طرحهای سرمایه گذاری

  تعریف طرح
تعریف طرح طرح یا پروژه عبارت است از مجموعه‌ای از اجزا و برنامه های اجرایی زمانبندی شده برای ایجاد یک واحد تولیدی (صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) و خدماتی و ساختمانی با بودجه ای لازم به منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص یا توسعه و ارتقاء آنها در جهت تامین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا ) و توسعه اقتصادی کشور.

  مراحل بررسی طرح

مراحل بررسی طرح در راستای تخصیص بهینه منابع، برگشت بموقع منابع، کسب سود و اثرگذاری ایجاد واحدهای تولیدی بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد طرحهای ارائه شده با دقت کامل مورد بررسی واقع شود و اطیمنان حاصل‌ گردد که : اجرای طرح و بهره برداری از آن از نظر اقتصادی در اولویت‌های تعیین شده قرار دارد و تقاضا برای محصول و یا خدمات مورد نظر وجود دارد . طرح از نظر فنی قابل اجرا بوده و حدود مشخصات اجزا آن متناسب با فعالیت و محصول مورد نظر می باشد و امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح در رسیدن به اهداف تعیین شده با بودجه مشخص و زمان تعیین شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است. اجرای طرح و بهره برداری از آن از نظر مالی دارای سود آوری و بازدهی متناسب بوده و گردش وجوه نقدی آن برای انجام تعهدات در سررسید های تعیین شده کافی باشد. صلاحیت و اهلیت مدیران و مجریان طرح مورد تائید باشد. جهت تحقق اهداف فوق ، طرحهای ارسالی به اداره کل بررسی طرحها در گروههای کارشناسی از جنبه‌های اقتصادی ، فنی و مالی و عندالزوم حقوقی و ارزی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی ها در قالب گزارشهای کارشناسی متناسب با حدود اختیارات تفویض شده در کمیته‌های اعتباری مرکز، عالی و هیأت عامل محترم بانک مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردد.

  روند بررسی طرح های خارج از اختیارات تفویضی:
 

  فلوچارت مربوط به روند بررسی طرح ها


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail