جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی

  تعریف عقد جعاله عبارتست از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل عملی معین ، طبق قرارداد .طرفی که عمل را انجام می دهد( عامل) یاپیمانکار نامیده می شود .

شرایط متقاضی :
1-متقاضی باید مالک ملکی که قرار است تعمیرشود باشد .
2- چنانچه مالک صغیر یا غیر رشید باشد ، ولی یا قیم قانونی از طرف وی درخواست استفاده از تسهیلات بانک را بنماید و اسناد مربوط را امضاء و وجوه مربوط به تسهیلات اعطائی رادریافت دارد .
3- مالک باید ضمن ارائه تقاضای کتبی درخصوص جعاله تعمیر ملک هزینه های لازم جهت تعمیرات ضروری را نیز تعیین نماید
  شرایط اعطای تسهیلات
1- حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت ، مدت قرارداد برای دوران ساخت و بازپرداخت و نرخ سود مورد انتظار در هر مقطع زمانی توسط اداره مرکزی تعیین و ابلاغ می شود .
2- مدت قرارداد برای دوره تعمیر حداکثر ششماه و برای بازپرداخت حداکثر سه ساله به اقساط مساوی ماهانه تعیین می گردد .
3- متقاضی بایستی قدرت پرداخت اقساط مقرر راطبق تشخیص شعبه داشته باشد .
4- درصورتی که تعمیرات اساسی بوده و نیاز به ارائه مجوزهای لازم از طرف شهرداری محل باشد ، مجوز مذکور بایستی اخذ و در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری شود .
5- ملک مورد نظر بایستی شهری و در محدوده فعالیت شعبه پرداخت کننده تسهیلات باشد .
6- متقاضی از بابت تسهیلات تعمیر مسکن ( اعم از قرض الحسنه و یا تسهیلات موضوع این دستورالعمل ) هیچگونه بدهی به بانکها نداشته باشد .
7- جعل دریافتی بانک شامل منابع مصرف شده و سود مورد انتظار می باشد .
8- به منظور حسن اجرای تعهدات جاعل ( کارفرما) در خصوص پرداخت جعل واحدها موظفند براساس دستورات اداره مرکزی تضمین یا وثیقه کافی و معتبر اخذ نمایند .
9- شعبه بایستی با اخذ اطلاعات ، نسبت به حسن شهرت و اعتبار متقاضی و عنداللزوم ضامن اطمینان حاصل نماید.10- چنانچه احراز هویت متقاضی توسط مسئولین واحدها تایید گردد‌، امضای مستندات و قرارداد در حضور مسئولین شعبه کفایت می نماید . ضمناً شرایط عمومی سپرده قرض الحسنه جاری را نیز بایستی امضاء نمایند .
11- برای انعقاد قرارداد در قبال اعطای تسهیلات با اخذ سفته تضمینی و در قبال وثیقه غیر منقول و سایر وثایق یا تضمینات قابل قبول بانک اقدام می نماید .
12- برگ درخواست امضاء شده بوسیله متقاضی که امضاء ذیل آن توسط شعبه گواهی شده باشد ، فتوکپی صفحه اول شناسنامه مالک و ضامن ، فتوکپی سند مالکیت ممهور به مهر تاریخ و شعبه ، فرم اخذ سفته ، یک نسخه سند انتظامی قرار داد و نسخه اضافه اسناد صادره باید در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری گردد .
13- قرارداد تنظیمی به همراه یک نسخه سند انتظامی زیر کلید بانک نگهداری شود .
14- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل مشمول کارکنان شاغل بانکها نمی گردد .

شرایط محصول :
ملک مسکونی
  مدارک مورد نیاز و هزینه ها
مدارک مورد نیاز :
الف ـ در صورتیکه متقاضی دارای پرونده عمومی نزد شعبه باشد :
1- برگ درخواست تسهیلات ( با توجه به موضوع معامله برای احداث یا تعمیر مسکن) که در آن مشخصات، نوع کار ،میزان سرمایه لازم برای انجام کار ، میزان تسهیلات مورد تقاضا ، ارزش فعلی و یا ثبتی املاک موضوع معامله ، مدت انجام معامله ، نحوه تصفیه و واریز تسهیلات درخواستی و وثایق و تضمینات قید شده باشد .
2- پروانه ساخت در صورتیکه موضوع معامله احداث بنا باشد .
3- صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله شامل قیمت زمین و تهیه مصالح و سایر هزینه های قابل قبول شعبه ظبق نظر ارزیاب مورد قبول بانک .
4- صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده توسط متقاضی .
5- فتوکپی اسناد یا مدارک مالکیت متقاضی ( تطبیق شده بااصل توسط شعبه ).
6-صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات معرفی شده متقاضی در صورتیکه وثیقه غیرمنقول باشد .
7- مصوبه انجام معامله.
8- قرارداد منعقده انجام معامله.
9- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قراداد تا مرحله واریز و تصفیه آن .
10- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوطه .
11- صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده ناشی از تسهیلات اعطائی بانک .
12- اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی درصورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد نشود .
13- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز            و تاریخ افتتاح آن :    /        /    13
14- فتوکپی شناسنامه متقاضی .
15- یک قطعه آخرین عکس متقاضی .
16- سایر مدارک ومجوزهائی که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد

هزینه های احتمالی:
هزینه های مربوط به افزایش جعل بانک در رابطه با احتمال افزایش مدت عملیات اجرایی موضوع جعاله .

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail