سپرده قرض الحسنه پس انداز

  سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می نماید. به موجودی این حساب ها هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان حسابها می توانند از هزاران جایزه ارزنده قرعه کشی این حساب ها بهره مند شوند.
  مدارک مورد نیاز

ارائه اصل کارت شناسایی ملی، شناسنامه 

 مدارک محل سکونت  شرایط و مقررات عمومی

شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در هریک از واحدهای بانک ملی ایران به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز نماید (در حال حاضر حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز 100000 ریال می باشد)

اتباع خارجی دارنده  کارت آمایش معتبر می توانند افتتاح حساب نمایند.

حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده قانونی او(ولی ، وصی، قیم و یا وکیل) خواهد بود.

اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند(بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حسب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود. مگر در موارد اضطراری، با نظر ولی قهری و حضور طفل، مانده حساب قابل پرداخت است.

مادر قانوناً می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سالگی تمام فقط با مادر است.

برای صغار، ولی، وصی و قیم می توانند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. لیکن تا رسیدن صغیر به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و با 18 سال تمام،‌حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدرک مربوطه خواهد بود مگر در مورد حسابهای مخصوص که پس از حصول شرایط تعیین شده ، برداشت امکان پذیر می باشد.

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

چنانچه بازکننده حساب کم سواد باشد، مهر و اثر انگشت او جانشین امضاء خواهد بود. ارائه دو قطعه آخرین عکس و نمونه مهر اسم این قبیل اشخاص جهت الصاق به دفترچه و کارت الزامی است.

چنانچه شخصی برای دیگری حساب قرض الحسنه پس انداز باز نمایدو هنگام افتتاح حساب، برداشت از موجودی آن را برای مدت معینی و با استفاده از آن را مقید به شروطی نماید (به اینگونه حسابها ، حساب مخصوص اطلاع می شود) موجودی آنها قبل از پایان موعد مقرر با حصور شرایط مربوطه قابل استفاده و برداشت نخواهد بود.

در صورتیکه صاحب حساب بیش از یک شخص باشد (حساب مشترک) موجودی حساب به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از سوی صاحبان سهام تعیین می شود متعلق به صاحب حساب می باشد و آنان می توانند با مشخص نمودن نحوه برداشت در نمونه های مخصوص همین امر حق استفاده از موجودی حساب را به یکدیگر تفویض نمایند . همچنین چنانچه هر یک از شرکا مجاز به برداشت 100 درصد موجودی حساب مشترک باشند ،‌بانک می تواند بنا به درخواست مشتریان برای هریک از آنها ملی کارت مجزا صادر نماید.

در صورت فوت صاحب حساب ، وارث متوفی می تواند پس از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث منوط به اینکه در گواهینامه مزبور شماره و مانده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز متوفی ذکر گردیده باشد، موجودی را به قدرالسهم دریافت دارند.
 


شرایط شرکت در قرعه کشی و اعطای جوایز

حداقل مبلغ 000ر500 ریال به مدت سه ماه متوالی (90 روز) در طول دوره مربوط به قرعه کشی در حساب مشتری حفظ شود.

تکمیل موجودی در آخرین مهلت افتتاح حساب به مبلغ 000ر500 ریال برای مشتریانی که شرط بالا را دارا نمی باشند. بدیهی است مبلغ مزبور به مدت سه ماه متوالی (90 روز) می بایست در حساب مشتری حفظ شود.

حساب در روز قرعه کشی مفتوح باشد.
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail