .
23- شماره حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري متقاضي             و تاريخ افتتاح آن :   /   /    13
24- شماره حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز                   و تاريخ افتتاح آن :   /   /    13
25- فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و در مورد شخص حقوقي ، فتوكپي شناسنامه اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت .
26- يك قطعه آخرين عكس متقاضي و درخصوص شخص حقوقي ، يك قطعه آخرين عكس هيئت مديره و مديرعامل شركت . 
 27- فتوكپي اساسنامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها .
28- فتوكپي شركت نامه (درخصوص شركت غيرسهامي ) .
29- روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها .
30- روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت .
31- روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل و صاحبان امضاء مجاز شركت .
32- ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها .
33- گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته (درخصوص شركتهاي وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتي و شركتهاي پذيرفته شد در بورس سهام و اوراق بهادار ) .
34- آخرين اظهارنامه مالياتي شركت ممهور به مهر اداره دارايي محل .
هزينه هاي احتمالي :
هزينه هاي مربوط به افزايش جعل بانك در رابطه با احتمال افزايش مدت عمليات اجرايي موضوع جعاله .

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS