جعاله مسكن روستاها-املاك فاقدسندثبتي

  تعريف عقد جعاله عبارتست از التزام شخص ( جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل عملي معين ، طبق قرارداد طرفي كه عمل را انجام مي دهد( عامل) ياپيمانكار ناميده مي شود .شرايط متقاضي :
  1-مالكيت متقاضي برحسب عرف معمول منطقه و ساير اسناد و مدارك معتبر احراز گردد( منظور از اسناد معتبر اسنادي هستند كه از طرف مراجع قانوني واگذار كننده زمين صادر گرديده و يا آنكه اسنادي هستند كه براساس عرف محل مالكيت متقاضي را بر ملك مورد احداث يا تكميل اثبات نمايد) .
2- چنانچه مالك صغير يا غير رشيد باشد ولي يا قيم قانوني از طرف وي درخواست استفاده از تسهيلات بانك را نموده و اسناد را امضاء و وجوه مربوط به تسهيلات اعطائي را دريافت مي دارد .
3- مالك بايد ضمن ارائه تقاضاي كتبي درخصوص جعاله احداث يا تكميل ملك هزينه هاي لازم جهت احداث يا تكميل آنرا نيز تعيين نمايد . 
4- متقاضي بنا به تاييد مقامات محلي حداقل دو سال سابقه سكونت مستمر در محل داشته باشد.
  شرايط اعطاي تسهيلات
شرايط اعطاي تسهيلات :
ضوابط و شرايط پرداخت تسهيلات مسكن روي املاك روستايي فاقد سند ثبتي به صورت جعاله به شرح زير مي باشد :
بطوركلي املاك فاقد سند ثبتي املاكي هستند كه نسبت به آنها تقاضاي ثبت صورت نگرفته يا تشريفات ثبتي ملك به اتمام نرسيده و اگر تشريفات ثبت ملك انجام شده باشد سابقه ثبت منجر به صدور سند مالكيت نشده باشد .
 1- حداكثر ميزان تسهيلات قابل پرداخت ، مدت قرارداد براي دوران ساخت و بازپرداخت و نرخ سود مورد انتظار در هر مقطع زماني توسط اداره مركزي تعيين و ابلاغ مي شود .
2- متقاضي مي بايستي قدرت پرداخت اقساط طبق تشخيص واحد پرداخت كننده تسهيلات را داشته باشد .
3- درصورتي كه در منطقه اخذ مجوز احداث يا تكميل ساختمان معمول باشد ، متقاضي ملزم است مجوزهاي لازم را به بانك ارائه نمايد .
4- متقاضي از بابت تسهيلات مسكن هيچگونه بدهي به بانكها نداشته باشد و اين امر در برگ درخواست وي تصريح شود .
5- جعل دريافتي بانك شامل منابع مصرف شده و سود مورد انتظار بانك مي باشد .
 6- به منظور حسن اجراي تعهدات جاعل( كارفرما) شعبه ذيربط بايستي وثايق و يا تضمينات لازم را از متقاضي اخذ نمايد .
7-اخذ امضاء مسلم الصدور از متقاضي و ضامن وي ضروري است . ضمناً شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري را نيز بايستي امضاء نمايند .
8- درصورتيكه تضمين تسهيلات اعطائي سفته باشد براي انعقاد قرارداد با استفاده از فرم قرارداد مربوط به آن اقدام ميگردد و اگر وثيقه تسهيلات اعطائي غير منقول باشد فرم قرارداد خاص آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت . پس از انعقاد قرارداد روي مدارك مالكيت متقاضي عبارت ”جعاله احداث يا تكميل پرداخت شد“درج و به مهر و تاريخ شعبه ممهور گردد .
9- برگ درخواست امضاء شده به وسيله متقاضي كه امضاء ذيل آن توسط شعبه گواهي شده باشد ، فتوكپي صفحه اول شناسنامه هاي مالك و ضامن ، مدارك ملك ممهور به مهر تاريخ و شعبه ، فرم اخذ سفته تضميني ، يك نسخه انتظامي قرارداد و نسخه اضافي اسناد صادره بايد در پرونده معاملاتي متقاضي نگهداري شود .
10- قرارداد تنظيمي به همراه يك نسخه از سند انتظامي زير كليد بانك نگهداري شود .
11- اعطاي تسهيلات موضوع اين دستورالعمل مشمول كاركنان شاغل بانكها نمي گردد .
12-تسهيلات موضوع اين بخش بتدريج و به موازات پيشرفت عمليات ساختماني حداكثر طي سه مرحله قابل پرداخت مي باشد .
13-شعبه بايستي با اخذ اطلاعات ، نسبت به حسن شهرت و اعتبار متقاضي و عنداللزوم ضامن اطمينان حاصل نمايد . 
14- براي انعقاد قرارداد در قبال اعطاي تسهيلات با اخذ سفته تضميني يا در قبال وثيقه غير منقول و ساير وثايق يا تضمينات قابل قبول بانك اقدام مي نمايد . 
15- بلامانع بودن احداث يا تكميل بنا روي املاك موردقرارداد در محدوده شهرها از ادارات زمين شهري شهر مربوطه استعلام مي شود .
شرايط محصول :‌
ملك مسكوني
  مدارك مورد نياز و هزينه ها
مدارك مورد نياز :
الف ـ در صورتيكه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :
1- برگ درخواست تسهيلات ( با توجه به موضوع معامله براي احداث يا تعمير مسكن) كه در آن مشخصات، نوع كار ،ميزان سرمايه لازم براي انجام كار ، ميزان تسهيلات مورد تقاضا ، ارزش فعلي و يا ثبتي املاك موضوع معامله ، مدت انجام معامله ، نحوه تصفيه و واريز تسهيلات درخواستي و وثايق و تضمينات قيد شده باشد .
2- پروانه ساخت در صورتيكه موضوع معامله احداث بنا باشد .
3- صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله شامل قيمت زمين و تهيه مصالح و ساير هزينه هاي قابل قبول شعبه ظبق نظر ارزياب مورد قبول بانك .
4- صورتمجلس ارزيابي هزينه هاي انجام شده توسط متقاضي .
5- فتوكپي اسناد يا مدارك مالكيت متقاضي ( تطبيق شده بااصل توسط شعبه ).
6-صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات معرفي شده متقاضي در صورتيكه وثيقه غيرمنقول باشد .
7- مصوبه انجام معامله.
8- قرارداد منعقده انجام معامله.
9- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قراداد تا مرحله واريز و تصفيه آن .
10- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي حسب مورد از طريق شعبه مربوطه .
11- صورتمجلس ارزيابي هزينه هاي انجام شده ناشي از تسهيلات اعطائي بانك .
12- اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضي درصورتيكه قرارداد در دفاتر اسناد رسمي منعقد نشود .
13- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز            و تاريخ افتتاح آن :    /        /    13
14- فتوكپي شناسنامه متقاضي .
15- يك قطعه آخرين عكس متقاضي .
16- ساير مدارك ومجوزهائي كه به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد .

هزينه هاي احتمالي:
هزينه هاي مربوط به افزايش جعل بانك در رابطه با احتمال افزايش مدت عمليات اجرايي
موضوع جعاله .
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel