جعاله مسکن روستاها-املاک فاقدسندثبتی

  تعریف عقد جعاله عبارتست از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل عملی معین ، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد( عامل) یاپیمانکار نامیده می شود . شرایط متقاضی :
  1-مالکیت متقاضی برحسب عرف معمول منطقه و سایر اسناد و مدارک معتبر احراز گردد( منظور از اسناد معتبر اسنادی هستند که از طرف مراجع قانونی واگذار کننده زمین صادر گردیده و یا آنکه اسنادی هستند که براساس عرف محل مالکیت متقاضی را بر ملک مورد احداث یا تکمیل اثبات نماید) .
2- چنانچه مالک صغیر یا غیر رشید باشد ولی یا قیم قانونی از طرف وی درخواست استفاده از تسهیلات بانک را نموده و اسناد را امضاء و وجوه مربوط به تسهیلات اعطائی را دریافت می دارد .
3- مالک باید ضمن ارائه تقاضای کتبی درخصوص جعاله احداث یا تکمیل ملک هزینه های لازم جهت احداث یا تکمیل آنرا نیز تعیین نماید .
4- متقاضی بنا به تایید مقامات محلی حداقل دو سال سابقه سکونت مستمر در محل داشته باشد.
  شرایط اعطای تسهیلات
شرایط اعطای تسهیلات :
ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مسکن روی املاک روستایی فاقد سند ثبتی به صورت جعاله به شرح زیر می باشد :
بطورکلی املاک فاقد سند ثبتی املاکی هستند که نسبت به آنها تقاضای ثبت صورت نگرفته یا تشریفات ثبتی ملک به اتمام نرسیده و اگر تشریفات ثبت ملک انجام شده باشد سابقه ثبت منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد .
 1- حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت ، مدت قرارداد برای دوران ساخت و بازپرداخت و نرخ سود مورد انتظار در هر مقطع زمانی توسط اداره مرکزی تعیین و ابلاغ می شود .
2- متقاضی می بایستی قدرت پرداخت اقساط طبق تشخیص واحد پرداخت کننده تسهیلات را داشته باشد .
3- درصورتی که در منطقه اخذ مجوز احداث یا تکمیل ساختمان معمول باشد ، متقاضی ملزم است مجوزهای لازم را به بانک ارائه نماید .
4- متقاضی از بابت تسهیلات مسکن هیچگونه بدهی به بانکها نداشته باشد و این امر در برگ درخواست وی تصریح شود .
5- جعل دریافتی بانک شامل منابع مصرف شده و سود مورد انتظار بانک می باشد .
 6- به منظور حسن اجرای تعهدات جاعل( کارفرما) شعبه ذیربط بایستی وثایق و یا تضمینات لازم را از متقاضی اخذ نماید .
7-اخذ امضاء مسلم الصدور از متقاضی و ضامن وی ضروری است . ضمناً شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری را نیز بایستی امضاء نمایند .
8- درصورتیکه تضمین تسهیلات اعطائی سفته باشد برای انعقاد قرارداد با استفاده از فرم قرارداد مربوط به آن اقدام میگردد و اگر وثیقه تسهیلات اعطائی غیر منقول باشد فرم قرارداد خاص آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت . پس از انعقاد قرارداد روی مدارک مالکیت متقاضی عبارت ”جعاله احداث یا تکمیل پرداخت شد“درج و به مهر و تاریخ شعبه ممهور گردد .
9- برگ درخواست امضاء شده به وسیله متقاضی که امضاء ذیل آن توسط شعبه گواهی شده باشد ، فتوکپی صفحه اول شناسنامه های مالک و ضامن ، مدارک ملک ممهور به مهر تاریخ و شعبه ، فرم اخذ سفته تضمینی ، یک نسخه انتظامی قرارداد و نسخه اضافی اسناد صادره باید در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری شود .
10- قرارداد تنظیمی به همراه یک نسخه از سند انتظامی زیر کلید بانک نگهداری شود .
11- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل مشمول کارکنان شاغل بانکها نمی گردد .
12-تسهیلات موضوع این بخش بتدریج و به موازات پیشرفت عملیات ساختمانی حداکثر طی سه مرحله قابل پرداخت می باشد .
13-شعبه بایستی با اخذ اطلاعات ، نسبت به حسن شهرت و اعتبار متقاضی و عنداللزوم ضامن اطمینان حاصل نماید . 
14- برای انعقاد قرارداد در قبال اعطای تسهیلات با اخذ سفته تضمینی یا در قبال وثیقه غیر منقول و سایر وثایق یا تضمینات قابل قبول بانک اقدام می نماید . 
15- بلامانع بودن احداث یا تکمیل بنا روی املاک موردقرارداد در محدوده شهرها از ادارات زمین شهری شهر مربوطه استعلام می شود .
شرایط محصول :‌
ملک مسکونی
  مدارک مورد نیاز و هزینه ها
مدارک مورد نیاز :
الف ـ در صورتیکه متقاضی دارای پرونده عمومی نزد شعبه باشد :
1- برگ درخواست تسهیلات ( با توجه به موضوع معامله برای احداث یا تعمیر مسکن) که در آن مشخصات، نوع کار ،میزان سرمایه لازم برای انجام کار ، میزان تسهیلات مورد تقاضا ، ارزش فعلی و یا ثبتی املاک موضوع معامله ، مدت انجام معامله ، نحوه تصفیه و واریز تسهیلات درخواستی و وثایق و تضمینات قید شده باشد .
2- پروانه ساخت در صورتیکه موضوع معامله احداث بنا باشد .
3- صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله شامل قیمت زمین و تهیه مصالح و سایر هزینه های قابل قبول شعبه ظبق نظر ارزیاب مورد قبول بانک .
4- صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده توسط متقاضی .
5- فتوکپی اسناد یا مدارک مالکیت متقاضی ( تطبیق شده بااصل توسط شعبه ).
6-صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات معرفی شده متقاضی در صورتیکه وثیقه غیرمنقول باشد .
7- مصوبه انجام معامله.
8- قرارداد منعقده انجام معامله.
9- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قراداد تا مرحله واریز و تصفیه آن .
10- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوطه .
11- صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده ناشی از تسهیلات اعطائی بانک .
12- اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی درصورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد نشود .
13- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز            و تاریخ افتتاح آن :    /        /    13
14- فتوکپی شناسنامه متقاضی .
15- یک قطعه آخرین عکس متقاضی .
16- سایر مدارک ومجوزهائی که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد .

هزینه های احتمالی:
هزینه های مربوط به افزایش جعل بانک در رابطه با احتمال افزایش مدت عملیات اجرایی
موضوع جعاله .

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS